LSS – Vrid inte tillbaka klockan – förenkla processen i stället

DEN LIBERALA SAMHÄLLSSYNEN utgår från att människor är olika, men att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En central del av LSS-reformen är rätten till personlig assistans. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra.

Därför har Liberalerna varit pådrivande i genomförandet av flera viktiga reformer som rör personer med funktionsnedsättningar. Inte minst gäller det LSS-reformen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som har en stor betydelse i arbetet för full delaktighet och jämlikhet i samhället.

En central del av LSS-reformen är rätten till personlig assistans. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra. Tanken med reformen är att den enskilde genom denna stödinsats ska få ett reellt inflytande över sitt liv. LSS-reformen är för oss liberaler inte bara en omsorgsfråga, den är en frihetsreform som gör det möjligt för fler att leva ett fullvärdigt liv.

Den förändrade praxis som genomförts under de senaste åren har inneburit att den personliga friheten beskurits avsevärt, vilket inneburit radikalt försämrade livsvillkor.

Jönköpings kommun har fått utmärkelsen Sveriges bästa LSS-kommun 2018 med motiveringen: ”Under de senaste åren har Jönköpings politiker visat ett starkt engagemang, genom ett klokt beslutsfattande kring personlig assistans när Försäkringskassan infört allt hårdare bedömningar. När en invånare förlorat den statliga assistansersättningen har kommunen interimistiskt beslutat att behålla insatsen, tills en egen utredning genomförts och ett kommunalt beslut fattats”.

Vi gläds över detta. Utmärkelsen stryker under den tradition av humanitet som finns i vår kommun.

I VALRÖRELSEN RÅDDE det bred enighet om att besluten kring assistansersättningen måste förbättras. Vi ska inte ”vrida klockan tillbaka”, snarare förbättra och förenkla processerna kring LSS-besluten.

Från Liberalerna markerar vi att LSS-frågorna är av stor betydelse. Vi prioriterar LSS-området i den kommande budgetmotionen. Liberalernas politiska talesperson i frågor som rör LSS, vill kalla in regeringsföreträdare till socialutskottet, för utfrågning och diskussion i syfte att öka trycket i frågan. Genom ett beslut i socialutskottet skulle att initiativ kunna tas som ändrar den nu rådande praxisen. Redan nu driver vi debatten kring de förslag som läckt ut från LSS-utredningen.

Menar vi allvar med att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor, är LSS-frågorna centrala.

Stig-Arne Tengmer (L)
Anna Nordenankar (L)
Elisabeth Karlquist (L)