Jönköpings stadsbyggnad kan gynna företagsamhet

I flera större kommuner finns sedan en tid tillbaka en stark tendens att omvandla nedgångna industriområden till bostadsområden.

Som exempel kan nämnas Hammarby sjöstad i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö och pågående omvandling av Skeppsbron i Jönköping. I någon mån beaktas att även arbetsplatser ska finnas i de nya omvandlade områdena, det vill säga att man eftersträvar en blandstad med olika hustyper och upplåtelseformer, verksamheter och service.

Problematiken blir annorlunda om centralt belägna fungerande verksamhetsområden ska omvandlas till bostadsområden. Det innebär att de företag som i dag bedriver verksamhet tvingas flytta och söka annan placering. Det är inte självklart att dessa företag har en ekonomi som klarar en nyetablering på annan plats.

Det är dålig kommunal företagspolitik att agera på detta sätt. Kontorslokaler kan med fördel placeras i bottenvåningen i bostadshus. Detta torde vara mest intressant i mer centrala lägen. Arbetsplatser i bostadshus gör ett område mer levande under dagtid.

Men arbetsplatser utgörs inte bara av kontor och logistiklokaler. Småfirmor och hantverksföretag behöver också kunna finna lämpliga miljöer för sin verksamhet i olika stadsdelar och kommundelar.

En kommande utveckling av bruksområdet i Norrahammar bör studera hur de äldre industribyggnaderna kan användas för olika verksamheter samtidigt som obebyggda delar kan kompletteras med bostadshus och ett äldreboende gärna nära befintlig förskola.

Liknande processer bör genomföras i utpekade omvandlingsområden för att i högre grad beakta behovet av olika slags verksamhetslokaler.

Nuvarande skolor har inte kapacitet för att klara den större utökning av elevantalet som blir följden om närliggande omvandlingsområden bebyggs med många nya bostäder.

Det gäller att beakta olika så kallade tröskeltal för att se vad som är möjligt och rimligt.

Trenden att förtäta och omvandla för att skapa den täta staden får konsekvenser av olika slag som inte tillräckligt väl beaktas och förstås. Den drabbar främst mindre företag inom olika branscher som tvingas flytta för att omvandlingsplanerna ska kunna genomföras.

Det kan också påverka närliggande äldreboenden på ett negativt sätt. De boende där har ju ingen möjlighet att välja.

Trafikarbetet påverkas också negativt om inte en helhetsbild tas fram så att resandet mellan olika målpunkter blir så miljövänligt som möjligt.

Det finns ett stort intresse för att etablera nya företag i vår kommun. Alla kan inte erbjudas tomt på Hedenstorpsområdet. Ett kommande verksamhetsområde är Västra Jära.

Att verka för omvandling av gamla industriområden när det råder brist på tomter för att möjliggöra en förflyttning är betänkligt.

I en blandstad behöver det finnas utrymme för olika verksamheter och också i olika delar av kommunen. Nya företag bör kunna etableras också på lediga fastigheter i omvandlingsområden för att få en spridning av arbetsplatser och verksamheter.

Ingvar Åkerberg (L)
Ledamot kommunfullmäktige, Jönköpings kommun

Jan Sidenvall (L)
Ledamot stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun