Det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hindra smittspridningen av coronaviruset

Liberalerna avstår helt från fysiskt deltagande när Jönköpings kommun genomför det första delvis digitala kommunfullmäktige på torsdag 4/2. Anledningen är för att inte bidra till ökad risk för smittspridning.

När Jönköpings kommun på torsdag 4/2 genomför fullmäktige deltar inte alla ledamöter på distans. Presidium och kommunalråden närvarar fysiskt i Erik Dahlbergsaulan och varje parti har utöver det erbjudits att ha två ledamöter fysiskt närvarande. Det innebär att mellan 20 – 25 förtroendevalda och tjänstepersoner, beräknas närvara fysiskt vid fullmäktige.

Liberalerna har valt att tacka nej till att delta fysiskt, och enligt Liberalernas talesperson David Gerson var det inte något svårt beslut att fatta då det pågår en samhällspridning av coronaviruset.

–       ”Vi har drivit frågan om att ha fullmäktige digitalt med anledning av corona sedan april förra året. Det är fortsatt ett allvarligt läge med många smittade och hög andel intagna covid-patienter på länets sjukhus. Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till att minska spridningen av det här dödliga viruset och vi är glada över att det äntligen finns möjlighet att delta på distans” säger David Gerson (L).

En självklarhet att inte närvara fysiskt för oss i L

Pandemin och dess restriktioner har inneburit uppoffringar för alla i hela samhället. Det lockar inte partiets företrädare att använda möjligheten att delta fysiskt på plats, även om det skulle kunna anses kunna vara lättare att debattera från talarstolen.

–       ”När vårdpersonal går på knä, näringsidkare förlorar stora delar av sin inkomst och gymnasielever inte får sin ordinarie undervisning, då är det inte läge för oss som liberala politiker att delta i en samling”.

–       ”För oss är det en självklarhet att inte närvara fysiskt i det kommande fullmäktigesammanträdet för det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hjälpa till att förhindra smittspridning. Det är vi helt överens om i partiet lokalt.” fortsätter David Gerson. 

Politiker har samma ansvar som övriga befolkningen att avstå

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande i äldrenämnden och ledamot i fullmäktige instämmer i att det är glädjande att det nu finns möjlighet att dela på distans:

–       ”I äldrenämnden har vi redan genomfört ett helt digitalt sammanträde och jag anser att det är mycket viktigt med digitala sammanträden för att demokratin ska ha sin gång. Under perioden när möjligheten inte fanns så exkluderades alla våra ledamöter i riskgrupp från både nämnder och fullmäktige, och det är ett allvarligt hot mot demokratin när folkvalda inte tillåts genomföra sina förtroendeuppdrag”.

När det gäller förlusten av att debattera fysiskt i talarstolen är Ann-Marie Hedlund inte bekymrad. Hon anser att hon som förtroendevald har ett ansvar att bete sig på samma sätt som övriga befolkningen, och inte i onödan bidra till att folk samlas:

–       ”En debatt är inte så mycket en diskussion mellan intresserade parter som ett verktyg att föra fram sin åsikt medan andra lyssnar. Jag är övertygad om att det går att debattera även digitalt och jag ser fram emot möjligheten.

–       ”Som folkvalda politiker kan vi aldrig ställa oss över andra när det gäller att förhålla oss till rådande riktlinjer, vi har alla samma ansvar. För oss i L är det ett tydligt signalvärde att inte delta fysiskt i fullmäktige mitt under en brinnande pandemi när annat alternativ finns” fortsätter Ann-Marie Hedlund.


Trots den glädjande nyheten att kommande fullmäktige genomförs delvis digitalt så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Fullmäktige är reducerat från 81 ordinarie ledamöter till 51. Något som enligt David Gerson bör åtgärdas snarast.

–        Lösningen för kommande fullmäktige bygger på att flera folkvalda avstår från att delta. Det är i grunden orimligt. Flera andra kommuner har lyckats lösa det här och jag ser fram emot att även vi i Jönköping lyckas öppna upp för samtliga ledamöter framöver.”

Förändringar måste ske på Västerhäll

Under senare tid har Jönköpingsposten publicerat artiklar och insändare om det särskilda äldreboendet (säbo) Västerhäll i Tenhult. Det har handlat om oro, synpunkter och frågor gällande en evakuering av Västerhäll.

Det är kommunens äldrenämnd som har ansvar för de boende och arbetsmiljöansvaret för personalen. Det är viktigt för oss som ordförande och vice ordförande i nämnden att bemöta den oro vi nu upplever med att svara på några frågor.

Ska Västerhälls äldreboende läggas ner?
Nej, Västerhälls äldreboende ska inte läggas ned. Däremot kommer vissa av de boende behöva evakueras. 2013 stod det i utredningar klart att byggnaden från 1955 var i för dåligt skick för att totalrenoveras. Det var lämpligare att bygga nytt för att nå upp till den standard som dagens särskilda äldreboenden ska hålla.

Varför är det viktigt att boendet har fullgod arbetsmiljöstandard?
Av 37 lägenheter har i dag endast åtta fullgod arbetsmiljöstandard.  Därför kommer boende behövas evakueras medan kommunen reparerar för att tillfälligt skapa fler fullgoda lägenheter. Som ansvariga har äldrenämnden stora krav från andra myndigheter gällande boendestandard och arbetsmiljö. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa en trygg miljö för boende och personal. De berörda facken som organiserar personalen har uttalat att de ser en evakuering som bästa lösningen.

Varför sker evakueringen så sent?
Beslut fattades 2014 om att riva den gamla byggnaden och bygga nytt på samma tomt. Boendet skulle varit klart nu i december 2020 och hade inneburit en tidigare och smidigare evakuering av boende. Beslutet revs upp och det bestämdes istället att bygga på Herrgårdsgärdet i Tenhult och att Västerhäll skulle avvecklas. Detaljplanen över Herrgårdsgärdet har funnits sedan 2008 men har överklagats av kringboende vilket inneburit förseningar.  Nu finns en ny detaljplan att godkänna. Om det görs kan ett nytt boende stå klart 2024. Boendet på Herrgårdsgärdet planeras innehålla 60 lägenheter.

Vart ska de boende flytta?
Evakueringar sker i kommunen med jämna mellanrum och planeras i samråd med den äldre för att fungera på ett bra sätt. I dagsläget finns 71 lediga lägenheter på säbo i kommunen att välja mellan. De boende får stöd och information i valet av nytt boende. De boende som önskar att följas åt kommer få hjälp till att kunna bo på samma enhet även i fortsättningen. Personalen kan följa med så långt som det är praktiskt möjligt.

Det ärende som kommer till äldrenämnden i december har förberetts under lång tid. Det finns med en omfattande utredning från tekniska kontoret, som beskriver flera stora brister på byggnaden. Eftersom vi har boendeansvar och arbetsgivaransvar kan vi inte låta verksamheten fortgå i de delar som har störst brister.

Ann-Marie Hedlund (L) ordförande Äldrenämnden

Karin Widerberg (S) 1:e vice ordförande Äldrenämnden

Så kan äldreomsorgen utvecklas på Visingsö

Förslaget innebär att äldreboendet Annero fortsatt kommer finnas kvar, men också att det ges möjlighet till trygghetsboende och korttidsboende.

En arbetsgrupp med representanter från såväl socialförvaltningen, äldrenämnden, personalgruppen på Annero, fastighetsbolaget Junehem, SPF Seniorerna och Visingsörådet har i dialog arbetat fram ett förslag på hur äldreomsorgen på Visingsö kan utvecklas, för att vi ska kunna upprätthålla den kommunala servicen på ön. Förslaget följer de politiska ambitionerna i Program för Jönköpings kommuns landsbygder, som Kommunfullmäktige beslutat i syfte att Jönköpings kommun fortsatt ska ha en levande landsbygd.

Förslaget innebär att socialförvaltningens avtal med fastighetsbolaget Junehem förlängs, till att börja med i tre år, och att Annero äldreboende ska utvecklas så att det fortsatt kommer att finnas särskilt boende för äldre på Visingsö, men också ges möjlighet till korttidsboende och trygghetsboende i kommunens regi.  

– Vi är nöjda med det förslag vi arbetat fram tillsammans med intressenter på Visingsö och nu kommer att presentera för äldrenämnden. Förslaget säkerställer att det finns lägenheter på äldreboende för dem som har behov av det, men också lägenheter i trygghetsboende för dem som har behov av det, säger Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden i Jönköpings kommun.

Fortsatt finns utmaningar kvar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen på Visingsö, särskilt sommartid. Socialförvaltningen arbetar vidare på flera olika sätt för att lösa detta.

– Just för tillfället har vi den personal vi behöver på Visingsö, men vi arbetar på många olika sätt för att säkerställa att vi inte hamnar i det läget vi hamnat i flera gånger tidigare, framförallt inför semestrarna, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef i Jönköpings kommun.

Förslaget som presenteras i verksamhetsplanen för 2021 kommer att beslutas i äldrenämnden den 16 december 2020.

Pressmeddelande genom Ann- Marie Hedlund (L) ordförande i Äldrenämnden, Jönköping

LINDGÅRDEN- Vi vill ha kvar boendet

DE ARTIKLAR SOM skrivits om Lindgården på senare tid har gett upphov till många frågor och oro inför framtiden bland boende och anhöriga. Hur ska det gå med Lindgården? Hur orolig behöver jag vara?Från politiskt håll finns det inga tankar om att avveckla Lindgården. Vi är däremot mycket måna om att processen mellan IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och stiftelsen Lindgården fortskrider på så sätt att de brister som finns avhjälps och äldreboendet får fortsätta.

Lindgården har idag tillstånd att bedriva hemtjänst och att organisera ett trygghetsboende. Jönköpings kommun har dessutom sedan 2017-03-01 ett entreprenadavtal för äldreboende med Stiftelsen Lindgården. För att få driva äldreboendet behöver Lindgården ett godkännande från IVO. Nu har Lindgården överklagat IVO:s negativa beslut till förvaltningsrätten. Det kommer att ta lite tid innan ett beslut kommer därifrån, troligtvis kommer det först i december i år. Under tiden har Lindgården gjort upp en plan för att arbeta med de påpekanden som finns. Kommunen å sin sida ska få information från Lindgården och på så sätt följa processen.

VI POLITIKER ÖNSKAR att Lindgården ska få fortsätta driva sitt äldreboende då vi vet att det är många som uppskattar det. Om det skulle bli någon förändring är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som bor på Lindgården ska få sin insats, att bo på ett äldreboende. Ingen kommer att bli lämnad utan stöd. Återigen vill vi upprepa det viktigaste, vi vill ha kvar Lindgården som det omtyckta äldreboende det är.

Ann-Marie Hedlund (L) ordförande i Äldrenämnden Jönköpings kommun

David Gerson (L) talesperson för Liberalerna i Jönköpings kommun

Att bli gammal ska vara något att se fram emot

Svensk äldreomsorg har under våren gått genom en skärseld. Många anställda och brukare har upplevt sina tyngsta månader någonsin. Coronapandemin har också blottlagt stora brister inom äldreomsorgen, både vad gäller äldres rättigheter och medarbetarnas situation.

Både äldre och deras anhöriga ska vara trygga i svensk äldreomsorg, men dagens anställda har alldeles för lite av allt från tid, kunskap, ledning och fortbildning till löneutveckling.

Vi vill att den personal som stöttar årsrika människor ska vara trygg och utvecklas på jobbet. Därför har vi enats med regeringen och Centerpartiet om en satsning för att fler ska få en trygg tillsvidareanställning.

Vi är också överens om att investera 2,2 miljarder kronor i år och nästa år för att stärka kunskapen hos omsorgspersonal. För att det ska bli möjligt har Liberalerna kommit överens med regeringen och Centern om att utöka vård och omsorgsutbildningar på yrkesvux och på folkhögskolans yrkesutbildningar och se till att anställda kan utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska där på betald arbetstid.

Var och en av oss ska kunna trivas på jobbet och klara oss på vår lön. Mot bakgrund av att nio av tio anställda i äldreomsorgen är kvinnor är ökad kunskap och ekonomisk jämställdhet en viktig jämställdhetsfråga, men främst handlar den om årsrikas rättigheter: ökad kunskap och stärkta arbetsvillkor i äldreomsorgen som ger sårbara människor ett tryggare liv.

Vi liberaler är stolta över denna framgång, samtidigt vill vi mer. Nästa steg för oss är att se till att oro och ensamhet väger tyngre i biståndsbedömningen. Den nationella styrningen av äldreomsorgen behöver också bli tydligare: det är inte rimligt att den som bor på ena sidan av en kommungräns ska få mycket bättre hemtjänst än den som råkar bo på den andra.

Dessutom behöver ledarskapet i äldreomsorgen stärkas och anställda få mandat att ge omsorgen mer efter den enskilda människans önskemål. Anhöriga måste också få lättare att andas.

Att bli gammal ska vara något att se fram emot. Dit når vi bara om äldreomsorgen blir en plats där kunniga och omtänksamma personer trivs och vill stanna kvar. Vi ger oss inte förrän vi lyckats.

Barbro Westerholm (L)

äldrepolitisk talesperson, Liberalerna

Lina Nordquist (L)

socialpolitisk talesperson, Liberalerna

Ann-Marie Hedlund (L)

ordförande, Äldrenämnden Jönköpings kommun

Inger Gustafsson (L)

Liberala Seniorer

Årsrika

Koalitionen tar ansvar för sina äldreboenden

Nuvarande styret i Äldrenämnden har tagit ett stort ansvar för att se över kvalitén och ändamålsenligheten på de lokaler som idag används. Därtill planerar vi nybyggnationer av de hittills planlagda 250 lägenheterna. De resterande lägenheterna i uppdraget, kommer att planeras för att finnas på plats till 2032. Med tanke på den ökning av invånare 80 år eller äldre som beräknas finnas 2032, förbättrar Äldrenämnden nuvarande bestånd och bygger nytt.

Under innevarande mandatperiod har ÄN gjort en kapacitetsutredning av de lokaler man hyr av Tekniska förvaltningen. Värt att notera är, att ägarna av byggnaderna inte tagit fram kvalitén och ändamålsenligheten av de lokaler man hyr ut till Äldrenämnden, utan nämnden har själv initierat detta arbete. Utifrån resultaten ser man att en del boenden fungerar väl, andra behöver förbättras eller avvecklas. Till vissa är det lämpligt att bygga ytterligare lägenheter. För att ha rådighet i denna process vill ÄN ha möjlighet att göra förändringar av antalet lägenheter under en viss tid.

Den vård och omsorg som bedrivs i Jönköpings kommun är av hög kvalitet. I jämförelse med kommuner av liknande storlek är våra brukare nöjda och ger höga omdömen. Vi har hela tiden kunnat tillmötesgå behovet av äldreboende till de som får sin biståndsansökan beviljad. De med demenssjukdom har haft en något längre väntetid under 2019. Under året har därför en del enheter anpassats till demensboende, allt för att möta det behov som finns. I de nybyggnationer som kommer, blir alla lägenheter anpassade så de kan passa en boende med demenssjukdom.

På Åsens gård kommer vi att bygga ett större boende, helt anpassat för demenssjuka. Där kommer det att finnas lokaler för aktiviteter som gör livet mer innehållsrikt och aktivt för de boende. En utomhusmiljö som anpassas för den demenssjuke, vilken kan få vistas i olika omväxlande miljöer. Anhöriga kommer att göra gemensmamma upplevelser tillsammans med sin demenssjuke anhörige vilket ger något att prata om. Åsen kommer att bli ett centrum med personal specialiserad på demensvård. Här kan bedrivas utbildning och fortbildning inom området. Koalitionen tar ansvar för demensvården.

Vad gäller äldreboendet Västerhäll i Tenhult, som nämnden planerade i sin investeringsplan 2016-2020 (beslut i ÄN 2015.04.22) att riva och bygga nytt, då det inte ansågs värt att renovera mer. I detta skeende stoppade dåvarande Alliansen med kommunalrådet Sturesson denna process. Detta för att bevara byggnaden till andra behov i kommunen. I stället skulle en nybyggnation ske på Herrgårdsgärdet. Nämndens planering skulle gett en nybyggnation med ett utökat antal platser som skulle vara klar för inflyttning under 2020. Det blev det inget med. Den kommande byggnationen på Herrgårdsgärdet är ännu inte tidsatt då planerna har överklagats. Koalitionen sänker inte ambitionen, men har blivit förhindrad att uppnå målen inom en snar framtid.

Koalition för Jönköpings kommun, Äldrenämnden

Ann-Marie Hedlund (L), ordförande

Karin Widerberg (S), vice ordförande

Flytt av Ebbesgården- en åtgärd för ekonomi i balans

Det har varit ett flertal insändare angående flytten av Ebbesgården. Skälet till varför vi beslutat att flytta Ebbesgården är att socialförvaltningen, och framför allt äldreomsorgen, står inför stora besparingskrav. För att få ekonomin i balans har verksamheten setts över med ambition att inte höja skatten, inte säga upp medarbetare och inte lägga ner verksamheter.

En av flera åtgärder som beslutats, för att på sikt få ekonomin i balans är att flytta Ebbesgården från de befintliga lokalerna på Petersberg i Huskvarna. Jag förstår att det känns tungt för boende, personal och anhöriga att lämna Ebbesgården. Men detta är en förändring som vi tyvärr måste genomföra. Ebbesgården är en förhållandevis dyr verksamhet eftersom det är en liten verksamhet som ligger isolerat. Samtidigt finns det lägenheter som står tomma på andra äldreboenden. Ebbesgårdens nuvarande lokaler kommer att användas av annan kommunal verksamhet. Det är i nuläget inte klart vilken verksamhet som kommer att flytta in i lokalerna. Att flytta Ebbesgården innebär en effektivare användning av våra gemensamma resurser samtidigt som det innebär en besparing.

En oro som framkommit i insändarna i Jönköpingsposten är om Ebbesgården ska användas som asylboende. Vad jag vet, är inte det något som diskuteras inom socialtjänsten.

Inom några år kommer andelen äldre att öka i samhället, vilket på sikt kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen. Till skillnad från många andra kommuner har vi fortfarande platser som står tomma på äldreboenden i kommunen. Men inom några år kommer vi behöva ett stort antal nya platser. Därför planeras byggnation av flera nya äldreboenden i kommunen. Vi behöver också se över standarden på flera av våra äldreboenden, eftersom många av dem är 50- 60 år gamla. Allt för att kunna möta framtidens behov. 

För de som är intresserade och har möjlighet, kan man ta del av de beslut som fattas i kommunen, t ex den beslutade Verksamhets- och investeringsplanen för 2020-2022 eller att följa Kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via radio eller webb. Information om detta finns på kommunens webbplats:www.jonkoping.se  

Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden

Liberalerna på första kommunfullmäktige i mandatperioden

Det första Kommunfullmäktige i Jönköpings Kommun för mandatperioden 2018 – 2022 genomfördes torsdag 25/10 och vi i Liberalerna är mycket nöjda.

Höjdpunkten i fullmäktige var när varenda ledamot i församlingen biföll den liberala motionen för att minska isolering och ensamhet med ett projekt om Videosamtal för boende inom äldrevården. Anna Mårtensson och Ann-Marie Hedlund, båda (L) är upphovskvinnor till den! Läs mer om motionen om videosamtal.  Läs mer

Vårt lag!

JAGET I LAGET. Personkryssen till kommunfullmäktige är räknade. Det syns i många sociala medie-flöden just nu. Personkryssen är viktiga för individen. För oss i Liberalerna i Jönköping handlar dock inte personkryssen om våra respektive jag utan om vårt gemensamma lag. Vi är ödmjuka inför det faktum att utan vårt fantastiska, sammansvetsade lag*, skulle det knappt blivit några kryss alls! Läs mer

Bygg en demensby i Jönköping

ETT PRIORITERAT uppdrag redan nu, och inför öppnandet av demensbyn, är att säkerställa att personalen är utbildad för att kunna bemöta och vårda den demenssjuke på ett värdigt sätt. Läs mer