Landa GRATIS på Axamo – för miljöns skull!

Jönköpingsborna reser allt mer vilket är positivt i en globaliserad värld. Liberalerna vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minska utsläppen. Flyget liksom andra transportslag ska stå för sina klimatkostnader genom ekonomiska styrmedel som riktas mot utsläppen. Samtidigt måste högre kostnader för flygtrafiken också beakta den roll som flyget har att hålla Sverige, ett land med långa avstånd, samman. Det är utsläppen – inte flygtrafiken i sig som är problemet. Därmed motsätter vi oss det förslag till flygskatt som regeringen fått majoritet för i riksdagen. Den har inte som mål att ställa om flyget utan målet är att minska flygandet i sig.

Liberalerna vill se ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur miljöanpassat flyget är. Bränsleförbrukning, användning av biobränsle och andra parametrar ska påverka landningsavgifter. Den som är miljösmart betalar mindre – t ex gratis vid nollutsläpp. Tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer kan flyget snabbare bli mer miljövänligt. Framtida internationella styrmedel bör vara utformad på ett sätt så att de inte träffar all flygtrafik lika utan att de i stället främjar flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan, till exempel genom att vara differentierade med avseende på bränsle och förbrukning.

Liberalerna ser en rad problem med regeringens flygskatt. Den har ingen miljöstyrande effekt annat än att minska flygandet i sig. I vårt glesbefolkade avlånga land fyller flyget en viktig funktion för mobiliteten. När flygplatser förlorar sina flyglinjer blir de negativa konsekvenserna stora. Alternativ saknas och därför drabbas regioner hårt när flygplatser riskerar nedläggning. Flyget kan vara ett villkor för att näringslivet ska kunna dels etablera sig, dels utvecklas. Attraktiviteten påverkas av hur tillgänglig en region är.  Här gäller det dels transporter av personer dels de mycket viktiga transporterna av nödvändiga produkter till och från olika industrier och sjukhus m.m. Men flyget måste självfallet bli mer miljösmart.

Miljöutmaningar är ofta globala problem som inte stannar vid nationsgränser. Sverige kan bidra till att hitta styrmedel som fungerar både nationellt och internationellt. Vetenskap och teknikutveckling skapar förutsättningar för lösningar. Ett elektrifierat tvåsitsigt flygplan gjorde en provflygning från Bromma flygplats i juni månad. Utvecklingen går snabbt. Vi ska ta oss an klimat- och miljöutmaningarna genom styrmedel som i realiteten påverkar transporter med en blandning av krisinsikt, framtidstro och realism

Liberalerna står för en grön politik som utgår från marknadsekonomi, teknik och utveckling där den som smutsar ner får betala mer. Ekonomiska styrmedel handlar om att styra så att de som gör miljösmarta insatser ska premieras. Regeringens flygskatt har ingen sådan effekt. Den som gör miljösmarta åtgärder för att flyget ska bli mer bränslesnålt eller vill tanka med biobränsle betalar lika mycket skatt som de flyg som inte gör några miljöåtgärder alls. Det är inte bra miljöpolitik.

Utsläppen från transporter måste sänkas oavsett transportform. En ökad elektrifiering av transportsektorn är en stor möjlighet.  Biodrivmedel bör användas där de gör mest nytta, till exempel inom flyg och tyngre transporter.

Vi ser nu en flygbransch under snabb förändring. Miljömedvetna passagerare ställer allt högre krav på miljöåtgärder. Informationen om hur stora utsläppen är för varje resa måste börja redovisas. Passagerare måste kunna väga in utsläppen i valet av bolag och resa. Vi vill se ett reduktionspliktsystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år men vi anser att det på sikt bör ha en tydligare styrning mot flyget och tunga fordon. Sverige ska driva på för att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader.

Nina Lundström (L), riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet
Rune Hultkvist (L), Huskvarna
Lars-Erik Zackrisson (L), Bottnaryd