L vill behålla enprocentmål

Raymond Pettersson, centerpartiet skriver i en debattartikel 28 juli om behovet av att värna det så kallade enprocentmålet i biståndet inte minst i dessa tider när fattigdomen ökar i världen i spåren av coronapandemin. Vi liberaler delar mycket av det som Raymond Pettersson skriver. Därför blir det förvirrande när Raymond Pettersson främst pekar ut Liberalerna i artikeln och anklagar oss för att vara tysta i biståndsfrågor. Vi förstår givetvis om Raymond Petterson inte har tid eller möjlighet att läsa allt som skrivs i biståndsdebatten men vi tipsar gärna om den artikel i slutet av juni i Sydsvenskan där vi skriver om liberala prioriteringar i biståndsfrågor och där vi också tar tydlig ställning för fortsatt försvar av enprocentsmålet.Vi ser också med oro på att det från flera partier öppnas upp för att skära i biståndet under förevändning att resurserna behövs i Sverige. Tyvärr finns detta synsätt både till höger och till vänster. Moderaterna driver som Pettersson mycket riktigt påpekar en linje att skära i biståndet. Men även i betänkandet från Socialdemokraternas Jämlikhetskommission framhålls möjligheten att sänka biståndet för att frigöra resurser till behov i Sverige. Ett sådant synsätt bidrar i förläningen enbart till en mer isolationistisk värld där svenska intressen står i konflikt med internationella intressen. Självklart ska vi inte blunda för de problem som Sverige står inför men att sätta dessa mot global fattigdom är inte vägen framåt. Pandemin har visat hur sårbar utvecklingen är. 120 miljoner människor har fallit tillbaka i extrem fattigdom och utsatthet. För första gången på en generation ökar den extrema inkomstfattigdomen. Samtidigt är vi medvetna om att vi innan pandemin var på väg att utrota fattigdomen i världen. Den utvecklingsriktningen behöver vi hitta tillbaka till och i det arbetet är biståndsmålet avgörande.Liberal politik är internationell i sin utgångspunkt och vi ser internationellt samarbete som fundamentalt. Vi dock ett behov av att biståndet reformeras både på kort – och långsikt. Världen förändras och vi välkomnar den globalisering som är här för att stanna men den för också med sig krav på förändringar av internationell samverkan och med den biståndets struktur.

Vi delar flera av de ingångar och prioriteringar som Raymond Pettersson för fram i sin artikel. Vi tror på ett bistånd som prioriterar jämställdhet och mänskliga rättigheter. Till detta fogar vi områden såsom demokratibistånd, klimatbistånd och ett prioriterat akutbistånd. Det tål att poängteras att Liberalerna är det enda parti i riksdagen som sätter demokratikriteriet främst i biståndspolitiken. Det handlar om att stärka institutioner, civilsamhällets röster och att arbeta för minoriteters rättigheter. Demokratiska samhällen leder per automatik till en jämnare fördelning av resurser, mer jämlikhet och mer jämställdhet.

Vi noterar att Raymond Pettersson inte nämner EU i sin artikel om biståndet. För oss Liberaler är EU mer än skog och jordbruk. Liberalerna är starka EU-vänner. EU har stora möjligheter som biståndsaktör. Större biståndsprojekt kan hanteras av EU-kommissionen snarare än enskilda medlemsländer. EU-kommissionen kan också göra mer för att koordinera bistånd mellan länder, inte minst katastrofbistånd.

Vi tror att politiken gagnas av en sansad debatt. Att svinga fritt och utan ordentligt underlag är sällan ett bra recept för en sådan. Vi rekommenderar Raymond Pettersson att läsa på innan han författar nästa debattartikel.

Jakob Olofsgård
Riksdagsledamot (L) Jönköpings län

Maria Nilsson
Riksdagsledamot (L)Ledamot i EU nämnden

Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

SERVICEBOSTÄDER. Fördröjningar har flera orsaker

Människor är i centrum för oss i koalitionen. Det är människor som har funktionsvariationer. Det är människor som behöver insatser för att kunna leva ett gott liv. Därför får inte debatten om den personliga assistansen förminskas till att handla om politiskt spel. Läs mer

Alla har rätt till ett gott liv

ALLA MÄNNISKOR I vår kommun ska kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, med stort inflytande över sin vardag. För våra invånare med funktionsvariationer måste det därför finnas insatser att söka och kunna få del av för att vardagen ska fungera. Läs mer

LSS – Vrid inte tillbaka klockan – förenkla processen i stället

DEN LIBERALA SAMHÄLLSSYNEN utgår från att människor är olika, men att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En central del av LSS-reformen är rätten till personlig assistans. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra. Läs mer

Vi vill bygga en demensby på Åsen

När Jönköpings kommun bygger 400 nya lägenheter för äldre, kommer 100 av dem att finnas i en demensby, ett minisamhälle på Åsen. Läs mer

LSS – Trampa inte på svaga grupper

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. Läs mer

Gruvbrytning vid Norra Kärr – liberalerna vill se helheten

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Liberalerna att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr. Läs mer

LSS är mer än Omsorg

LSS är mer än Omsorg

LSS är till för att en funktionshindrad ska få Leva sitt Liv, som alla andra utifrån sina förutsättningar. Någon har sagt att LSS=Leva Svensson Liv. Det var meningen med LSS och där står Liberalerna fortfarande. Läs mer

Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

SOCIALNÄMNDEN BESLUTADE VID sitt sammanträde i mars att ta icke nyttjade medel från ett riktat statsbidrag till insatser för unga asylsökande som fått ett första avslag och ofta far illa. Frågan är varför SD hellre vill att de pengarna ska frysa inne och inte verka för integration? Läs mer