Stoppa rasismen- vi klarar oss inte utan invandrare i vården!

Dagens Nyheter har gjort en granskning ”Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet”. Reportrarna har ringt runt till 120 offentliga och privata vårdcentraler och tandvårdskliniker i landet.Av DN:s granskning framgår att patienter tillåts välja att endast vårdas av svenska läkare och tandläkare. Flera mottagningar ger instruktioner kring hur man går tillväga för att undvika att hamna hos läkare med utländsk bakgrund.Granskningen är ett exempel på den rasism som finns i Sverige i dag som bedömer människor utifrån vilka de är och inte vad de gör – det vill säga sin kompetens.

Ibland har personal vid kliniker frågat om det är läkarnas språkkunskaper som oroar. Men att läkarna pratar bra svenska har inte räckt.
En läkare som intervjuas säger i granskningen att om inte ens sjukhuset kan stå upp för oss, vem ska då göra det?
”Det tar på en riktigt mycket”. Jag är född här och har gått igenom hela processen till att bli doktor, med en lång utbildning. Och det är inte tillräckligt för att patienten ens ska se mig i ögonen.
En läkare på en större akutavdelning i landet berättar följande. I ett undersökningsrum har en patient med buksmärtor väntat i timmar på att få hjälp. Läkaren och en kollega måste lämna undersökningsrummet. Patienten kräver en läkare som ”förstår honom”, trots att båda läkarkollegorna fört en dialog med patienten på felfri svenska utan brytning.Vi blev bortvalda på grund av hur jag och min kollega, som också har utlandsfödda föräldrar, ser ut.

Det som beskrivs i granskningen är ett tydligt exempel på rasism. En rasism som leder till att främlingsfientligheten sprider sig och vinner terräng – också i Sverige. Vi behöver alla uppmärksamma och hålla emot. Om vi inte konkret agerar och säger emot – så håller vi med!
Det är ju till och med så att vi har en lag, diskrimineringslagen. Man får inte som arbetsgivare diskriminera eller missgynna någon kopplat till etnisk tillhörighet. En viktig svensk lag som vi naturligtvis ska följa!Jag läser i Jönköpings-Posten om den iranske läkaren Amir Jafari. Han ville redan som barn bli läkare. Amir som är född i Iran läste till läkare i Budapest i Ungern. Han säger att det är sällan att patienter velat byta läkare på grund av hans ursprung, men visst har det hänt. Amir säger att han gör sitt bästa på jobbet och sorterar inte patienter vare sig efter hudfärg eller kön. Han älskar sitt jobb och vill göra det bästa för patienterna.

Enligt läkarföreningen har en tredjedel av våra läkare i Sverige en utländsk läkarexamen. Och naturligtvis skulle vi inte klara sjukvården i Sverige, om inte dessa läkare kommit från andra länder och invandrat till oss!

Bertil Rylner

Högskoleprovet ska och kan genomföras!

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet den 18 oktober ska ställas in. Skälet för detta är en ökad risk för smittspridning av coronaviruset eftersom inte lämpliga lokaler finns att tillgå. Detta är andra gången under 2020 som högskoleprovet ställs in.

Högskoleprovet ger som bekant en andra chans att bli antagen till en högre utbildning. Man konkurrerar både med sitt meritvärde på betyget och resultatet på högskoleprovet för att bli behörig. I det läge som vi befinner oss i med en ökad arbetslöshet är våra ungdomar som precis tagit studenten från gymnasiet extra utsatta. Det är svårt att konkurrera på en krympande arbetsmarknad. I det läget är det djupt olyckligt och till och med oansvarigt att dessa ungdomar inte får möjlighet att genomföra högskoleprovet och därmed kunna bli antagen till den utbildning som man önskar.

Jönköping kommun har för närvarande flera stora och helt tomma lokaler på Elmia. Mässbranschen står på paus och lokalerna står bara och väntar på lämpliga aktiviteter. Vi liberaler är helt övertygade om att man här kan genomföra coronasäkrade evenemang om man bara får möjlighet. Högskoleprovet skulle kunna genomföras utan att risken för att drabbas av coronaviruset ökar.

Naturligtvis måste samtliga landets aspirerande studenter få möjlighet. UHR:s prognos är att närmare 100 000 personer skulle anmält sig till hösten högskoleprov och alla kan naturligtvis inte genomföra det i Jönköping. Men runt om i vårt land står mängder av tomma konferenslokaler tomma i väntan på en nystart. Våra myndigheter skulle med ansvarsfulla kommunala bolag och privata entreprenörer kunna gå i bräschen och visa att det går att hantera högskoleprovet på ett smittsäkert sätt.

Vår uppfattning är att det just nu är läge att satsa på en utbildning istället för att gå ut i öppen arbetslöshet. Då kan vi naturligtvis inte ställa in högskoleprovet. Och som sagt tomma och mycket lämpliga lokaler finns för ändamålet i Jönköping– på Elmia!

Annica Lind Nordberg

David Gerson

Bertil Rylner

Liberalerna i Jönköping

Politiskt ledarskap- i tiden!

Varje tid behöver sina politiska ledare!
Förhoppningsvis kommer det snart en tid efter det vi nu kallar för coronatiden. Pågående pandemi behöver naturligtvis hanteras, av ledarskapet, såväl för landet i stort som för den enskildes bästa.

Vad utmärker det politiska ledarskapet i vår tid, och vad krävs för framgång?

Ja knappast är det att gå före och visa vägen – tyvärr. Istället handlar det om att försöka ”anpassa” sig till den rådande opinionen. Alltför vanligt är att hitta någon att skylla på för det oönskade som sker.

Runt om i världen, också i vårt land, ser vi exempel på hur det politiska ledarskapet beter sig. Ingen vet med säkerhet vad som är rätt eller fel när det gäller hanteringen av den nu förhärskande pandemin. En erfarenhet, så här långt, är emellertid att vi behöver en beredskap då det oväntade och oönskade händer.

När det gäller beredskapen eller avsaknaden av en sådan har naturligtvis det politiska ledarskapet det största ansvaret. Sannolikt är det så att det enda som vi vet om framtiden med säkerhet är att det oväntade kommer att hända igen.

Ett ledarskap vuxet sin roll är ett ledarskap som har såväl förmåga som en vilja att påverka den allmänna opinionen och inte bara ”anpassa” sig till den. Ledarskap handlar ju faktiskt också om att gå före och visa vägen. Vad vill jag som ledare, vilka är mina drivkrafter och vilket syfte har jag. Jag vill att en politisk ledare inte i första hand ”slår ned” på andras uppfattning utan istället beskriver sin egen vision för vår gemensamma framtid.

Ett av verktygen i ledarrollen, för att påverka andra människor, är att använda språket på ett strategiskt sätt. Det har då stor betydelse vilka ord jag använder eftersom ordvalet starkt påverkar attityder och hur vi ser på varandra, du och jag. Förskräckande exempel finns numera, också bland ledande politiska företrädare.

Jag är liberal och tror på individens frihet och ansvar. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom! Båda behövs samtidigt! Eller med andra ord så får inte min frihet inskränka på din frihet. Vi har glömt detta samband idag. Jag tror på liberalismen där den enskilde har denna frihet och tar sitt ansvar! Detta samband gäller naturligtvis också politiska ledare – på alla nivåer! Frihet och Ansvar!

Bertil Rylner, aktiv liberal i Jönköping

Stoppa hedersförtryck

Vi behöver krafttag mot hedersförtrycket

De senaste åren har hundratals barn förts ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Det är bara toppen av ett isberg. I Sverige lever allt för många barn och unga under hedersförtryck. Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid.

Hedersförtryck är ett problem som är utbrett över hela landet, så även i Jönköping. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck tar varje år emot hundratals samtal till deras stödtelefon. Bara under perioden januari till september 2019 har man fått 29 ärenden från Jönköping. Utsattheten handlar bland annat om barnäktenskap, grovt fysiskt våld, omfattande kontroll och begränsning av den utsattes vardag och liv. Detta kan vi inte blunda för!

Debatten har de senaste åren förändrats i riktning mot att det numera går att diskutera problemet, även om vi fortfarande saknar en tydlig vilja att gå till botten med det hedersvåld barn och unga utsätts för. Vår hållning är glasklar: barn och ungas rättigheter får aldrig kompromissas bort med hänsyn till religion eller kultur.

Därför är vi glada över de liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket som presenterades i regeringens höstbudget. Det handlar om att satsa på kompetenshöjande åtgärder riktade mot bland annat rättsväsendet, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet samt insatser inom asylmottagandet. Tack vare Liberalernas krav i budgetförhandlingarna blir satsningar mot hedersförtryck om totalt 165 miljoner möjliga under mandatperioden.

Arbetet mot hedersförtrycket måste ske långsiktigt och bygga på kunskap. För Liberalerna har det därför även varit centralt att driva på för att permanenta det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det kommer innebära att deras viktiga arbete kan fortsätta.

Utbildningsnämnden i Jönköpings kommun beslutade 2018 att förstärka insatserna i arbetet mot hedersrelaterat våld. Numera finns en särskilt anställd, med den specifika uppgiften att på olika sätt aktivt motverka hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens gymnasieskolor.

Liberalerna har under många år, med Nyamko Sabuni i spetsen, varit pådrivande för att bekämpa förtrycket av barn och unga i hedersmiljöer. Denna kamp är vår tids största jämställdhetsutmaning och det behövs krafttag för att vända utvecklingen.

Sverige ska vara möjligheternas land.  Varenda människa ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Det finns ingen viktigare uppgift för oss politiker än att arbeta för det.

Juno Blom (L) Partisekreterare Liberalerna

David Gerson, Annica Lind Nordberg, Angela Hafström, Bertil Rylner, Stig-Arne Tengmer

Liberalerna Jönköping

Sandagymnasiet och Folkets park

SANDAGYMNASIET med sin idrottsprofil hyr lokaler av Folkets Park för kök, matsal och lokal för större samlingar. I matsalen serveras varje dag, av vår egen personal, frukost, lunch och mellanmål. Eleverna kommer att bli fler i framtiden. Som en konsekvens av detta faktum behöver därför kapaciteten vid Folkets Park utökas. Naturligtvis är detta en fråga för Folkets Park att ta ställning till. Vi lägger oss inte i deras ställningstagande. … Läs mer

Sluta att mobba Annie Lööf och Jan Björklund

Ett slagord som hela tiden upprepas i debatten är ”Låt folket bestämma”. Och under det slagordet förs ett otal åsikter och tyckande fram. Här en liten uppdatering i hur Sverige styrs och vad det är som skyddar vår demokrati. För jag utgår från att vi – du och jag – vill ha kvar demokratin som styrelseskick i Sverige. Läs mer

Alla har ansvar att tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt?

Vi har alla ansvar att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och öppet samhälle. Ett samhälle där alla människor är ”lika mycket värda”. Ett uttryck som är centralt i ett öppet och modernt Sverige år 2018 men inte alltid tillämpas. Vi behöver tänka nytt, för vi har väl inte tänkt färdigt? Utan invand­rare i olika jobb ”stannar” Jönköping. Läs mer

Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder! Läs mer

Så minskar vi klyftorna i skolan

I SKOLAN kan helt nya världar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen, öppna en bok eller plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska de bästa lärarna och de bästa förutsättningarna finnas. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där alla barn får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar – trots att starten kan vara orättvis.

Läs mer

Trafikproblem i Gränna

Under våren har det varit en het debatt kring trafiken i Gränna och i synnerhet den på Brahegatan. Vi önskar se en radikal och genomtänkt lösning som håller på lång sikt. Läs mer