Vi kommer alltid att stå på brottsoffrens sida!

118 grova sexualbrott, 42 utsatta barn som brottsoffer. Straffet: två och ett halvt års fängelse. Domen som Malmö tingsrätt nyligen meddelade mot en 29-årig man som systematiskt sökt upp och förgripit sig på barn på nätet väcker – med fog – starka känslor. Utifrån ett brottsofferperspektiv är den fullständigt världsfrånvänd.

Att straffet blir så lågt är ett utfall av att mannen nyligen dömts för annan grov brottslighet och att han då – helt i enlighet med gällande praxis och lagstiftning – fick omfattande mängdrabatt för denna nyupptäckta brottslighet.

En våldtäktsman som har begått några våldtäkter kan alltså med dagens system fortsätta begå fler våldtäkter utan att det får några konsekvenser i realiteten. Detta är långt ifrån anständigt och tar definitivt inte utgångspunkt i brottsoffrens utsatthet och lidande.

För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter. Liberalerna kommer alltid stå på brottsoffrens sida. Utsatta barn och kvinnor ska ges upprättelse, stöd, skydd och vård. Det är förövarens frihet som ska begränsas.

Mängdrabatterna och dess konsekvenser blir som allra mest orimliga i målen som rör upprepade grova sexualbrott. Bara de senaste månaderna har vi kunnat läsa om flera fall – utöver fallet som inleder denna debattartikel – där detta aktualiserats.

Vi har kunnat läsa om den så kallade Nytorgsmannen, som dömdes till fem års fängelse för grova sexualbrott mot totalt 19 olika offer. I april dömdes vidare en man av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i sju år för sammanlagt 102 fall av våldtäkt, och i början på juli dömdes en tredje man till fängelse i sju och ett halvt år för nitton fall av grova våldtäkter på ett äldreboende.

När lagstiftningen får så här orimliga konsekvenser måste man som lagstiftare agera. Liberalerna har därför lagt två konkreta förslag för att få ett straffsystem med ett större brottsofferperspektiv:

Dagens så kallade mängdrabattsystem behöver en rejäl översyn och måste ersättas med ett rimligare sätt att beräkna en samlad påföljd vid flerfaldig brottslighet. Brott som begås mot andra människor ska alltid kunna leda till en straffpåföljd – även när man också döms för andra brott.

De strafftak som finns vid upprepad brottslighet ska tas bort för de grövsta brotten. I dag är strafftaket för upprepade våldtäktsbrott av normalgraden fängelse i åtta år – oavsett hur många våldtäkter som begås. För grov våldtäkt ligger motsvarande strafftak på 14 års fängelse. För att öka varje brottsoffers möjlighet till upprättelse vill vi ta bort strafftaken för dessa brott så att domstolarna är fria att sätta ett så högt straff som är lämpligt i varje enskilt fall – även livstid i de allra värsta fallen.

Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.

Juno Blom (L)
Rättspolitisk och barnpolitisk talesperson

Paulina Brandberg (L)
Åklagare och riksdagskandidat

Jakob Olofsgård (L)
Riksdagsledamot

L vill behålla enprocentmål

Raymond Pettersson, centerpartiet skriver i en debattartikel 28 juli om behovet av att värna det så kallade enprocentmålet i biståndet inte minst i dessa tider när fattigdomen ökar i världen i spåren av coronapandemin. Vi liberaler delar mycket av det som Raymond Pettersson skriver. Därför blir det förvirrande när Raymond Pettersson främst pekar ut Liberalerna i artikeln och anklagar oss för att vara tysta i biståndsfrågor. Vi förstår givetvis om Raymond Petterson inte har tid eller möjlighet att läsa allt som skrivs i biståndsdebatten men vi tipsar gärna om den artikel i slutet av juni i Sydsvenskan där vi skriver om liberala prioriteringar i biståndsfrågor och där vi också tar tydlig ställning för fortsatt försvar av enprocentsmålet.Vi ser också med oro på att det från flera partier öppnas upp för att skära i biståndet under förevändning att resurserna behövs i Sverige. Tyvärr finns detta synsätt både till höger och till vänster. Moderaterna driver som Pettersson mycket riktigt påpekar en linje att skära i biståndet. Men även i betänkandet från Socialdemokraternas Jämlikhetskommission framhålls möjligheten att sänka biståndet för att frigöra resurser till behov i Sverige. Ett sådant synsätt bidrar i förläningen enbart till en mer isolationistisk värld där svenska intressen står i konflikt med internationella intressen. Självklart ska vi inte blunda för de problem som Sverige står inför men att sätta dessa mot global fattigdom är inte vägen framåt. Pandemin har visat hur sårbar utvecklingen är. 120 miljoner människor har fallit tillbaka i extrem fattigdom och utsatthet. För första gången på en generation ökar den extrema inkomstfattigdomen. Samtidigt är vi medvetna om att vi innan pandemin var på väg att utrota fattigdomen i världen. Den utvecklingsriktningen behöver vi hitta tillbaka till och i det arbetet är biståndsmålet avgörande.Liberal politik är internationell i sin utgångspunkt och vi ser internationellt samarbete som fundamentalt. Vi dock ett behov av att biståndet reformeras både på kort – och långsikt. Världen förändras och vi välkomnar den globalisering som är här för att stanna men den för också med sig krav på förändringar av internationell samverkan och med den biståndets struktur.

Vi delar flera av de ingångar och prioriteringar som Raymond Pettersson för fram i sin artikel. Vi tror på ett bistånd som prioriterar jämställdhet och mänskliga rättigheter. Till detta fogar vi områden såsom demokratibistånd, klimatbistånd och ett prioriterat akutbistånd. Det tål att poängteras att Liberalerna är det enda parti i riksdagen som sätter demokratikriteriet främst i biståndspolitiken. Det handlar om att stärka institutioner, civilsamhällets röster och att arbeta för minoriteters rättigheter. Demokratiska samhällen leder per automatik till en jämnare fördelning av resurser, mer jämlikhet och mer jämställdhet.

Vi noterar att Raymond Pettersson inte nämner EU i sin artikel om biståndet. För oss Liberaler är EU mer än skog och jordbruk. Liberalerna är starka EU-vänner. EU har stora möjligheter som biståndsaktör. Större biståndsprojekt kan hanteras av EU-kommissionen snarare än enskilda medlemsländer. EU-kommissionen kan också göra mer för att koordinera bistånd mellan länder, inte minst katastrofbistånd.

Vi tror att politiken gagnas av en sansad debatt. Att svinga fritt och utan ordentligt underlag är sällan ett bra recept för en sådan. Vi rekommenderar Raymond Pettersson att läsa på innan han författar nästa debattartikel.

Jakob Olofsgård
Riksdagsledamot (L) Jönköpings län

Maria Nilsson
Riksdagsledamot (L)Ledamot i EU nämnden

Dags att skärpa straffet för våld och hot med kniv!

Det utbredda våldet med kniv inger ökad oro – inte minst tonårsföräldrar. BRÅ:s rapport om 2019 års statistik visar att brott med knivar har ökat med 20 procent sedan 2015.

För att vårt samhälle ska upplevas och kunna bli tryggare i praktiken behöver knivlagen skärpas.
Varje vecka kan vi läsa om nya fall från olika delat av landet där folk blir svårt skadade – eller mördade – med kniv.

Med stor sorg har vi nu fått uppleva ännu ett. För varje sådant fall är det en person med egna drömmar och mål vars liv förändras för alltid eller brutalt avslutas. Där finns också familj och vänner som indirekta brottsoffer.

Personer som springer runt med kniv utan skäl måste skapa sig en annan fritid än att hota eller använda kniv på andra människor.
De åtgärder som gjorts hittills har inte visat sig vara tillräckliga. Morgan Johansson, justitieminister, har varit tydlig med att skärpa straffvärdet för brott mot knivlagen, men desto otydligare med att omsätta ord i handling. Tar vi inte itu med detta snarast kan vapnen bli fler och våldet eskalera ytterligare. Då kan vi få en situation som ser ut som den i Storbritannien i dag, där unga män, inte sällan barn, dör i hundratal varje år på grund av misshandel, rån eller uppsåtligt dödande med kniv.
Självfallet ska inte en straffskärpning påverka de hantverkare, byggare, och jägare (bland andra) som använder knivar i sitt arbete. Eller för den delen scouter. Utan endast de med kriminellt uppsåt.
Minimistraffet behöver höjas som en signal samt för att generera ett annat konsekvenstänkande hos kriminella. Böter bör inte vara aktuellt i situationer där personer påträffas med kniv på offentlig plats och där det finns skäl att tro att kniven ska användas till en brottslig handling.
Inte minst måste upprepade fall av brott mot knivlagen rendera ett fängelsestraff. Som det ser ut i dag kan de som lever på kriminell verksamhet sätta bärandet av kniv i system, där böterna blir en form av användaravgift för att befästa sitt våldskapital. Därför måste fängelsestraff komma in tidigare i straffekvationen. Skärpta straff för vapen i alla slag löser inte ensamt våldet. Inte heller att slopa eller kraftigt minska ”straffrabatter” för unga, många brott eller upprepad brottslighet. Detta måste göras samtidigt som vi massivt satsar på tidigare och tydligare insatser för unga personer på väg in i kriminalitet. Unga personer måste tidigt möta en reaktion och få en konsekvens av sitt kriminella handlande. Samtidigt måste vi investera mer i vettiga alternativa fritidsverksamheter som skapar framtid för unga i riskzonen för gängen.
Liberalerna menar att vi behöver ett förortslyft för unga. Det handlar om allt från yttre miljöer till inre miljöer i det lilla. Det gäller från förskolan till första jobbet. Den resan måste för fler än i dag gå via en genomförd skolgång och idrott, kultur eller andra skapande gemenskaper. Det måste vara övertydligt jobbigt att vara kriminell, gå runt med kniv eller andra vapen, så att alternativet blir mer positiva livschanser.

Det finns inga givna rätt för hur människor ska leva sina liv, men det finns några tydliga fel. Ett sådant totalfel är att utan skäl gå runt med kniv i det offentliga rummet.

Johan Pehrson (L) Riksdagsledamot
Jakob Olofsgård (L) Riksdagsersättare

Hållbar infrastruktur – vår vision 2030

Nya stambanor trafikerade med enbart tågset avsedda för högre hastigheter:

  • 2 – 3 gånger så många godståg får plats på de nuvarande stambanorna pga mer räls samt samma hastighet av tågseten på banorna vilket möjliggör en verklig överflyttning av gods från landsväg till järnväg
  • Möjliggör upprustning av befintligt järnvägsnät utan att tappa resenärer under pågående upprustning
  • Möjliggör kraftigt vidgade arbetspendlingszoner vilket stärker regionerna
  • Rejäla klimat-,energi-, miljövinster genom överflyttning av persontrafik från bil, flyg till räls
  • Minskar belastningen på väg-, gatunätet

Läs mer

Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

Kultur är en värdefull hörnsten i samhällsbygget

IBLAND BEHÖVS DET självklara sägas. Som när musiker får höra av politiker att de bör fundera på att söka sig ett annat jobb. Eller som proggruppen Gläns över sjö och strand sjöng ”Är du lönsam lille vän?”. Läs mer

Vi drömmer ju om samma värld, Halldorf!

Den fiende Joel Halldorf målar upp i sin ledare om liberalism finns inte. Kristen tro och liberalism är som gjorda för varandra, skriver Jakob Olofsgård. Läs mer

Nolltolerans mot självmord

Varje självmord är ett misslyckande för vårt samhälle och en personlig tragedi för de anhöriga. Det personliga valet att ta sitt liv strider helt mot äldreprogrammet ”Leva livet hela livet” som är livsbejakande och det ska inte behöva vara det slutgiltiga steget för någon i Sverige. Läs mer

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

SOM KRISTNA POLITIKER
vill vi använda både förnuft och Bibelordet när vi ska fatta beslut. Jesus sa enligt Matteus 7:12 att den viktigaste regeln är att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Och det finns tre särskilda grupper som både Moses, profeterna och Jesus månade om: änkorna, de faderlösa och främlingarna. I dagens moderna svenska samhälle motsvaras de här grupperna av dem som inte har familjeförsörjare eller nätverk. Vi övriga ska arbeta och försörja oss själva. Om går vi tillbaka till Liberalernas barndom gällde samma sak: kristna och annat folkrörelsefolk förenades med de så kallade stadsliberalerna i ett parti i kamp för demokrati, ekonomisk frihet och socialt ansvar för de svaga. Läs mer

Vi bär hela världen med oss

Bildtext:
Hela världen finns i Bo Forsbergs klädsel. Kavaj från Kambodja, skor från Etiopien, mobil med konfliktmetaller från Demokratiska republiken Kongo och Colombia. Det samma gäller givetvis kläderna och mobilerna som Annika Carp och Said Abdu bär på sig. Foto: Mattias Reinholdson

Läs mer