Nolltolerans mot självmord

Varje självmord är ett misslyckande för vårt samhälle och en personlig tragedi för de anhöriga. Det personliga valet att ta sitt liv strider helt mot äldreprogrammet ”Leva livet hela livet” som är livsbejakande och det ska inte behöva vara det slutgiltiga steget för någon i Sverige.

Det finns många bakomliggande orsaker till självmord. Antalet självmord i Sverige är relativt konstant medan dödsfallen i trafiken stadigt sjunker. Idag är det 5 – 6 gånger fler självmord än dödsfall i trafiken. Varför har vi inte motsvarande positiva trend inom kategorin självmord?

Antalet högstadieelever med psykisk ohälsa har ökat med 100% de senaste 4 – 5 åren och är nu ca 190 000. Många av dessa högstadieelever har bevittnat våld. En oroande trend som måste brytas!

Inom kategorin män över 85 år är självmordsfrekvensen hög. Först när samhället vet varför kan orsakerna påverkas och därmed livskvalitén höjas även för denna grupp. Ensamhet och känslan av att vara förbrukad kan vara en del av förklaringen.

Självmord är en del av ”det glömda Sverige” som behöver lyftas fram i debatten för att påskynda utvecklingen av diagnostisering, metodutveckling och inte minst resurser för att få till ett kraftigt trendbrott. I trafiken jobbas det aktivt för att nå målet ”nolltolerans”. Låt oss få samma ambition inom området självmord.

Vi vill

  • Satsa resurser på barn och unga – en samhällsinvestering för framtiden! Det är oacceptabelt med 2-års väntetid till neuropsykiatriska utredningar såväl för barn och ungdomar som för vuxna. Även väntetiderna till BUP är alldeles för långa. OBS! Satsningar måste
  • prioriteras i de tidiga åren i skolan!
  • Att samhället satsar resurser på att bryta oönskad ensamhet
  • Utreda orsakerna till att främst äldre män över 85 år i högre grad är självmordsbenägna än övriga grupper för att sedan kunna sätta in relevanta åtgärder
  • Att samhället kraftigt ökar antalet traumautbildade psykologer, då allt fler idag drabbas av svår PTSD
  • Utreda på vilket sätt stressnivån och därmed ökad risk för ohälsa påverkas av att vara ständigt ”uppkopplad” och tillgänglig via olika typer av IT-relaterade tjänster
  • Att även den förtäckta dödshjälpen synliggörs och förtydligas
  • Att civilsamhället ges utökat stöd för insatser för att förhindra självmord

Ett vallöfte från Kristna Liberaler i samarbete med Liberala Seniorer
Annika Carp
ordförande Kristna liberaler

Jakob Olofgård, Jönköping
Lars-Erik Zackrisson, Bottnaryd
Rune Hultkvist och Gun-Britt Sabelstierna, Huskvarna
Runar Eldebo, Värnamo