Var med och utveckla Jönköpings kommun

Nu söker vi dig som vill blicka framåt och vara med och bidra till utvecklingen av Jönköpings kommun! Fram till sista september kan du kandidera till att stå på fullmäktigelistan för Liberalerna i Jönköpings kommun. Du behövs!

✔️ Brukar du fundera över vad du skulle vilja förändra?✔️ Är du intresserad av samhällsfrågor?✔️ Debatterar du ofta…

Publicerat av Liberalerna i Jönköping Torsdag 16 september 2021

Vill du vara med på Liberalernas lista till kommunfullmäktige 2022? Eller känner du någon som du tror skulle passa där? Nu pågår arbetet med att nominera förslag på en namnlista inför val till kommunfullmäktige september 2022.

Varierad lista som speglar våra väljare
Ambitionen med listan är att den ska innehålla en variation av personer som tillsammans bidrar med engagemang, klokhet, nya intryck, erfarenhet och inspiration. Listan ska spegla våra väljare och de ska kunna känna igen sig.

Du som kandiderar, eller den du nominerar, ska dela våra liberala värderingar. Du behöver inte vara medlem vid nomineringstillfället , men du ska kunna tänka dig att bli medlem inför att listan slutförs.

Berätta vad du kan tillföra oss
Du kandiderar, eller nominerar någon, genom att följa den här länken: https://liberalerna.cand.assembly-voting.com/jonkoping_kommun

Tänk på att beskriva vad du, eller den du nominerar, kommer att tillföra L-gruppen nästa mandatperiod!

Senast 30/9 vill vi ha in din kandidering/nominering.

Var med och gör skillnad
Förslag på lista presenteras i vinter för medlemmarna i kommunföreningen på ett medlemsmöte. Därefter beslutar medlemsmötet hur den slutliga listan ska se ut.

Vi välkomnar både erfarna, nya och blivande Liberaler att vara med och göra skillnad.

Kvinnligrösträtt – Jämställdheten kommer inte gratis

Fröken Friman, Selma, Elisabeth & jag – jämställdheten kommer inte gratis

Jämställdheten kommer aldrig gratis. Det finns modiga kvinnor som gått före oss. Liberala feminister som gjorde allt de kunde för att skapa frihet, stampa sönder normer och spräcka glastak.

Tycker du att det är en mänsklig rättighet att alla över 18 ska få rösta? I september för 100 år sedan fick kvinnor för första gången rösta i ett riksdagsval. Efter en mångårig kamp där Liberala rösträttskvinnor så som Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Elisabeth Tamm och vår egen fröken Friman; Anna Whitlock, varit pådrivande, drevs rösträttsreformen till slut igenom, och de första kvinnorna kom också in i riksdagen.

Rösträtten var ingen självklarhet
Idag ser vi kvinnlig rösträtt som en självklarhet, men jämställdheten har aldrig kommit gratis – varken då eller nu. Alla var inte entusiastiska inför rösträttsreformen. Det fanns riksdagsmän som hävdade att kvinnors hattar skulle skymma sikten i riksdagen och att kvinnor på landet inte kunde bege sig till vallokalen då de behövdes “för tillsynen av barn och kreatur”.

Tycker du att det behövs politiska kvinnoförbund som ständigt håller liv i det politiska jämställdhetsarbetet? Eller tillhör du dem som undrar varför kvinnoförbunden finns?

Över 200 år i demokratin och jämställdhetens tjänst
Liberala Kvinnors föregångare har kämpat för frihet och feminism i över 200 år. Vi har drivit reformer som gjort skillnad för jämställdheten på riktigt, så som att kvinnor inte ska kunna avskedas på grund av graviditet eller giftermål. Att pappamånader och avskaffad sambeskattning införts och mycket därtill.

Jag har förmånen att leda Liberala kvinnors arbete i Jönköpings län. Det händer ibland att jag får höra ”vi är redan jämställda, det behövs inget kvinnoförbund” eller ”jag fattar inte varför ni måste fortsätta driva det här i absurdum, det som är ojämställt är att ni måste ha ett eget förbund”.

Till de som säger så brukar jag säga; ” … och jag är helt säker på att för hundra år sedan fanns det dom som sa detsamma om kvinnors rösträtt. Ni har allt ni behöver. Kvinnor behöver inte rösträtt. Jag fattar inte varför ni måste fortsätta driva det här i absurdum.”

Vi behövs, då som nu
Jämställdheten kommer inte gratis. Det var inte tack vare förståelsen från de rösträttsberättigade som kvinnorna fick rösträtt och kom in i riksdagen, det kunde ske trots oförståelsen kring att det behövdes. Det är samma oförståelse som i dag ligger bakom de som tvivlar på kvinnoförbundens nödvändighet.

Idag står vi inför helt andra utmaningar än vad våra föregångare gjorde, så som att stänga pensionsgapet, stoppa mäns våld mot kvinnor, åtgärda bristerna i förlossningsvården och utrota hedersförtrycket. Nu som då finns det motstånd, men vi ger oss inte. Vi kommer att fortsätta kämpa för frihet och feminism varje dag.

Har du en syster, dotter eller dotterdotter? Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Anna Whitlock och många fler kämpade för flickor och kvinnors framtid.

Du kan också göra skillnad
Oavsett om du är kvinna eller man kan du vara med och skapa en bättre, och mer jämställd framtid för de som redan finns och för de som kommer efter oss. Genom att stötta något av de politiska kvinnoförbunden som på olika sätt kämpar för kvinnors rättigheter kan du göra skillnad.

“Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid” sa Elisabeth Tamm, liberal riksdagspionjär.

Hennes ord klingar lika sanna 100 år senare. Välkommen att vara med och göra skillnad för de som finns här nu och de som lever om 100 år. Du behövs!

I feminismen, friheten och framtidens namn.

Angela Hafström – distriktsordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jönköping stärker sin plats som skolkommun

I Lärarförbundets skolranking för 2020 stärker Jönköping sin position och placeras på plats 35 (av 290 kommuner). Det är en förbättring från plats 55 år 2019. 

Även om man ska hantera en ranking som denna med viss ödmjukhet och försiktighet, är detta naturligtvis något för såväl elever, lärare, föräldrar och oss skolpolitiker att glädjas över. 

Bland jämförbara kommuner när det gäller antal innevånare placeras Jönköping främst.

Studerar man de olika kriterierna som rankringen baseras på, kan man se vår kommuns såväl styrkor som svagheter inom skolområdet. Till styrkorna hör till exempel andelen utbildade lärare, lärartätheten och att andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier ligger på en hög nivå. Bland svagheterna finns lärarlönerna, bedömningen av kommunen som huvudman och andelen barn som går i förskolan som är lägre än vad den borde vara. Rankingen baseras på 11 olika kriterier.

Skolutvecklingen i Jönköping står inför stora utmaningar framöver. Antalet elever i grundskolan kommer att öka markant de kommande åren. Detta kommer att ställa stora krav på Jönköpings kommun att bland annat klara av att rekrytera ett stort antal nya behöriga lärare och att tidplanerna för byggnationen av nya skolor håller. Investeringsbudgeten för nya skolor är rekordstor.

Skolan är Jönköpings framtid. Lärarförbundets ranking påvisar att den politiska ledningen i Jönköping prioriterar skolan att vi generellt sett har ett bra utgångsläge inför de kommande åren. 

Anna Carlsson (S) ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Stig-Arne Tengmer (L) 1:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Modersmålsundervisningen behöver utvecklas, inte avvecklas

Kristdemokraterna föreslår nu att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan. Som politiskt parti har man full frihet att föreslå förändringar men argumentationen haltar rejält när partier påstår att det inte finns studier eller forskning som säger att modersmål har positiva effekter på elevernas inlärning och skolgång i allmänhet.

Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis förbättras ordförrådet, att om man behärskar sitt eget modersmål så har man enklare att lära sig ett annat språk men även lära sig grammatik. Det har även positiva effekter på matematik. Detta visar till skillnad från Kristdemokraternas felaktigt underbyggda förslag att elever som läser modersmål faktiskt gynnas av det i sin skolgång.

Kristdemokraterna får gärna ansluta sig till Liberalernas politik där vi vill förstärka det svenska språket i förskolan som i skolan.

Generellt måste vi höja kvaliteten och andelen behöriga i skolan, men det är inget specifikt problem som endast finns inom modersmålsundervisningen. Dessutom är det anmärkningsvärt att Kristdemokraterna använder modersmålsfrågan för att motivera satsningar på SFI-undervisningen. Vi behöver utveckla båda delarna. Vi har under många år drivit frågan om SFI, hur vi kan individanpassa undervisningen, öka andelen behöriga samt bättre anpassa i inriktningarna dels till den utbildningsnivå de nyanlända har med sig dels hur utbildningarna kan knytas närmare arbetslivet. Stora satsningar görs nu också nationellt på yrkesinriktad vuxenutbildning som är en av de mest effektiva vägarna in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att modersmålsundervisningen är central för elevernas utveckling och skolgång och att det finns stöd för detta i forskningen. Vi hoppas därför att detta kommer gälla även i kommande skolpolitiska dokument som partiet arbetar fram- men just nu verkar partiet trampat helt snett.   

Roger Haddad (L)

Liberalernas utbildningspolitiska talesperson

Stig-Arne Tengmer (L)

Vice ordförande, barn-och utbildningsnämnden, Jönköping 

Utan förskolan skulle Sverige stanna

Jönköpingspostens ledarredaktion diskuterar i en artikel på ledarsidan (den 17/8) om förskolan från 3 eller 4 års ålder ska göras obligatorisk eller inte. Det är ett av förslagen i Jämlikhetsutredningen.

Vi uppfattar att artikeln ifrågasätter betydelsen av förskolan. Ledarredaktionen tycker att läroplanen är ”full av fina ord” och man ”har svårt att se hur de yngsta gynnas av att lämnas bort”. Artikeln andas en negativ syn på förskolan. Den betecknar barnens vistelse där som en ”kollektiv straffkommendering till överfyllda förskolor”. Barnen kan också anses vara offer av att daghemmen blev förskolor 1998 då utbildningsdepartementet övertog ansvaret. ”Kombinerat med maxtaxa har detta ofta lett till betydligt sämre kvalitet. De egentliga vinnarna är inte barnen, utan Lärarförbundet som kunnat höja en av medlemsgruppernas yrkesstatus. Barnen är snarast offer.”

Vi förvånas över att se den här typen av inställning till den moderna förskolan och till förskollärare och annan personal. Förskolan är en av hörnstenarna i vårt svenska välfärdssamhälle. Den är mer än barnpassning när föräldrarna arbetar. Förskolan kompletterar föräldrarnas ansvar för barnen med en verksamhet som ”utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skollagen).

Man kan med fog påstå att utan förskolan skulle Sverige stanna. Något väsentligt och betydelsefullt skulle fattas om förskolan inte fanns. Förskolan fyller idag en omistlig funktion i våra gemensamma ansträngningar för att barn ska växa upp under så gynnsamma förhållanden som möjligt och med en så jämlik start i livet som möjligt.

Den svenska förskolan måste fortsätta utvecklas, och inte ta flera steg bakåt, som vi tolkar är önskemålet i den här ledarartikeln.

Kommunens ansvar för förskolan förpliktigar. Personalens kompetens, barngruppernas storlek, hur verksamheten är organiserad och lämpliga lokaler är ständigt pågående frågor. Vi känner inte igen oss i att politiker skulle gömma sig ”bakom floskler” i dessa frågor. Vi är allvarligt bekymrad över när förskolor måste skriva in allt för många barn i grupperna, exempelvis av skälet att barnen ska kunna gå i en förskola så nära hemmet som möjligt.

Satsa på barnen i tid, brukar vi säga. Och det gör vi genom en förskola med en förhållandevis hög andel behörig personal (förskollärare och barnskötare). Jönköpings skolelever går ut grundskolan med bättre förutsättningar än elever från många andra kommuner. Man kan hävda att en av orsakerna till det är den mångåriga satsningen på förskolan. Tidig språkinlärning ger resultat.

Barngruppernas storlek är en central fråga. Vi värnar de små grupperna. Det är därför vi genomför åtgärder som att nu i sommar enbart ha ett minimalt antal förskolor öppna. För att spara på resurserna till det de behövs som mest. Vi värnar förskolans små grupper och hög personalkompetens före den servicenivå där vi tidigare stod med sommaröppna verksamheter med få barn och full bemanning.

Frågan om obligatorisk förskola från en viss ålder har inte bara väckts av Jämlikhetskommitten. Även vi Liberaler förslår en obligatorisk förskola, från 5 års ålder. Alla barn i Sverige ska ha samma möjlighet, oavsett var man kommer ifrån och vilken tradition familjen har av förskola. Vi är mycket medvetna om att frågan är villkorad med ekonomiska resurser. Resurser som vi anser kan betala sig på sikt i att fler får en trygg obligatorisk start i förskolan.

Stig-Arne Tengmer (L)

Vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Angela Hafström (L)

Ersättare i Barn och utbildningsnämnden

Stärk förskolans uppdrag för nyanlända barn

I dag är det stora skillnader i kunskapsresultaten mellan de barn som har gått i förskola och de barn som inte har gjort det. Förskolan är bra för alla barn, men fyller en särskild roll för de barn som t ex inte talar svenska i hemmet.

En kartläggning i en av stadsdelarna i Göteborg visade att 75 procent av barnen inte hade den förväntade språkutvecklingen som barn borde ha i fyra- eller femårsåldern och att ordförrådet var betydligt mindre. Sexåringar förväntas ha ett ordförråd på cirka 8000 ord. De undersökta barnen ligger i snitt på 2000 ord.  Detta är barn som vi behöver uppmärksamma och ge bättre förutsättningar till en bra start i livet och ett bra liv i vårt land.

I beslutsmotiveringen till Barn och utbildningsnämndens beslut inför framtagandet av budget för 2021-2023 uppmärksammar den styrande Koalitionen i Jönköping, där Liberalerna ingår, denna brist. ”Förmågan att tala och skriva på svenska är den viktigaste integrationsinsatsen som skolan kan ge nyanlända barn och unga. Såväl förskolan som grundskolan måste ha ett starkt fokus på denna utmaning.”

Sverige ska vara möjligheternas land för alla. För att det ska bli verklighet måste vi börja från grunden. Vi Liberaler vill därför uppvärdera betydelsen av att nyanlända barn lär sig det svenska språket redan i förskolan.

Idag är det alldeles för många barn som redan från början halkar efter, bland annat därför att man inte kan det svenska språket tillräckligt bra. Därför föreslår vi en satsning och ett fokus på betydelsen av att nyanlända barn får möjlighet att utveckla det svenska språket så tidigt som möjligt.

1. Tidiga läsfrämjande insatser.

Tidiga insatser för barn får ofta störst effekt. Liberalerna ser ett behov av att stärka och utvidga den tidigt uppsökande pedagogiska verksamheten, redan innan förskolan. Det kan exempelvis ske genom att barnhälsovården, öppna förskolan och bibliotek får ett uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. 

2. Prioritera svenska språket.

Förskolans läroplan bör ändras, så att det tydligt framkommer att svenska är huvudspråk och att barnets utveckling av det svenska språket ska prioriteras. I dag har förskolan i uppdrag, enligt läroplanen, att barn ska få förutsättningar att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket. Svenska språkets betydelse bör tydliggöras. 

Ingen förskollärare ska behöva känna sig osäker på vilket språk de aktivt ska uppmuntra barnet att använda.

3. Kartlägg ordförråd. 

Varken Skolinspektionen eller Skolverket genomför mätningar av ordförråden hos barnen i förskolan. Skolverket bör få i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ordförråden hos barnen i förskolan med särskilt fokus på att ta fram statistik och kunskapsunderlag om ordförrådet hos barn med utländsk bakgrund. 

En sådan systematisk kartläggning genomförs i Jönköping i förskoleklass och i grundskolans första årsklasser. Denna kartläggning kangenomföras redan i förskolan så att rätt insatser kan sättas in så tidigt som möjligt.

4. Inför obligatorisk språkförskola

Förskolan fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Därför vill vi införa en obligatorisk språkförskola. Det innebär att barn till nyanlända från tre års ålder ska vara i förskolan minst 15 timmar i veckan.

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Därför prioriterar Liberalerna att ge barnen en bra start redan i förskolan. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna.

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot

Förste vice ordförande i Utbildningsutskottet

Stig-Arne Tengmer (L)

Förste vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden i Jönköping

Inget barn ska behöva förlora barndomen under sommarlovet!

När skolorna stänger över sommaren försvinner skyddet för de mest utsatta barnen. Sommaren här och det är dags för sommarlov för skolbarn i länet och över hela landet. För de allra flesta barn är sommarlovet något de har sett fram emot länge, en tid för härlig ledighet, sol, bad och lek. Men för alldeles för många barn innebär sommarlovet istället rädsla och ångest. För de tusentals skolbarn i Sverige som lever under hedersrelaterat våld och förtryck ökar risken att utsättas för bortföranden, tvångsgifte och kvinnlig könsstympning under sommarlovet.

Den här sommaren blir annorlunda, liksom våren inte har varit som andra vårar. Coronapandemin har ökat utsattheten för både våld och hedersrelaterat våld/förtryck. Personer som redan innan pandemin var kontrollerade och hade en begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj. En del barn har fråntagits mobil och dator och levt under konstant bevakning.

Barnrättsorganisationer och expertorganisationer mot hedersrelaterat våld och förtryck har kommit med oroande uppgifter. Att våra grundskolor hållit öppna under Coronapandemin har tillsammans med stora ansträngningar för att öka skolnärvaron inneburit ett viktigt skydd för de allra flesta utsatta barn. Nu när skolorna stänger försvinner det skyddet.

Samtidigt som hedersvåldet har ökat i skuggan av krisen så kan reserestriktionerna under pandemin försvåra tvångsgiften, könsstympning och bortföranden. Normalt sett utförs dessa brott i utlandet. Enligt det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck fördes 199 personer, mestadels barn, bort från Sverige år 2019 av hedersrelaterade anledningar. Mörkertalet tros vara stort. Vi vet ännu inte hur många barn som kommer att berövas rätten till sin barndom denna sommar.

Vi behöver vara observanta på tecken på om en del av de brott som normalt sker utomlands nu ändrar mönster och sker här hemma.

I kampen mot hedersvåldet har Sverige en lagstiftning som hela tiden blir bättre. Vi Liberala Kvinnor är stolta över de lagskärpningar som blivit resultatet av Liberalernas kamp för att alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter oavsett var de eller deras föräldrar är födda.

Från och med den 1 juli kommer brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ses som en försvårande omständighet. Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Det är en stor seger för alla barns fri- och rättigheter.

Men det räcker inte. En kartläggning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck visar på stora brister i samverkan mellan skola och socialtjänst och att många kommuner inte har rutiner för att förebygga och hantera bortförande av barn. Det är oacceptabelt.

Kompetensen om hedersrelaterat våld måste öka och kräver ett tydligt barnrättsperspektiv. Vi Liberala Kvinnor kräver att alla kommuner i Jönköpings län säkerställer att de har de rutiner och den kompetens som krävs för att skydda de barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld- och förtryck.

Inget barn i länet eller i övriga Sverige ska behöva känna rädsla för att sommarlovet istället för sol och bad innebär en förlorad barndom.

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Angela Hafström, Annica Lind Nordberg, Elisabeth Karlquist, Jasmina Fethagic, Ann- Chatrine Jonsson, Lanja Shariff, Monica Pavlovic, Emma Krantz och Malin Ekman – Liberala Kvinnor i Jönköpings län

För många barn och unga innebär Coronakrisen och isoleringen i hemmet en väsentligt ökad risk för våld.

Sverige ska vara ett tryggt land för barn att växa upp i. Ändå ser vi hur barn blir allt mer utsatta. Bris senaste årsrapport visar att antalet samtal om våld har ökat med över 30 procent. Bara i vår kommun, Jönköping, anmäldes 210 fall av misshandel mot barn och unga under 14, år 2019 (enligt statistik från BRÅ). I de flesta av dessa fall var förövaren en närstående.

Sedan Coronakrisen har antalet barn som söker hjälp ökat, menar barnrättsorganisationer. Man ser att förövare utnyttjar situationen för att söka upp sårbara barn. Att barn och unga är fast i hemförhållanden som präglas av våld, övergrepp och missbruk.

Coronakrisen innebär att många barn drabbas av ökad oro, rädsla och risk för våld och utsatthet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Därför måste samhället vara vaksamt och agera kraftfullt för att så långt möjligt skydda dessa barn.

I Coronakrisens spår ser vi hur viktig förskolan och skolan är. Inte bara för att vi där förmedlar kunskaper, utan också för att sårbara barn och unga får både sammanhang och skydd.

Flera organisationer, som exempelvis BRIS, Ecpat, GAPF och Unizon (som samordnar ungdoms- och tjejjourer), kvinnojouren, spelar en viktig roll genom att lyssna till de utsatta barnen och lotsa dem till ansvariga myndigheter. 

Därför är det glädjande att regeringen nu, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet avsätter 100 miljoner kronor för att mildra konsekvenserna av pandemin även för barn och våldsutsatta kvinnor som behöver samhället allra mest.

Det behövs även en riktad informationssatsning gentemot barn och unga. Därför är det av vikt att MSB skyndsamt tar fram en riktad information till barn. En sådan kampanj kan med fördel rikta sig till digitala kanaler med en hög närvaro av barn och unga samt på flera språk. Information måste även anpassas till barn med funktionsvariationer. Alla barn har rätt till information.

Coronakrisen är främst en epidemiologisk kris där människor insjuknar och avlider. Vi ska göra allt i vår makt så att vården har förutsättningar att ta hand om de sjuka. Företagen som nu blöder måste få stöd och människors jobb ska skyddas. Men också barn, kvinnor och hbtq-personer som nu riskerar en svårare livssituation måste få det stöd och skydd de behöver.

Tillsammans måste vi göra allt som står i vår makt för att säkerställa att varje barn känner trygghet i den lilla världen, även om den stora världen genomgår en kris.

Stig-Arne Tengmer (L)

Annica Lind Nordberg (L)

Angela Hafström (L

Förskolan- Jönköping satsar mer än andra

Under senare tid har vi flitigt diskuterat hur stora barngrupperna egentligen är på våra förskolor i Jönköpings kommun. Personal på vissa förskolor vittnar om stora grupper och ifrågasätter den offentliga statistiken som vi politiker har att förhålla oss till. De siffror som vi förhåller oss till är ett medelvärde för hela kommunen över ett helt år. På hösten är barngrupperna oftast ganska små eftersom att många 6 åringar precis har börjat skolan. Sen fylls det på i grupperna under året och i slutet på vårterminen kan grupperna vara ganska stora. Det skiljer sig också lite mellan olika förskolor, i vissa områden finns det fler barn än i andra.
Om vi räknar antalet barn på en avdelning på våren, är sannolikheten att den är större än medelvärdet på ett år mycket stor.Årssnittet för 2018 var 11,8 barn i 1-3 år och 17,6 barn i 4-6 år.
Den budget som rektor på förskolan har att förhålla sig till är beroende av antalet barn som finns på förskolan. Varje inskrivet barn genererar en peng sen är det upp till rektor att anpassa sin personalstyrka efter det. När vi jämför olika kvalitetsindikatorer med andra kommuner i Sverige så ligger Jönköping i topp. Våra förskolor har mindre grupper (14.8 jämfört med 15.4 i riket) färre antal barn per anställd (4.8 jämfört med 5.1 i riket)och högre andel förskollärare än genomsnittet i Sverige (57 % jämfört med 43 % i riket). Vi ligger i topp kvalitetsmässigt då vi jämför vår förskola med andra kommuner i Sverige. Det innebär också att kostnaden per barn är mycket högre i Jönköping än i andra kommuner. I Jönköping kostar ett barn i förskolan i snitt 146 000 per år, snittet för riket är 133 000 kronor per år.
Trots att vi ligger i topp i Sverige är vi mycket medvetna om att det finns stora utmaningar på flera av våra förskolor. Vi vet att barngrupperna är stora på en del förskolor och att det är ont om förskollärare på en del förskolor.
Inom Jönköpings kommuns förskolor arbetar vi nu med schemaläggning, så att personalen är på plats när den mest behövs, vi arbetar med att styra rekrytering så att de förskolor med få förskollärare kan få fler. Vi inför förstelärare inom förskolan så att de förskolor med störst behov kan få lite draghjälp i utvecklingsarbetet. Och vi bygger nya förskolor så att alla våra barn skall få plats och vår personal en god arbetsmiljö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och givetvis ett prioriterat område för `Koalition för Jönköping’.
Anna Carlsson (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Stig- Arne Tengmer (L) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Stoppa hedersförtryck

Vi behöver krafttag mot hedersförtrycket

De senaste åren har hundratals barn förts ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Det är bara toppen av ett isberg. I Sverige lever allt för många barn och unga under hedersförtryck. Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid.

Hedersförtryck är ett problem som är utbrett över hela landet, så även i Jönköping. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck tar varje år emot hundratals samtal till deras stödtelefon. Bara under perioden januari till september 2019 har man fått 29 ärenden från Jönköping. Utsattheten handlar bland annat om barnäktenskap, grovt fysiskt våld, omfattande kontroll och begränsning av den utsattes vardag och liv. Detta kan vi inte blunda för!

Debatten har de senaste åren förändrats i riktning mot att det numera går att diskutera problemet, även om vi fortfarande saknar en tydlig vilja att gå till botten med det hedersvåld barn och unga utsätts för. Vår hållning är glasklar: barn och ungas rättigheter får aldrig kompromissas bort med hänsyn till religion eller kultur.

Därför är vi glada över de liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket som presenterades i regeringens höstbudget. Det handlar om att satsa på kompetenshöjande åtgärder riktade mot bland annat rättsväsendet, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet samt insatser inom asylmottagandet. Tack vare Liberalernas krav i budgetförhandlingarna blir satsningar mot hedersförtryck om totalt 165 miljoner möjliga under mandatperioden.

Arbetet mot hedersförtrycket måste ske långsiktigt och bygga på kunskap. För Liberalerna har det därför även varit centralt att driva på för att permanenta det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det kommer innebära att deras viktiga arbete kan fortsätta.

Utbildningsnämnden i Jönköpings kommun beslutade 2018 att förstärka insatserna i arbetet mot hedersrelaterat våld. Numera finns en särskilt anställd, med den specifika uppgiften att på olika sätt aktivt motverka hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens gymnasieskolor.

Liberalerna har under många år, med Nyamko Sabuni i spetsen, varit pådrivande för att bekämpa förtrycket av barn och unga i hedersmiljöer. Denna kamp är vår tids största jämställdhetsutmaning och det behövs krafttag för att vända utvecklingen.

Sverige ska vara möjligheternas land.  Varenda människa ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Det finns ingen viktigare uppgift för oss politiker än att arbeta för det.

Juno Blom (L) Partisekreterare Liberalerna

David Gerson, Annica Lind Nordberg, Angela Hafström, Bertil Rylner, Stig-Arne Tengmer

Liberalerna Jönköping