Det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hindra smittspridningen av coronaviruset

Liberalerna avstår helt från fysiskt deltagande när Jönköpings kommun genomför det första delvis digitala kommunfullmäktige på torsdag 4/2. Anledningen är för att inte bidra till ökad risk för smittspridning.

När Jönköpings kommun på torsdag 4/2 genomför fullmäktige deltar inte alla ledamöter på distans. Presidium och kommunalråden närvarar fysiskt i Erik Dahlbergsaulan och varje parti har utöver det erbjudits att ha två ledamöter fysiskt närvarande. Det innebär att mellan 20 – 25 förtroendevalda och tjänstepersoner, beräknas närvara fysiskt vid fullmäktige.

Liberalerna har valt att tacka nej till att delta fysiskt, och enligt Liberalernas talesperson David Gerson var det inte något svårt beslut att fatta då det pågår en samhällspridning av coronaviruset.

–       ”Vi har drivit frågan om att ha fullmäktige digitalt med anledning av corona sedan april förra året. Det är fortsatt ett allvarligt läge med många smittade och hög andel intagna covid-patienter på länets sjukhus. Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till att minska spridningen av det här dödliga viruset och vi är glada över att det äntligen finns möjlighet att delta på distans” säger David Gerson (L).

En självklarhet att inte närvara fysiskt för oss i L

Pandemin och dess restriktioner har inneburit uppoffringar för alla i hela samhället. Det lockar inte partiets företrädare att använda möjligheten att delta fysiskt på plats, även om det skulle kunna anses kunna vara lättare att debattera från talarstolen.

–       ”När vårdpersonal går på knä, näringsidkare förlorar stora delar av sin inkomst och gymnasielever inte får sin ordinarie undervisning, då är det inte läge för oss som liberala politiker att delta i en samling”.

–       ”För oss är det en självklarhet att inte närvara fysiskt i det kommande fullmäktigesammanträdet för det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hjälpa till att förhindra smittspridning. Det är vi helt överens om i partiet lokalt.” fortsätter David Gerson. 

Politiker har samma ansvar som övriga befolkningen att avstå

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande i äldrenämnden och ledamot i fullmäktige instämmer i att det är glädjande att det nu finns möjlighet att dela på distans:

–       ”I äldrenämnden har vi redan genomfört ett helt digitalt sammanträde och jag anser att det är mycket viktigt med digitala sammanträden för att demokratin ska ha sin gång. Under perioden när möjligheten inte fanns så exkluderades alla våra ledamöter i riskgrupp från både nämnder och fullmäktige, och det är ett allvarligt hot mot demokratin när folkvalda inte tillåts genomföra sina förtroendeuppdrag”.

När det gäller förlusten av att debattera fysiskt i talarstolen är Ann-Marie Hedlund inte bekymrad. Hon anser att hon som förtroendevald har ett ansvar att bete sig på samma sätt som övriga befolkningen, och inte i onödan bidra till att folk samlas:

–       ”En debatt är inte så mycket en diskussion mellan intresserade parter som ett verktyg att föra fram sin åsikt medan andra lyssnar. Jag är övertygad om att det går att debattera även digitalt och jag ser fram emot möjligheten.

–       ”Som folkvalda politiker kan vi aldrig ställa oss över andra när det gäller att förhålla oss till rådande riktlinjer, vi har alla samma ansvar. För oss i L är det ett tydligt signalvärde att inte delta fysiskt i fullmäktige mitt under en brinnande pandemi när annat alternativ finns” fortsätter Ann-Marie Hedlund.


Trots den glädjande nyheten att kommande fullmäktige genomförs delvis digitalt så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Fullmäktige är reducerat från 81 ordinarie ledamöter till 51. Något som enligt David Gerson bör åtgärdas snarast.

–        Lösningen för kommande fullmäktige bygger på att flera folkvalda avstår från att delta. Det är i grunden orimligt. Flera andra kommuner har lyckats lösa det här och jag ser fram emot att även vi i Jönköping lyckas öppna upp för samtliga ledamöter framöver.”

Debatt: Bristande läskunnighet bäddar för kriminalitet

Att misslyckas i skolan är en stark riskfaktor för kriminalitet. Att unga i Sverige läser och förstår mindre får enorma konsekvenser, skriver företrädare för Liberalerna.

Efter den senaste tidens avskyvärda våldsdåd fokuserar samhällsdebatten med rätta på hur vi ökar tryggheten. Utvecklingen kräver fokus på brottsoffer och handlingskraft här och nu mot förövarna. De politiker som på allvar vill göra Sverige till ett tryggare land bör också intressera sig för pojkars läskunnighet och skolresultat. 

Den 8 september firas den internationella läskunnighetsdagen världen över. Sverige har sedan länge haft en av världens högsta läskunnighet för barn. Men de senaste åren har vi sett att barn och unga i Sverige läser allt mindre och med allt sämre läsförståelse. Detta gäller främst pojkar, som på många håll halkar efter i skolan. Var fjärde pojke i Sverige läser för dåligt för att kunna ta till sig andra skolämnen ordentligt. Var femte kille saknar behörighet till gymnasiet och hela var tredje går inte färdigt gymnasiet. Konsekvenserna av problemen är enorma, både för de enskilda men även för samhället i stort.

De pojkar som misslyckas i skolan riskerar inte bara sämre hälsa, utan också att hamna i utanförskap. Att misslyckas i skolan är en stark riskfaktor för kriminalitet. Studier pekar tydligt på ett samband mellan låga avgångsbetyg från grundskolan och kriminalitet. Faktum är att kriminalitet är betydligt vanligare bland lågpresterande i skolan, oavsett socioekonomisk bakgrund. Ett samhälle med för många misslyckade skolgångar, förenat med lägre läskunnighet, blir ett mer otryggt samhälle. 

Vi ser en helt oacceptabel utveckling i Sverige där kriminella gäng hotar och begränsar alldeles för många människors liv. Liberalerna har presenterat ett antal viktiga förslag för att komma till rätta med utvecklingen, såsom skärpta straff för gängbrottslingar, fler poliser och bättre verktyg till rättsväsendet, att göra det kriminellt för dömda brottslingar att rymma och skärpt säkerhet på SIS (Statens institutionsstyrelse) som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Liberalerna vill också se tidigare, tydligare och tuffare insatser när unga begår brott.

Viktigast av allt är att fånga upp de pojkar som riskerar att hamna i utanförskap tidigt, redan i förskolan. Det gör vi genom att genomföra Liberalernas förslag om att göra förskolan obligatorisk från fem års ålder, genom att prioritera svenska språket i förskolans läroplan och säkerställa att all pedagogisk personal i förskolan måste kunna prata svenska. Det gör vi också genom att fler skoltimmar med fokus på svenska och läsning och genom att bryta den pedagogiska segregationen och se till så att skickliga lärare lockas till tuffa skolor.

Att stärka pojkars skolresultat och inte minst öka deras läskunnighet är en central jämställdhetsfråga. Det handlar om att öka pojkars livschanser men också om att göra Sverige tryggare och till ett möjligheternas land för fler. 

Låt det här årets internationella läskunnighetsdag bli den allra sista där vi bäddar för kriminalitet genom att var fjärde pojke läser för dåligt.  

Cecilia Elving

ordförande, Liberala Kvinnor

Angela Hafström

ordförande, Liberala Kvinnor Jönköpings län

David Gerson

talesperson, Liberalerna Jönköping 

Stig-Arne Tengmer (L)

vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden Jönköping 

Bertil Rylner (L)

ledamot, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Jönköping

SKOLAN. Det går inte att bortse från Europakonventionen

Replik på ett debattinlägg (12/8 2020) då kristdemokraterna Carl Cunningham och Kevin Nilsson anklagar den styrande Koalitionen i Jönköpings kommun för att bortse från Europakonventionen i fråga om konfessionella/religiösa friskolor.

VÅRTSTÄLLNINGSTAGANDE är tvärtom, ett försvar av konventionen och samtidigt välkomnar vi endiskussion kring religiösa friskolor. Inte minst med tanke på frågans aktualitet. I olika delar av landet har nämligen flera fall väckt uppmärksamhet mot bakgrund av att huvudmännen lämplighet som skolaktörer ifrågasatts. Med all rätta menar vi, eftersom regelverket kring vem och vilka som idag tillåts bedriva skattefinansierad skolverksamhet är av betydelse.

DET ÄRENDE som KD-företrädarna refererar till handlar om kommunens yttrande kring betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning”. Den statliga utredningen rör hela landet och handlar således inte om en enskild skola i Jönköping. Vi anser att det slapphänta regelverk som hittills funnits öppnat upp för en rad aktörer inom friskolemarknaden som varit direkt olämpliga. Det befintliga regelelverket har varit högst otillräckligt varför regeringen tillsammans med C och L tillsatt den aktuella utredningen. Lämpligheten i vem som i framtiden tillåts bedriva en religiös friskola samt i vilken utsträckning det konfessionella inslaget ska tillåtas vara en del av undervisningen är en samhällelig fråga. Det är rentav anmärkningsvärt att aktörer som visat sig direkt olämpliga som huvudmän tillåtits bedriva religiösa friskolor. Det är ytterst barnets bästa och barnkonventionen som är grunden för de överväganden vi har att göra. Den skattefinansierade skolan ska vara en mötesplats för alla barn, inte en institution som delar upp barn utifrån föräldrarnas religiösa övertygelser. Det är vår grundhållning i den aktuella frågan. Vår ståndpunkt är därför kristallklar. Både lämplighetskrav samt regleringen av förekomst av religiösa inslag i undervisningen måste skärpas betydligt. Inte minst innebär det att huvudmannen, dvs. den som har tillståndet att bedriva skolverksamhet, säkerställer att de konfessionella inslagen i undervisningen hålls borta samt att eleverna och föräldrarna är informerade om förekomst om desamma.

I DENNA FRÅGA har hittills KD suttit med armarna i kors och tittat på. De har bevisligen inte velat se de problem som finns med nuvarande system och som inneburit att olämpliga aktörer letat sig in i svensk skola. Det är naturligtvis så att förslagen i betänkandet kommer att få konsekvenser för de konfessionella friskolorna. Det är syftet. Det gäller alla aktörer. Vår förhoppning är att ett nytt regelverk, med skarpare krav på huvudmännen krav och berörda tillsynsmyndigheter, gör systemet mer strikt. Utöver ett nytt regelverk ska kommunen även svara på frågan om ett etableringsstopp ska/kan införas avseende konfessionella friskolor. Vårt svar problematiserar en sådan princip i förhållande till innehållet i Europakonventionen. Vi menar att ett etableringsstopp i sådana fall får prövas. Kring detta är vi mycket noggranna att påtala i vårt yttrande.

I SAMTLIGA fall vid yttranden kring statliga utredningar görs en konsekvensanalys av de olika förslagen. Den formulering som KD-företrädarna hänvisar till om påverkan för Jönköpings kommun är en del av den konsekvensanalys som Utbildningsförvaltningen författat. Den ”marginella påverkan” som nämns handlar således inte om att vi gör en värdering av en befintlig lokal konfessionell friskola. Det tar snarare sikte på antal elever etc samt förekomsten av konfessionella friskolor i Jönköpings kommun. Kring detta är säkerligen artikelförfattarna väl medvetna om. Men i ivern att hitta enkla poäng är det bekvämt att göra en egen tolkning. Därför är det djupt ohederligt att framställa det som att kommunens yttrande har som utgångspunkt att ”marginalisera” berörd skola. Vi tvivlar inte på att det finns konfessionella friskolor som lever upp till kraven och som trots ett eventuellt etableringsstopp kommer att kunna bedriva verksamhet i framtiden. I detta fall handlar det emellertid om regelverk som är av principiell karaktär, på systemnivå.

ETT EVENTUELLT etableringsstopp ska enligt vår uppfattning prövas mot Europakonventionen. Vad en sådan prövning visar återstår att se. Det visar, tvärtemot, vad KD-företrädarna försöker påskina, att vi faktiskt värnar Europakonventionen. Att låtsas som något annat är att fara med osanning.

Ilan De Basso, kommunalråd (S)

David Gerson, talesperson (L)

Högskoleprovet ska och kan genomföras!

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet den 18 oktober ska ställas in. Skälet för detta är en ökad risk för smittspridning av coronaviruset eftersom inte lämpliga lokaler finns att tillgå. Detta är andra gången under 2020 som högskoleprovet ställs in.

Högskoleprovet ger som bekant en andra chans att bli antagen till en högre utbildning. Man konkurrerar både med sitt meritvärde på betyget och resultatet på högskoleprovet för att bli behörig. I det läge som vi befinner oss i med en ökad arbetslöshet är våra ungdomar som precis tagit studenten från gymnasiet extra utsatta. Det är svårt att konkurrera på en krympande arbetsmarknad. I det läget är det djupt olyckligt och till och med oansvarigt att dessa ungdomar inte får möjlighet att genomföra högskoleprovet och därmed kunna bli antagen till den utbildning som man önskar.

Jönköping kommun har för närvarande flera stora och helt tomma lokaler på Elmia. Mässbranschen står på paus och lokalerna står bara och väntar på lämpliga aktiviteter. Vi liberaler är helt övertygade om att man här kan genomföra coronasäkrade evenemang om man bara får möjlighet. Högskoleprovet skulle kunna genomföras utan att risken för att drabbas av coronaviruset ökar.

Naturligtvis måste samtliga landets aspirerande studenter få möjlighet. UHR:s prognos är att närmare 100 000 personer skulle anmält sig till hösten högskoleprov och alla kan naturligtvis inte genomföra det i Jönköping. Men runt om i vårt land står mängder av tomma konferenslokaler tomma i väntan på en nystart. Våra myndigheter skulle med ansvarsfulla kommunala bolag och privata entreprenörer kunna gå i bräschen och visa att det går att hantera högskoleprovet på ett smittsäkert sätt.

Vår uppfattning är att det just nu är läge att satsa på en utbildning istället för att gå ut i öppen arbetslöshet. Då kan vi naturligtvis inte ställa in högskoleprovet. Och som sagt tomma och mycket lämpliga lokaler finns för ändamålet i Jönköping– på Elmia!

Annica Lind Nordberg

David Gerson

Bertil Rylner

Liberalerna i Jönköping

LINDGÅRDEN- Vi vill ha kvar boendet

DE ARTIKLAR SOM skrivits om Lindgården på senare tid har gett upphov till många frågor och oro inför framtiden bland boende och anhöriga. Hur ska det gå med Lindgården? Hur orolig behöver jag vara?Från politiskt håll finns det inga tankar om att avveckla Lindgården. Vi är däremot mycket måna om att processen mellan IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och stiftelsen Lindgården fortskrider på så sätt att de brister som finns avhjälps och äldreboendet får fortsätta.

Lindgården har idag tillstånd att bedriva hemtjänst och att organisera ett trygghetsboende. Jönköpings kommun har dessutom sedan 2017-03-01 ett entreprenadavtal för äldreboende med Stiftelsen Lindgården. För att få driva äldreboendet behöver Lindgården ett godkännande från IVO. Nu har Lindgården överklagat IVO:s negativa beslut till förvaltningsrätten. Det kommer att ta lite tid innan ett beslut kommer därifrån, troligtvis kommer det först i december i år. Under tiden har Lindgården gjort upp en plan för att arbeta med de påpekanden som finns. Kommunen å sin sida ska få information från Lindgården och på så sätt följa processen.

VI POLITIKER ÖNSKAR att Lindgården ska få fortsätta driva sitt äldreboende då vi vet att det är många som uppskattar det. Om det skulle bli någon förändring är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som bor på Lindgården ska få sin insats, att bo på ett äldreboende. Ingen kommer att bli lämnad utan stöd. Återigen vill vi upprepa det viktigaste, vi vill ha kvar Lindgården som det omtyckta äldreboende det är.

Ann-Marie Hedlund (L) ordförande i Äldrenämnden Jönköpings kommun

David Gerson (L) talesperson för Liberalerna i Jönköpings kommun

Den svenska sexköpslagen måste spridas

Sexköp väcker upprördhet. För att förändra situationen för kvinnor utsatta i sexhandel måste vi prata och göra mer. Låt debatten handla om alla de kvinnor som varje dag utnyttjas och utsätts för övergrepp. Låt debatten handla om hur det kan bli mycket svårare att köpa sex. Låt inte debatten handla om en enstaka förövare.

Operation Torsk blev nationellt känd efter att Stockholmspolisen tagit en känd medieprofil på bar gärning som erkände för allmänheten att han köpt sex. Sverige rasar, både mot honom och hans brist på empati, men även mot det tv-program som valde att måla upp hans bild av situationen istället för hennes utsatthet.

Parallellt med operationen i Stockholm bedrev Jönköpingspolisen en riktad operation mot sexköpshandeln i Jönköping. Efter insatsen misstänks elva män för sexköp och de flesta har erkänt. Enligt lokalmedia tror polisen att det är organiserad brottslighet som ligger bakom verksamheten.

Det är helt oacceptabelt att det finns de som köper sex. Att de köper något som är olagligt från någon annan. Att de handlar från offer som utnyttjas och exploateras av de som tjänar pengar på att organisera brottslig verksamhet.

Som liberala feminister gläds vi stort över att en överväldigande majoritet av befolkningen i Sverige idag ser sexköp som oacceptabelt och att ”kändissexköpet” i Stockholm har skapat så stor upprördhet. Det kan vi tacka den svenska sexköpslagen för.

Vi är stolta över att Sverige var det första land i världen som år 1999 valde att kriminalisera endast köp av sexuella tjänster men inte försäljning. Lagen valde att förflytta fokus från kvinnorna som säljer till männen som köper sex. Sedan lagen infördes har sexköpen gått ner i Sverige och polisen vittnar om att sexköplagstiftningen är deras främsta verktyg för att komma åt prostitution och människohandel. Allt fler länder väljer att följa Sveriges exempel och instifta liknande lagar.

Situationen i de länder som har valt motsatt väg avskräcker. Tyskland har legaliserat och reglerat sexköp och de beräknas ha 400 000 personer som säljer sex och mer än 1,2 miljoner sexköp per dygn. Prostituerade ska ha möjlighet till sociala rättigheter och pension men det är enligt siffror endast ett 40-tal av de hundratusentals inom sexhandeln som har valt att registrera sig och få rättigheter. Det tyska exemplet visar med all tydlighet att den vägen är helt fel.

Prostitution leder till ett allvarligt kränkande av individens grundläggande fri- och rättigheter. Vi vet sedan tidigare forskning att de som exploateras i prostitution ofta har en historia av sexuella övergrepp. Polisen beskriver hur kvinnorna de möter kommer från extremt utsatta förhållanden och har få valmöjligheter. Sexköpslagen har förändrat synen på sexköp.

Det är dags att göra mer. Framförallt måste vi göra mycket mer för de utsatta kvinnorna. Det krävs aktiva insatser och resurser i kombination med skärpt lagstiftning. Samarbetet för att komma åt prostitution och människohandel behöver vara gränsöverskridande och vi måste fortsatt jobba för att fler länder kriminaliserar sexköp.

Vi kräver att:

• Polisen ges större resurser att utreda sexköp.

• Straffvärdet för sexköp höjs.

• Brottsofferstatus ges till den som fastnat i prostitution.

• Stödet till brottsoffren förbättras.

• Sexköpslagen fortsätter att spridas och att sexköp bekämpas genom EU och internationella konventioner.

Vi är glada över den upprördhet som sexköp väcker. Men debatten har kommit att handla alldeles för mycket om en enda man, och alldeles för lite om alla de kvinnor som varje dag utnyttjas och utsätts för övergrepp.

Cecilia Elving

Ordförande Liberala Kvinnor

Angela Hafström

Ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jimmy Ekström (L)

Regionråd i Jönköpings län

David Gerson (L)

Talesperson för Liberalerna i Jönköpings kommun

Stoppa hedersförtryck

Vi behöver krafttag mot hedersförtrycket

De senaste åren har hundratals barn förts ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Det är bara toppen av ett isberg. I Sverige lever allt för många barn och unga under hedersförtryck. Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid.

Hedersförtryck är ett problem som är utbrett över hela landet, så även i Jönköping. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck tar varje år emot hundratals samtal till deras stödtelefon. Bara under perioden januari till september 2019 har man fått 29 ärenden från Jönköping. Utsattheten handlar bland annat om barnäktenskap, grovt fysiskt våld, omfattande kontroll och begränsning av den utsattes vardag och liv. Detta kan vi inte blunda för!

Debatten har de senaste åren förändrats i riktning mot att det numera går att diskutera problemet, även om vi fortfarande saknar en tydlig vilja att gå till botten med det hedersvåld barn och unga utsätts för. Vår hållning är glasklar: barn och ungas rättigheter får aldrig kompromissas bort med hänsyn till religion eller kultur.

Därför är vi glada över de liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket som presenterades i regeringens höstbudget. Det handlar om att satsa på kompetenshöjande åtgärder riktade mot bland annat rättsväsendet, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet samt insatser inom asylmottagandet. Tack vare Liberalernas krav i budgetförhandlingarna blir satsningar mot hedersförtryck om totalt 165 miljoner möjliga under mandatperioden.

Arbetet mot hedersförtrycket måste ske långsiktigt och bygga på kunskap. För Liberalerna har det därför även varit centralt att driva på för att permanenta det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det kommer innebära att deras viktiga arbete kan fortsätta.

Utbildningsnämnden i Jönköpings kommun beslutade 2018 att förstärka insatserna i arbetet mot hedersrelaterat våld. Numera finns en särskilt anställd, med den specifika uppgiften att på olika sätt aktivt motverka hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens gymnasieskolor.

Liberalerna har under många år, med Nyamko Sabuni i spetsen, varit pådrivande för att bekämpa förtrycket av barn och unga i hedersmiljöer. Denna kamp är vår tids största jämställdhetsutmaning och det behövs krafttag för att vända utvecklingen.

Sverige ska vara möjligheternas land.  Varenda människa ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Det finns ingen viktigare uppgift för oss politiker än att arbeta för det.

Juno Blom (L) Partisekreterare Liberalerna

David Gerson, Annica Lind Nordberg, Angela Hafström, Bertil Rylner, Stig-Arne Tengmer

Liberalerna Jönköping

Biblioteken spelar en central roll

För Liberalerna i Jönköping är biblioteken en högt prioriterad verksamhet. Biblioteken spelar en central roll för såväl barn och ungdomars läsande och utbildning liksom vuxnas lärande och läsande. Tillgången till litteratur och engagerad bibliotekspersonal ökar den läsandes intresse och kunskaper om världen, människor och andra kulturer. Läs mer

För debatten internt och var ett parti utåt

FLERA AV VÅRA riksdagsmän, riksdagskvinnor och partistyrelsemedlemmar sköter nu debatten om liberalernas vägval i regeringsfrågan via media.

Utöver partiledare och partisekreterare, som ju är de personer som man kan vänta sig ska sköta kommunikationen gentemot media i interna frågor, så har många andra känt behovet av att kommentera processen i radio, tv och tidningar. Läs mer

Utan förskolan skulle Sverige stanna

RESURSER TILL förskolan är, i vårt perspektiv, inte enbart en kostnad. Förskolan är en investering inför framtiden. Vi är övertygade om att när vår kommun satsar på barnen i de tidiga åldrarna, så kommer det något bra ut av det. Därför är resurserna till förskolan prioriterade av oss liberaler. Läs mer