Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2022.

Vi ska bygga vidare för att utveckla samhället ur en helhetssyn, inte bara bygga bostäder. Det är väsentligt att tätorter inom kommunen stärks så att kollektivtrafik, servicefunktioner och näringsliv underlättas och stimuleras. För att minska trafikarbetet är det av vikt av skapa noder med utrymme för samlad offentlig (förskola, grundskola, bibliotek, fritidsgård m m) och kommersiell service.

Läs mer

Trafikproblem i Gränna

Under våren har det varit en het debatt kring trafiken i Gränna och i synnerhet den på Brahegatan. Vi önskar se en radikal och genomtänkt lösning som håller på lång sikt. Läs mer

Utveckla Ödestugu!

Jönköpings kommun borde, tillsammans med civilsamhället med ett aktivt Sockenråd, aktivt agera för en ny fas av utvecklingen i Ödestugu.

Läs mer

EU är värt att försvara

Det finns bara en union för oss, och det är EU. Därför finns det bara en väg – framåt, tillsammans. En marche! Läs mer

Vi ska bygga samhälle, inte bara bostäder

Den viktigaste kommunalpolitiska skolfrågan i Jönköping, nu och under kommande år, är att tillgodose skolor och förskolor med lokaler. Jönköpings kommun växer. En bra förskola och skola förutsätter bland annat ändamålsenliga fastigheter som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten och som ger en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Som företrädare för Liberalerna är detta en högt prioriterad fråga. Läs mer

Se religionen som en tillgång

“Det finns en rädsla för religion inom vår skolpolitik. Idag går omkring en procent av alla grundskoleelever på en friskola med konfessionell inriktning”, skriver Jakob Olofsgård (L) och Anna Ekström (L).

Läs mer

Satsa på höghastighetsjärnväg via Jönköping!

Årsmötet för Liberalerna i Jönköping 2017-02-20 uttalar behovet av en ny, modern och snabb rälsbunden infrastruktur i Sverige, dvs byggande av Götalandsbanan och Europabanan. Vid en etappindelning bör Ostlänken förlängas och omfatta sträckan Järna – Jönköping och färdigställas som en odelbar helhet. I Jönköping kopplas den nya stambanan ihop med Jönköpings- och Vaggerydsbanorna.

Läs mer

Självklart ny Arena men …

Självklart ska Jönköping ha en ny arena för fotboll. Den borde varit på plats redan nu, oberoende av var i tabellerna J-södra för närvarande ligger. Men jag kommer, tillsammans med mina partivänner, trots att vi har ett begränsat inflytande, att i alla avseenden bevaka och driva behovet av förstklassiga och ändamålsenliga lokaler till förskola och skola. Behövs det kommer jag att ställa dessa behov i motsats till den i mitt tycke ”huvudlösa” planeringen av den nya arenan.

Läs mer

Råslättsarena är bäst och billigast!

Med en placering på Råslätt skulle Jönköping få tre stora attraktiva idrottsområden: Rosenlund, Idrottshuset och Råslätt.

Läs mer

Bredda trähusdebatten

Diskussionen behöver breddas. Få byggnader ritas av politiker. Det finns en mängd villkor som styr hur byggnader ska utformas, exempelvis gestaltning, höjder, läge, säkerhet etc. Dessutom måste hänsyn tas till vald plats och dess förutsättningar. Olika arkitektoniska lösningar kräver olika material, beroende på läge, funktion och estetik. Hänsyn måste tas till byggnormer och specifika förhållanden och också till marknaden.

Läs mer