När Jönköping förtätas måste stadsdelarna blandas

Utbyggnadsstrategin bör ha som ett av sina viktigaste perspektiv att skolornas elevsammansättning blir mer likartad. Grundskolornas studieresultat är i hög grad beroende av upptagningsområdets socio-ekonomiska sammansättning visar undersökningar. Kommunens stadsdelar behöver därför få en större variation av olika hustyper och upplåtelseformer, dvs blandstadsprincipen bör tillämpas.

Att förtäta Råslätt och Österängen med fler hyreshus skulle allvarligt motverka skolornas utveckling. Med fler invånare kommer antalet skolelever att öka i områdena. Det medför att skollokalerna behöver byggas ut eller alternativt helt ersättas om nuvarande skolbyggnad är föråldrad och nedsliten. Det innebär i praktiken att skolgården till viss del kommer att tas i anspråk. Det får konsekvenser för elevernas fysiska utveckling.

En förtätning bör ha som målsättning att komplettera med hustyper och upplåtelseformer som det är brist på i området. Råslätt och Österängen behöver alltså kompletteras med bostadsrätter och stadsradhus, inte fler hyresrätter. Om elevsammansättningen och skolresultaten ska kunna påverkas är det nödvändigt att göra rätt prioriteringar i utbyggnadsstrategin.

Omvandlingar av verksamhetsområden, som ligger i närheten av Österängen, till bostadsområden kommer i hög grad att påverka skolan. Nuvarande kapacitet är inte tillräcklig och underlaget i omvandlade områden kommer inte att bli stort nog för att etablera nya grundskolor där. Det innebär att skolor inom Österängen behöver byggas ut.

Sandas tillkommande nya högstadieskola medför en än högre koncentration av elever kring Birkagatans avslutande del. Med två fristående skolor, gymnasieskola och ett nytt större högstadium blir en redan besvärlig trafiksituation än värre. Friskolor och skolor med idrottsprofil medför att färre elever bor i närområdet, dvs fler elever kommer resande till skolan. Trafiksäkerheten kring skolor behöver beaktas i högre utsträckning.

Utbyggnadsstrategin behöver också beakta att de större tätorterna utanför den centrala staden får mer likvärda förutsättningar. Barnarp och Tenhult behöver få samma kommunala och kommersiella service som Bankeryd och Gränna. Det innebär t ex att Barnarp och Tenhult behöver byggas ut för att ge underlag för högstadium, äldreboende, trygghetsboende, livsmedelsbutiker. Trafiksäkra gång- och cykelstråk till skolorna är väsentligt för att minska trafikarbetet. Det är ingen bra lösning om cykelstråken går utmed gator med hög trafikbelastning. Men även säkra lämna- /hämtaplatser är viktigt för dem som har längre avstånd till förskolor och grundskolor. Närhet till trafiksäkra busshållplatser vid skolorna är också en aspekt att beakta.

Skolbiblioteken spelar roll för elevernas utveckling. Genom en samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek ges större möjligheter i de mindre tätorterna. Lösningen i Ödestugu bör tillämpas i andra mindre tätorter.

Ingvar Åkerberg (L)

Ledamot kommunfullmäktige

Lars-Erik Zackrisson (L)

Ledamot tekniska nämnden