Det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hindra smittspridningen av coronaviruset

Liberalerna avstår helt från fysiskt deltagande när Jönköpings kommun genomför det första delvis digitala kommunfullmäktige på torsdag 4/2. Anledningen är för att inte bidra till ökad risk för smittspridning.

När Jönköpings kommun på torsdag 4/2 genomför fullmäktige deltar inte alla ledamöter på distans. Presidium och kommunalråden närvarar fysiskt i Erik Dahlbergsaulan och varje parti har utöver det erbjudits att ha två ledamöter fysiskt närvarande. Det innebär att mellan 20 – 25 förtroendevalda och tjänstepersoner, beräknas närvara fysiskt vid fullmäktige.

Liberalerna har valt att tacka nej till att delta fysiskt, och enligt Liberalernas talesperson David Gerson var det inte något svårt beslut att fatta då det pågår en samhällspridning av coronaviruset.

–       ”Vi har drivit frågan om att ha fullmäktige digitalt med anledning av corona sedan april förra året. Det är fortsatt ett allvarligt läge med många smittade och hög andel intagna covid-patienter på länets sjukhus. Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till att minska spridningen av det här dödliga viruset och vi är glada över att det äntligen finns möjlighet att delta på distans” säger David Gerson (L).

En självklarhet att inte närvara fysiskt för oss i L

Pandemin och dess restriktioner har inneburit uppoffringar för alla i hela samhället. Det lockar inte partiets företrädare att använda möjligheten att delta fysiskt på plats, även om det skulle kunna anses kunna vara lättare att debattera från talarstolen.

–       ”När vårdpersonal går på knä, näringsidkare förlorar stora delar av sin inkomst och gymnasielever inte får sin ordinarie undervisning, då är det inte läge för oss som liberala politiker att delta i en samling”.

–       ”För oss är det en självklarhet att inte närvara fysiskt i det kommande fullmäktigesammanträdet för det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hjälpa till att förhindra smittspridning. Det är vi helt överens om i partiet lokalt.” fortsätter David Gerson. 

Politiker har samma ansvar som övriga befolkningen att avstå

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande i äldrenämnden och ledamot i fullmäktige instämmer i att det är glädjande att det nu finns möjlighet att dela på distans:

–       ”I äldrenämnden har vi redan genomfört ett helt digitalt sammanträde och jag anser att det är mycket viktigt med digitala sammanträden för att demokratin ska ha sin gång. Under perioden när möjligheten inte fanns så exkluderades alla våra ledamöter i riskgrupp från både nämnder och fullmäktige, och det är ett allvarligt hot mot demokratin när folkvalda inte tillåts genomföra sina förtroendeuppdrag”.

När det gäller förlusten av att debattera fysiskt i talarstolen är Ann-Marie Hedlund inte bekymrad. Hon anser att hon som förtroendevald har ett ansvar att bete sig på samma sätt som övriga befolkningen, och inte i onödan bidra till att folk samlas:

–       ”En debatt är inte så mycket en diskussion mellan intresserade parter som ett verktyg att föra fram sin åsikt medan andra lyssnar. Jag är övertygad om att det går att debattera även digitalt och jag ser fram emot möjligheten.

–       ”Som folkvalda politiker kan vi aldrig ställa oss över andra när det gäller att förhålla oss till rådande riktlinjer, vi har alla samma ansvar. För oss i L är det ett tydligt signalvärde att inte delta fysiskt i fullmäktige mitt under en brinnande pandemi när annat alternativ finns” fortsätter Ann-Marie Hedlund.


Trots den glädjande nyheten att kommande fullmäktige genomförs delvis digitalt så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Fullmäktige är reducerat från 81 ordinarie ledamöter till 51. Något som enligt David Gerson bör åtgärdas snarast.

–        Lösningen för kommande fullmäktige bygger på att flera folkvalda avstår från att delta. Det är i grunden orimligt. Flera andra kommuner har lyckats lösa det här och jag ser fram emot att även vi i Jönköping lyckas öppna upp för samtliga ledamöter framöver.”

Tag vara på årsrikas erfarenheter och idéer!

Är det rimligt att på grund av Coronapandemin utestänga en stor grupp förtroendevalda från möjligheten att delta i viktiga politiska beslut? Vi liberaler tycker inte det.

Men det blir konsekvensen av det beslut som kommunfullmäktige fattade den 16 april.  Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att ”implementera digitala lösningar för sammanträden på distans”, vilket är bra.

Tyvärr begränsar man i beslutet deltagande på distans till de tillfällena då man riskerar att inte bli beslutsmässiga. Med tanke på att bara hälften av fullmäktige eller nämnder behöver vara bemannade för att vara beslutsmässiga, kommer det i praktiken innebära att man aldrig öppnar för deltagande på distans.

Liberalerna var det enda parti som hade en annan uppfattning om detta när kommunfullmäktige behandlade frågan. Beslutet innebär nämligen att en stor grupp förtroendevalda, som i dessa Coronatider ingår i den så kallade ”riskgruppen”, inte kommer att kunna delta i nämndssammanträden så länge som pandemin pågår.

Region Jönköping och en rad andra kommuner har redan fattat beslut som gör det möjligt att delta i sammanträden genom digitala lösningar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut rekommendationer om hur detta ska hanteras. Frågan vi ställer oss är: varför inte i Jönköpings kommun?

När vi under de kommande månaderna exempelvis ska diskutera och fatta beslut om budgeten inför 2021-2023 och flera andra viktiga frågor, kommer i princip inga förtroendevalda i vår kommun som är över 70 år att kunna delta i beslutsprocessen.

Naturligtvis är den fysiska närvaron vid sammanträden att föredra. Kommunikationen blir bättre när man är i samma rum. Även byte av lokal för att få större avstånd mellan ledamöter som känner oro har nekats. Att i dessa exceptionella tider begränsa deltagandet på distans till de tillfällen när beslutsmässighet annars inte uppnås är omodernt och exkluderande. Vi tror helt enkelt att besluten blir sämre när en hel åldersgrupp utestängs.

Hela gymnasieskolan arbetar nu med digitala lösningar för att genomföra undervisningen. Vi får en ny generation medborgare som ser digitaliseringen av mötesformer som en självklar del av livet. Mängder med möten, förhandlingar och beslut inom såväl näringslivet, civilsamhället som den offentliga sektorn, hanteras nu på digitala mötesplatser. Politiken måste också bejaka denna utveckling, även i vår kommun.

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen tänker om när man behandlar den här frågan. Släpp in även ”riskgruppen” i den politiska beslutsprocessen! Den här gången rör det oss 70-plussare. Nästa gång kan det vara en helt annan grupp.

Stig-Arne Tengmer (L), vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Ingvar Åkerberg (L), gruppledare

Årsrika

Koalitionen tar ansvar för sina äldreboenden

Nuvarande styret i Äldrenämnden har tagit ett stort ansvar för att se över kvalitén och ändamålsenligheten på de lokaler som idag används. Därtill planerar vi nybyggnationer av de hittills planlagda 250 lägenheterna. De resterande lägenheterna i uppdraget, kommer att planeras för att finnas på plats till 2032. Med tanke på den ökning av invånare 80 år eller äldre som beräknas finnas 2032, förbättrar Äldrenämnden nuvarande bestånd och bygger nytt.

Under innevarande mandatperiod har ÄN gjort en kapacitetsutredning av de lokaler man hyr av Tekniska förvaltningen. Värt att notera är, att ägarna av byggnaderna inte tagit fram kvalitén och ändamålsenligheten av de lokaler man hyr ut till Äldrenämnden, utan nämnden har själv initierat detta arbete. Utifrån resultaten ser man att en del boenden fungerar väl, andra behöver förbättras eller avvecklas. Till vissa är det lämpligt att bygga ytterligare lägenheter. För att ha rådighet i denna process vill ÄN ha möjlighet att göra förändringar av antalet lägenheter under en viss tid.

Den vård och omsorg som bedrivs i Jönköpings kommun är av hög kvalitet. I jämförelse med kommuner av liknande storlek är våra brukare nöjda och ger höga omdömen. Vi har hela tiden kunnat tillmötesgå behovet av äldreboende till de som får sin biståndsansökan beviljad. De med demenssjukdom har haft en något längre väntetid under 2019. Under året har därför en del enheter anpassats till demensboende, allt för att möta det behov som finns. I de nybyggnationer som kommer, blir alla lägenheter anpassade så de kan passa en boende med demenssjukdom.

På Åsens gård kommer vi att bygga ett större boende, helt anpassat för demenssjuka. Där kommer det att finnas lokaler för aktiviteter som gör livet mer innehållsrikt och aktivt för de boende. En utomhusmiljö som anpassas för den demenssjuke, vilken kan få vistas i olika omväxlande miljöer. Anhöriga kommer att göra gemensmamma upplevelser tillsammans med sin demenssjuke anhörige vilket ger något att prata om. Åsen kommer att bli ett centrum med personal specialiserad på demensvård. Här kan bedrivas utbildning och fortbildning inom området. Koalitionen tar ansvar för demensvården.

Vad gäller äldreboendet Västerhäll i Tenhult, som nämnden planerade i sin investeringsplan 2016-2020 (beslut i ÄN 2015.04.22) att riva och bygga nytt, då det inte ansågs värt att renovera mer. I detta skeende stoppade dåvarande Alliansen med kommunalrådet Sturesson denna process. Detta för att bevara byggnaden till andra behov i kommunen. I stället skulle en nybyggnation ske på Herrgårdsgärdet. Nämndens planering skulle gett en nybyggnation med ett utökat antal platser som skulle vara klar för inflyttning under 2020. Det blev det inget med. Den kommande byggnationen på Herrgårdsgärdet är ännu inte tidsatt då planerna har överklagats. Koalitionen sänker inte ambitionen, men har blivit förhindrad att uppnå målen inom en snar framtid.

Koalition för Jönköpings kommun, Äldrenämnden

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande

Karin Widerberg (S), vice ordförande

Liberalerna på första kommunfullmäktige i mandatperioden

Det första Kommunfullmäktige i Jönköpings Kommun för mandatperioden 2018 – 2022 genomfördes torsdag 25/10 och vi i Liberalerna är mycket nöjda.

Höjdpunkten i fullmäktige var när varenda ledamot i församlingen biföll den liberala motionen för att minska isolering och ensamhet med ett projekt om Videosamtal för boende inom äldrevården. Anna Mårtensson och Ann-Marie Hedlund, båda (L) är upphovskvinnor till den! Läs mer om motionen om videosamtal.  Läs mer