Vi kommer alltid att stå på brottsoffrens sida!

118 grova sexualbrott, 42 utsatta barn som brottsoffer. Straffet: två och ett halvt års fängelse. Domen som Malmö tingsrätt nyligen meddelade mot en 29-årig man som systematiskt sökt upp och förgripit sig på barn på nätet väcker – med fog – starka känslor. Utifrån ett brottsofferperspektiv är den fullständigt världsfrånvänd.

Att straffet blir så lågt är ett utfall av att mannen nyligen dömts för annan grov brottslighet och att han då – helt i enlighet med gällande praxis och lagstiftning – fick omfattande mängdrabatt för denna nyupptäckta brottslighet.

En våldtäktsman som har begått några våldtäkter kan alltså med dagens system fortsätta begå fler våldtäkter utan att det får några konsekvenser i realiteten. Detta är långt ifrån anständigt och tar definitivt inte utgångspunkt i brottsoffrens utsatthet och lidande.

För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter. Liberalerna kommer alltid stå på brottsoffrens sida. Utsatta barn och kvinnor ska ges upprättelse, stöd, skydd och vård. Det är förövarens frihet som ska begränsas.

Mängdrabatterna och dess konsekvenser blir som allra mest orimliga i målen som rör upprepade grova sexualbrott. Bara de senaste månaderna har vi kunnat läsa om flera fall – utöver fallet som inleder denna debattartikel – där detta aktualiserats.

Vi har kunnat läsa om den så kallade Nytorgsmannen, som dömdes till fem års fängelse för grova sexualbrott mot totalt 19 olika offer. I april dömdes vidare en man av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i sju år för sammanlagt 102 fall av våldtäkt, och i början på juli dömdes en tredje man till fängelse i sju och ett halvt år för nitton fall av grova våldtäkter på ett äldreboende.

När lagstiftningen får så här orimliga konsekvenser måste man som lagstiftare agera. Liberalerna har därför lagt två konkreta förslag för att få ett straffsystem med ett större brottsofferperspektiv:

Dagens så kallade mängdrabattsystem behöver en rejäl översyn och måste ersättas med ett rimligare sätt att beräkna en samlad påföljd vid flerfaldig brottslighet. Brott som begås mot andra människor ska alltid kunna leda till en straffpåföljd – även när man också döms för andra brott.

De strafftak som finns vid upprepad brottslighet ska tas bort för de grövsta brotten. I dag är strafftaket för upprepade våldtäktsbrott av normalgraden fängelse i åtta år – oavsett hur många våldtäkter som begås. För grov våldtäkt ligger motsvarande strafftak på 14 års fängelse. För att öka varje brottsoffers möjlighet till upprättelse vill vi ta bort strafftaken för dessa brott så att domstolarna är fria att sätta ett så högt straff som är lämpligt i varje enskilt fall – även livstid i de allra värsta fallen.

Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.

Juno Blom (L)
Rättspolitisk och barnpolitisk talesperson

Paulina Brandberg (L)
Åklagare och riksdagskandidat

Jakob Olofsgård (L)
Riksdagsledamot

Liberalerna nobbar inte Alliansen och KD

Replik på ledaren i Jönköpings-Posten ”Kan ABBA, kan väl Alliansen i Jönköping

Liberalerna nobbar inte Alliansen och KD som man får intryck av i Jönköpingsposten. Vi går till val som ett självständigt parti. Vi är Liberalerna.
Csaba Bene Perlenberg skriver i ledaren 14/9 följande: ”Varje val är en ny möjlighet, och det går inte att bygga morgondagens politik med blicken mot det förra valresultatet”. 
-Det är precis så det är! Vi trodde vi var överens om det?

Ledaren säger dock något annat, som vi uppfattar det. Det talas om en utsträckt hand som vi har avvisat och som betecknas som ett stort svek.
Vår talesperson David Gerson uttalar sig i JP 13/9 utifrån den överenskommelse vårt parti har lokalt och utifrån beslut i kommunföreningens styrelse.
Det här är samma ställning vi haft i alla tidigare val. Vi avser att verka i det sammanhang där vi kan få igenom mest liberal politik.

Väljarna ska rösta på det parti de tycker för den bästa politiken. Partier ska inte låsa sig i konstellationer innan valet. Vi i Liberalerna går till val som ett självständigt parti. Vårt fokus är att så många som möjligt ska rösta på oss i Liberalerna.

Vi är i uppstarten av att bygga vårt valmanifest inför valet 2022. Efter valet ser vi hur mandaten ser ut och vilka andra partier som ligger närmast oss sakpolitiskt. Vi har under åren visat att vi kan samarbeta bra med flera olika partier. Det som kommer avgöra är var någonstans vi kan få igenom den mest liberala politiken.

Till KD i Jönköping, vi nobbar inte någon utan går fram som Liberalerna i valet och är öppna för de samarbeten där vi får bäst möjlighet att få igenom vår politik.

Gällande det här att med ABBA återuppstått. Det är inte omöjligt att även Alliansen gör det i framtiden. ”I still have faith in you. ”

Styrelsen för Liberalerna
Jönköpings kommunförening genom Annica Lind Nordberg, ordförande

Jämställdhet är en demokratifråga

Känner du igen frasen ”Sms:a när du kommit hem”? Är du kvinna så har du sannolikt upplevt någon säga det till dig, och även sagt det själv till en vän, på väg hem när det är mörkt: ”Sms:a när du kommit hem så jag vet att du faktiskt har kommit hem, att du är trygg och att inget hände på vägen”.

Redan när du föds som flicka så är du i ett underläge, gentemot om du vore pojke. Du kommer inte våga röra dig så fritt som du skulle vilja ute, du kommer behöva planera dina steg noga och undvika varje illa belyst hörn. När du hör något bakom dig kommer du haja till, av rädsla för att det är någon där som vill dig illa. Det här handlar om din känsla. Rädslan för att utsättas för sexualiserat och dödligt våld utomhus när det är mörkt gör att du begränsar ditt livsutrymme.

Även om det är klarlagt att män löper högre risk att råka ut för våld i det offentliga rummet än kvinnor, så är det du som kvinna som får din frihet mest begränsad. Den senaste tiden har Jönköpings-Posten i flera reportage uppmärksammat den otrygghet och den rädsla att utsättas för brott, som vi flickor och kvinnor i Jönköpings kommun känner. 47 procent av kvinnorna i Jönköping känner sig så otrygga att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma, jämfört med riket på 36 procent enligt FHM:s rapport ”Hälsa på lika villkor” (2018).

Din rätt att inte utsättas för våld, och din rätt att inte behöva vara rädd, är inte bara en av de allra viktigaste jämställdhetsfrågorna, utan också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. De senaste åren har flera initiativ gjorts för att öka tryggheten i miljön i Jönköping, exempelvis appen Trivs i JKPG där du kan anmäla dålig belysning. Genom kommunens jämställdhetsplan finns en strategisk väg när det gäller både fysisk planering och förändrade beteenden men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Som Liberaler i Jönköpings kommun vill vi verka för att kommunen:

• Ska testa nya digitala samrådsmetoder vid stadsplanering för att få fler kvinnor i alla åldrar delaktiga i att skapa ökad trygghet.

• Lyssnar på de som berörs och identifiera områden som upplevs som särskilt otrygga för kvinnor och prioritera dem.

• Garanterar jämställd representation i stadsplaneringen. Arbetsgrupper som planerar för stadsplanering och belysning ska vara jämställd, så att allas behov tillgodoses oavsett kön.

• Skapar mer samverkan med civilsamhälle gällande trygghet. Fler engagerade volontärer behövs när det är mörkt.

• Ser till att ämnet MVP, mentorer i våldsprevention, schemaläggs i alla kommunens högstadieskolor. MVP är en lektionsserie med målet att förebygga mäns och killars våld. Flahultsskolan genomför redan MVP framgångsrikt på schemalagda lektioner över flera terminer och bör ses om ett föredöme.

Kvinnors trygghet att våga röra sig fritt i samhället är allas ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att inget händer på vägen hem.

Angela Hafström (L)
Ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Andreea Vanciu (L)
Ordförande för Liberala Ungdomsförbundet i Jönköpings län

Annica Lind Nordberg (L)
Ordförande för Liberalerna i Jönköping

Det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hindra smittspridningen av coronaviruset

Liberalerna avstår helt från fysiskt deltagande när Jönköpings kommun genomför det första delvis digitala kommunfullmäktige på torsdag 4/2. Anledningen är för att inte bidra till ökad risk för smittspridning.

När Jönköpings kommun på torsdag 4/2 genomför fullmäktige deltar inte alla ledamöter på distans. Presidium och kommunalråden närvarar fysiskt i Erik Dahlbergsaulan och varje parti har utöver det erbjudits att ha två ledamöter fysiskt närvarande. Det innebär att mellan 20 – 25 förtroendevalda och tjänstepersoner, beräknas närvara fysiskt vid fullmäktige.

Liberalerna har valt att tacka nej till att delta fysiskt, och enligt Liberalernas talesperson David Gerson var det inte något svårt beslut att fatta då det pågår en samhällspridning av coronaviruset.

–       ”Vi har drivit frågan om att ha fullmäktige digitalt med anledning av corona sedan april förra året. Det är fortsatt ett allvarligt läge med många smittade och hög andel intagna covid-patienter på länets sjukhus. Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till att minska spridningen av det här dödliga viruset och vi är glada över att det äntligen finns möjlighet att delta på distans” säger David Gerson (L).

En självklarhet att inte närvara fysiskt för oss i L

Pandemin och dess restriktioner har inneburit uppoffringar för alla i hela samhället. Det lockar inte partiets företrädare att använda möjligheten att delta fysiskt på plats, även om det skulle kunna anses kunna vara lättare att debattera från talarstolen.

–       ”När vårdpersonal går på knä, näringsidkare förlorar stora delar av sin inkomst och gymnasielever inte får sin ordinarie undervisning, då är det inte läge för oss som liberala politiker att delta i en samling”.

–       ”För oss är det en självklarhet att inte närvara fysiskt i det kommande fullmäktigesammanträdet för det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hjälpa till att förhindra smittspridning. Det är vi helt överens om i partiet lokalt.” fortsätter David Gerson. 

Politiker har samma ansvar som övriga befolkningen att avstå

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande i äldrenämnden och ledamot i fullmäktige instämmer i att det är glädjande att det nu finns möjlighet att dela på distans:

–       ”I äldrenämnden har vi redan genomfört ett helt digitalt sammanträde och jag anser att det är mycket viktigt med digitala sammanträden för att demokratin ska ha sin gång. Under perioden när möjligheten inte fanns så exkluderades alla våra ledamöter i riskgrupp från både nämnder och fullmäktige, och det är ett allvarligt hot mot demokratin när folkvalda inte tillåts genomföra sina förtroendeuppdrag”.

När det gäller förlusten av att debattera fysiskt i talarstolen är Ann-Marie Hedlund inte bekymrad. Hon anser att hon som förtroendevald har ett ansvar att bete sig på samma sätt som övriga befolkningen, och inte i onödan bidra till att folk samlas:

–       ”En debatt är inte så mycket en diskussion mellan intresserade parter som ett verktyg att föra fram sin åsikt medan andra lyssnar. Jag är övertygad om att det går att debattera även digitalt och jag ser fram emot möjligheten.

–       ”Som folkvalda politiker kan vi aldrig ställa oss över andra när det gäller att förhålla oss till rådande riktlinjer, vi har alla samma ansvar. För oss i L är det ett tydligt signalvärde att inte delta fysiskt i fullmäktige mitt under en brinnande pandemi när annat alternativ finns” fortsätter Ann-Marie Hedlund.


Trots den glädjande nyheten att kommande fullmäktige genomförs delvis digitalt så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Fullmäktige är reducerat från 81 ordinarie ledamöter till 51. Något som enligt David Gerson bör åtgärdas snarast.

–        Lösningen för kommande fullmäktige bygger på att flera folkvalda avstår från att delta. Det är i grunden orimligt. Flera andra kommuner har lyckats lösa det här och jag ser fram emot att även vi i Jönköping lyckas öppna upp för samtliga ledamöter framöver.”

Medborgardialog ger delaktighet!

För att minska klyftan mellan medborgare och politiker är det väsentligt att utveckla medborgardialogen för att ge kunskap, insikt och delaktighet i kommunala utvecklings- och förändringsprocesser. För politiker gäller det att tydligare ta reda på vilka krav och förväntningar som finns hos invånarna. Medborgarna behöver bli mer insatta i de problem som politiker är satta för att lösa. De behöver få bättre möjlighet att komma med synpunkter och idéer i ett tidigt skede för att kunna påverka utvecklingen.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedrev för några år sedan ett utvecklingsprojekt kring medborgardialog tillsammans med ett antal kommuner. Jönköping deltog dock inte i detta arbete. Det gäller att ta vara på erfarenheter från projektet och hur arbetet fortsätter att utvecklas i andra framgångsrika kommuner.

Plan- och bygglagen (PBL) innebär att ett detaljplaneförslag för ny byggnation ska bli föremål för samråd. Vid ett samrådsmöte presenteras ett tämligen färdigt förslag som berörda kan diskutera på mötet och lämna in skriftliga synpunkter på. Planbeslut kan överklagas. Vid prövningen bedöms främst om det finns handläggningsbrister eller om något står i strid mot gällande lagstiftning. Det är knappast synpunkter på gestaltningsfrågor som avgör om ett överklagande bifalls. Resultatet brukar bli att processen försenas och att kanske smärre detaljer justeras.

Vid en medborgardialog som i princip börjar med ett vitt papper kan man förutsättningslöst diskutera tänkbara lösningar på t ex en byggnation. Man kan låta sig inspireras av goda exempel från andra kommuner. Det gäller att ta vara på goda erfarenheter och undvika misstag som uppenbarats i liknande sammanhang. Det gäller att dialogen kommer fram till en samsyn för att undvika motsättningar och överklaganden.

I ytterområden finns det en mångfald av frågor att ventilera kring hur kommundelen kan utvecklas på bästa sätt. Det gäller bostadsbehov, servicebehov, möjlighet att etablera fler arbetsplatser, förbättrad infrastruktur m m. Det gäller att ta vara på kommundelens identitet och fortsätta en gynnsam utveckling. Detta sker bäst genom en medborgardialog. Utvecklingsgrupperna i kommundelarna spelar också en viktig roll.

Även skolfrågor och sociala frågor kan utvecklas genom en medborgardialog. Digitalisering och olika kvalitetsfrågor är viktiga att förankra. Utbud och efterfrågan inom kultur- och fritidsområdet är andra områden som lämpar sig för en medborgardialog. En viktig aspekt är att medborgarna får förståelse för att kommunens ekonomi sätter gränser för vad som är möjligt att åstadkomma. Det gäller att välja lösningar som håller god kvalitet inom de ekonomiska ramarna.

Det gäller att fortsätta utveckla medborgardialogen utifrån olika frågeställningar. Politiker tillsammans med tjänstepersoner har en viktig roll att förklara, förankra och utveckla olika ärenden på ett sätt som gagnar kommuninvånarna. Beslut ska helst uppskattas och minst av allt inte förlöjligas. Tillsammans ska vi utveckla kommunen!

Ingvar Åkerberg (L)

Lars-Erik Zackrisson (L)

Politiskt ledarskap- i tiden!

Varje tid behöver sina politiska ledare!
Förhoppningsvis kommer det snart en tid efter det vi nu kallar för coronatiden. Pågående pandemi behöver naturligtvis hanteras, av ledarskapet, såväl för landet i stort som för den enskildes bästa.

Vad utmärker det politiska ledarskapet i vår tid, och vad krävs för framgång?

Ja knappast är det att gå före och visa vägen – tyvärr. Istället handlar det om att försöka ”anpassa” sig till den rådande opinionen. Alltför vanligt är att hitta någon att skylla på för det oönskade som sker.

Runt om i världen, också i vårt land, ser vi exempel på hur det politiska ledarskapet beter sig. Ingen vet med säkerhet vad som är rätt eller fel när det gäller hanteringen av den nu förhärskande pandemin. En erfarenhet, så här långt, är emellertid att vi behöver en beredskap då det oväntade och oönskade händer.

När det gäller beredskapen eller avsaknaden av en sådan har naturligtvis det politiska ledarskapet det största ansvaret. Sannolikt är det så att det enda som vi vet om framtiden med säkerhet är att det oväntade kommer att hända igen.

Ett ledarskap vuxet sin roll är ett ledarskap som har såväl förmåga som en vilja att påverka den allmänna opinionen och inte bara ”anpassa” sig till den. Ledarskap handlar ju faktiskt också om att gå före och visa vägen. Vad vill jag som ledare, vilka är mina drivkrafter och vilket syfte har jag. Jag vill att en politisk ledare inte i första hand ”slår ned” på andras uppfattning utan istället beskriver sin egen vision för vår gemensamma framtid.

Ett av verktygen i ledarrollen, för att påverka andra människor, är att använda språket på ett strategiskt sätt. Det har då stor betydelse vilka ord jag använder eftersom ordvalet starkt påverkar attityder och hur vi ser på varandra, du och jag. Förskräckande exempel finns numera, också bland ledande politiska företrädare.

Jag är liberal och tror på individens frihet och ansvar. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom! Båda behövs samtidigt! Eller med andra ord så får inte min frihet inskränka på din frihet. Vi har glömt detta samband idag. Jag tror på liberalismen där den enskilde har denna frihet och tar sitt ansvar! Detta samband gäller naturligtvis också politiska ledare – på alla nivåer! Frihet och Ansvar!

Bertil Rylner, aktiv liberal i Jönköping

Tag vara på årsrikas erfarenheter och idéer!

Är det rimligt att på grund av Coronapandemin utestänga en stor grupp förtroendevalda från möjligheten att delta i viktiga politiska beslut? Vi liberaler tycker inte det.

Men det blir konsekvensen av det beslut som kommunfullmäktige fattade den 16 april.  Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att ”implementera digitala lösningar för sammanträden på distans”, vilket är bra.

Tyvärr begränsar man i beslutet deltagande på distans till de tillfällena då man riskerar att inte bli beslutsmässiga. Med tanke på att bara hälften av fullmäktige eller nämnder behöver vara bemannade för att vara beslutsmässiga, kommer det i praktiken innebära att man aldrig öppnar för deltagande på distans.

Liberalerna var det enda parti som hade en annan uppfattning om detta när kommunfullmäktige behandlade frågan. Beslutet innebär nämligen att en stor grupp förtroendevalda, som i dessa Coronatider ingår i den så kallade ”riskgruppen”, inte kommer att kunna delta i nämndssammanträden så länge som pandemin pågår.

Region Jönköping och en rad andra kommuner har redan fattat beslut som gör det möjligt att delta i sammanträden genom digitala lösningar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut rekommendationer om hur detta ska hanteras. Frågan vi ställer oss är: varför inte i Jönköpings kommun?

När vi under de kommande månaderna exempelvis ska diskutera och fatta beslut om budgeten inför 2021-2023 och flera andra viktiga frågor, kommer i princip inga förtroendevalda i vår kommun som är över 70 år att kunna delta i beslutsprocessen.

Naturligtvis är den fysiska närvaron vid sammanträden att föredra. Kommunikationen blir bättre när man är i samma rum. Även byte av lokal för att få större avstånd mellan ledamöter som känner oro har nekats. Att i dessa exceptionella tider begränsa deltagandet på distans till de tillfällen när beslutsmässighet annars inte uppnås är omodernt och exkluderande. Vi tror helt enkelt att besluten blir sämre när en hel åldersgrupp utestängs.

Hela gymnasieskolan arbetar nu med digitala lösningar för att genomföra undervisningen. Vi får en ny generation medborgare som ser digitaliseringen av mötesformer som en självklar del av livet. Mängder med möten, förhandlingar och beslut inom såväl näringslivet, civilsamhället som den offentliga sektorn, hanteras nu på digitala mötesplatser. Politiken måste också bejaka denna utveckling, även i vår kommun.

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen tänker om när man behandlar den här frågan. Släpp in även ”riskgruppen” i den politiska beslutsprocessen! Den här gången rör det oss 70-plussare. Nästa gång kan det vara en helt annan grupp.

Stig-Arne Tengmer (L), vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Ingvar Åkerberg (L), gruppledare

Både närmare och mer funktionella

De fysiska frågorna, miljöarbetet och digitaliseringen utgör stora utmaningar främst för mindre kommuner. I stället för en flora av olika samarbetsformer skulle kommungrupper kunna bildas för att gemensamt arbeta inom dessa områden. Läs mer

Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

Kommunerna måste bli likvärda.

De demografiska förändringarna påverkar kommunernas förmåga att genomföra sina uppdrag. Under de senaste 30 åren har en tredjedel av Sveriges kommuner minskat sitt invånarantal. Tio kommuner har minskat med cirka 30 procent. De är främst kommuner i Norrland, västra Svealand och östra Götaland som drabbats av sjunkande invånarantal. De demografiska förändringarna innebär också att andelen äldre och unga ökar. Läs mer