Naturvårdsplan för Jönköpings kommun 2018

Det är väsentligt att riksdagens miljömål kan brytas ned till regional och lokal nivå så att läget inom respektive mål kan sammanställas på ett adekvat sätt för hela Sverige. Det går inte om de lokala miljömålen inte bryts ned på ett adekvat sätt. Läs mer

Grönstrukturplan för Jönköpings kommun 2018

Det nämns inget om att verksamhetsområden också behöver parker och grönområden! Planen behöver kompletteras med denna aspekt, inte minst med tanke på spridningskorridorer för flora och fauna! För verksamhetsbyggnader bör övervägas möjlighet till installation av solceller och/eller att de förses med sedumtak. Det behöver också finns uppehållsdammar och infiltrationsytor för nederbördsvatten inom verksamhetsområdena och längs våra större trafikstråk. Läs mer

Grön våg – för miljöns skull!

Inför ”grön våg” på Norra Strandgatan (– Järnvägsgatan) så att bussarna kommer fram i tid och inte tvingas till ständiga stopp vid varje ”rödljus”. Varje stopp medför helt onödiga avgasutsläpp på en gata som redan har dålig luft. Läs mer

Naturvård i Jönköpings kommun

Liberalerna vill skydda, värna och förvalta specifika livsmiljöer för svenska djur och växter för att därigenom bevara och upprätthålla den biologiska mångfalden. Läs mer

Anpassa samhället efter klimatförändringar

I sommar upplever vi en värmebölja utan dess like, både i Jönköping och i hela landet. Vissa av kommunens äldreboenden och vårdinrättningar, så som gästhem, har haft svårt att hålla nere temperaturen på en rimlig nivå. Samhällsmedborgare har kommit till undsättning och lånat ut bordsfläktar och annan utrustning, för att få till en så behaglig miljö som möjligt. Läs mer

Landa GRATIS på Axamo – för miljöns skull!

Jönköpingsborna reser allt mer vilket är positivt i en globaliserad värld. Liberalerna vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minska utsläppen. Flyget liksom andra transportslag ska stå för sina klimatkostnader genom ekonomiska styrmedel som riktas mot utsläppen. Samtidigt måste högre kostnader för flygtrafiken också beakta den roll som flyget har att hålla Sverige, ett land med långa avstånd, samman. Det är utsläppen – inte flygtrafiken i sig som är problemet. Därmed motsätter vi oss det förslag till flygskatt som regeringen fått majoritet för i riksdagen. Den har inte som mål att ställa om flyget utan målet är att minska flygandet i sig. Läs mer

Cykelstaden Jönköping

Bilen är antagligen den främsta symbolen för frihet i modern tid. Men möjligheten att välja bort bilen är en av vår kommuns största utmaningar. Att tvingas investera i en bil kan vara en stor ofrihet för den enskilde.  Läs mer

Norra Kärr Bearbetningskoncession – remissvar

Liberalerna i Jönköping får härmed framföra följande frågeställningar gällande Leading Edge Materials ansökan. I detta skede skall ju så många frågeställningar som möjligt tas upp för att sökanden skall kunna komplettera ansökan för att kunna ge Bergsstaten ett bättre underlag för sitt kommande beslut i ärendet. Läs mer

Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun.

Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun. Läs mer

Höghastighetsjärnväg är en naturlig del av Sveriges infrastruktur

En infrastruktur för dagens och morgondagens Sverige. För att klara samhällets krav på transporter av såväl människor som gods behövs en väl fungerande infrastruktur som hushållar med ändliga resurser och inte belastar klimatet samtidigt som det stödjer varje individs strävan att ta ansvar och forma sitt eget liv.

Mixen av de olika trafikslagen förändras över tid beroende av det globala samhällets utveckling, som även Sverige är en del av. Trafikslagen sjöfart, spårbundet, liksom luftburet samt det gatu-/landsvägsbaserade måste samverka – de påverkar varandra och påverkar samhällets utveckling i stort men på olika sätt. Läs mer