Alla har rätt till ett gott liv

ALLA MÄNNISKOR I vår kommun ska kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, med stort inflytande över sin vardag. För våra invånare med funktionsvariationer måste det därför finnas insatser att söka och kunna få del av för att vardagen ska fungera.

Vi i koalition för Jönköping har precis lagt vår första budget för socialnämnden, en nämnd som har en budget på drygt en miljard kronor som går till arbetet för de ungefär 2000 medborgarna med funktionsvariation som varje år får hjälp av socialnämndens verksamheter. Vi har inom nämnden drygt 1400 medarbetare som jobbar på bland annat grupp- eller serviceboende, som assistenter, inom daglig verksamhet, på träffpunkterna och inom boendestöd. Vi i socialnämnden har ett ansvar att göra kloka prioriteringar för våra brukare och vår personal.

Samtidigt har Socialnämnden under kristdemokratisk ledning gått med ekonomiskt underskott under många år, vilket kristdemokraterna föreslog skulle lösas genom att bland annat lägga ner de personliga ombuden och träffpunkterna, två verksamheter som är viktiga för människor inom socialpsykiatrin.

VI I KOALITION för Jönköping har under vårt första halvår arbetat hårt för att se till att rädda dessa verksamheter och istället se till att minska kostnaderna för lokaler, administration och politik. På detta sättet har vi kunnat se till att inte besparingar sker på de viktiga verksamheter som våra brukare möter.

Utmaningen är att utveckla verksamheten, samtidigt som fler medborgare kommer behöva hjälp från oss. Samt att hantera en försäkringskassa som allt mer lämnar över ansvar och kostnader till oss i kommunen.

I det gemensamma ar-betet med budgeten har Socialnämnden ihop med Socialförvaltningen och fackliga företrädare satt följande prioriterade områden under de närmaste åren: ökad delaktighet och inflytande för brukare och medarbetare, ökad digitalisering så det exempelvis ska bli enklare att nå socialtjänsten, samt en ökad samverkan med andra aktörer som sjukvården, andra kommuner och försäkringskassan.

KOALITIONSGRUPPEN har verkat för ökad chefstäthet (helst inte fler än 25¬30 medarbetare per chef), som vi ser som en förutsättning för bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är förutsättningen för att vi kan behålla och utveckla kompetent och motiverad personal, som är nyckeln till en fungerande verksamhet.

Under flera år har det inte byggts några nya gruppbostäder i vår kommun därför är vi glada att vi i nästa års budget har beslutat att öppna 24 nybyggda gruppboendeplatser. Detta då många människor har behov av ett boende som också innehåller omvårdnad och trygghet. Vi ska även under kommande år öppna nya dagliga verksamheter, samt renovera befintliga. Dessa investeringar görs för att hålla en verksamhet av god kvalitet.

Elin Rydberg (S) ordförande i socialnämnden
Jakob to Baben (C) 1:e vice ordförande socialnämnden
Anna Nordenankar (L) ledamot socialnämnden