Alla har ansvar att tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt?

Vi har alla ansvar att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och öppet samhälle. Ett samhälle där alla människor är ”lika mycket värda”. Ett uttryck som är centralt i ett öppet och modernt Sverige år 2018 men inte alltid tillämpas. Vi behöver tänka nytt, för vi har väl inte tänkt färdigt? Utan invand­rare i olika jobb ”stannar” Jönköping.

Valet 2018 är över och nu ar alla partier inne i dis­kussioner om hur landet, regionen och kommunen ska styras – så också Libe­ralerna i Jönköping. Inför valet diskuterades det fli­tigt hur vi ska hantera de negativa strömningar och krafter som vill stänga Sve­riges gränser. En del av det som framkom var baserat på fakta, annat på tyckan­de, förutfattade meningar och rädsla för det okända.

Engagemang och ansvar handlar om att vilja, och klara av, att förändra. Alla människor som kommit till vårt land måste få en chans att komma in i sam­hället. En smidigare och snabbare väg in i samhäl­let leder till minskat utan­förskap.

Vi har alla ansvar att ak­tivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och öp­pet samhälle. Ett samhälle där alla människor är ”lika mycket värda”. Ett uttryck som är centralt i ett öppet och modernt Sverige år 2018 men inte alltid tillämpas.

VAD ÄR vi rädda för? Är vi rädda för det vi inte känner till eller inte känner till­räckligt väl? Vi måste ställa oss frågan, vilket samhälle vi vill ha? vill vi ha ett öp­pet samhälle?

Alla ser inte likadana ut. Alla har inte samma bak­grund. Alla tycker inte om samma grejer. Alla är vi oli­ka. Vi måste inkludera oss själva i det samhälle vi vill ha. Vi måste vara en del av det och vi måste börja med oss själva.

Vi ska vara nyfikna på det nya som vi kommer att lära oss, och glädjas åt det vi får. Nya vänner är positivt och betyder nya möjligheter.

Den som kommer hit ska lära sig språket, för­stå kulturen och traditio­nerna, följa våra lagar och göra allt man kan för att så snart som möjligt komma i arbete.

I JÖNKÖPINGS kommun är arbetslösheten låg för inrikesfödda men hög för utrikesfödda. Samtidigt vet vi att bristen på arbetskraft inom olika yrkesområden är stor och ökar. Vi ser ock­så att andelen människor i arbetsför ålder minskar i kommunen.

Detta är inte hållbart i längden, men lösningar finns. Vi behöver tänka nytt, för vi har väl inte tänkt färdigt? Utan invandrare i olika jobb ”stannar” Jönköping, bussarna går inte, hotellen och kontoren städas inte och sjukvården klarar inte sin uppgift i samhället. Att det är så är inget att diskutera utan fakta.

I kommunprogrammet inför nuvarande mandatperiod drev Liberalerna på, utifrån partiets lokala valmanifest, för ett ökat fokus på utrikesfödda kvinnors förvärvsarbete. Därefter har vår representant i kommunledningen, Anna Mårtensson, under varje budgetarbete och i samband med varje arbetsmarknadsrapport, drivit frågan. På två år har denna sysselsättning ökat med nästan 5 procent.

Sysselsättning och kunskap i det svenska språket är två huvudnycklar för att lösa dagens integrations-problem. Att kunna försörja sig själv är också vägen till ett självständigt liv.

LIBERALERNA I Jönköping vill mer:

  • Språkförskola. Språket spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan klarar skolan bättre.
  • Rättighet att lära sig svenska från den första dagen samt vilka regler och lagar som gäller i Sverige.
  • Fortsätta ett aktivt arbete för att öka andelen utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Om man integrerar en kvinna integrerar man en hel familj.
  • Snabbare validering av redan inhämtade kunskaper. Finns mycket kompetens från andra kulturer som är viktiga för oss i Sverige.
  • Kombinera teoretiska studier i svenska och arbete/praktik för en effektivare språkinlärning.
  • Ta tillvara det civila samhällets mötesplatser och olika kompetenser för att inkludera alla i vår samhällsgemenskap.

Glädjande är att sysselsättningen fortsätter att stiga. Under 2018 – 2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda enligt Arbetsförmedlingen. Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt inom privata tjänster. I industrin stod utrikesfödda för hela jobbökningen.

Vårt svar från Liberalerna är att vi alla i samhället gemensamt har ett ansvar och behöver tänka nytt! Vi har inte tänkt färdigt!

 

Angela Hafström (L)
Bertil Rylner (L)