Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder!

En stor andel av bostadsbyggandet i Jönköping sker genom förtätning av befintliga bostadsområden och genom omvandling av äldre industrimark. Exempel på detta är påbörjat bostadsbyggande på ömse sidor av östra delen av Odengatan respektive pågående byggnation av Munksjöstaden.

Om förtätning innebär byggande av studentbostäder, trygghetsboenden, äldreboenden, kontor eller hotell genereras inte något tillkommande behov av lokaler för förskola och skola. Stora omvandlingsområden som Ramprogrammet för södra Munksjön, av vilket Munksjöstaden är en del, kräver tillskott av nya skollokaler. Det är angeläget att ett tydligt barnperspektiv finns med i all samhällsplanering.

Kommunrevisionen har nyligen granskat hur kommunens lokalplanering fungerar och funnit att den inte har varit helt optimal. Bostadsbyggande och skolplanering ska gå hand i hand. Barnen från Munksjöstaden får nu skolskjuts för att närbelägen skola är fullbelagd. Pågående detaljplanearbeten för bostadsbyggande i olika kommundelar beaktar nu skolfrågorna på ett tydligare sätt.

Ålderssammansättningen i ett bostadsområde varierar över tid vilket påverkar skolbehovet och skolplaneringen. Skolor och förskolor bör kunna användas flexibelt och lokaliseras till strategiska platser. Det är också väsentligt att eleverna har trygga gång- och cykelstråk till skolan, tillräcklig utemiljö samt säkra hämta-lämna-platser.

Genom bättre framförhållning och utvecklat samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar bör det vara möjligt att få tillgång till goda skollokaler i anslutning till bostadsområdena i en växande kommun. Skolor och förskolor är en viktig del av samhällsbygget!

För Liberalerna i Jönköping

Ingvar Åkerberg, Stig-Arne Tengmer, Jan Sidenvall, Bertil Rylner