Naturvårdsplan för Jönköpings kommun 2018

Det är väsentligt att riksdagens miljömål kan brytas ned till regional och lokal nivå så att läget inom respektive mål kan sammanställas på ett adekvat sätt för hela Sverige. Det går inte om de lokala miljömålen inte bryts ned på ett adekvat sätt.

 

REMISSVAR

Naturvårdsplan för Jönköpings kommun 2018

Liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun får härmed lämna sina synpunkter på förslaget.

 

Inledning

Förslaget till digitalt naturvårdsprogram är utomordentligt bra. Planen är mycket omfattande med många bra förslag till åtgärder m.m.

En del saker behöver dock ändras alternativt läggas till:

 

Miljömål m.m.

Det är väsentligt att riksdagens miljömål kan brytas ned till regional och lokal nivå så att läget inom respektive mål kan sammanställas på ett adekvat sätt för hela Sverige. Det går inte om de lokala miljömålen inte bryts ned på ett adekvat sätt.

Riksdagens miljömål ” Säker strålningsmiljö” saknas, varför? I kommunens nordöstra delar innehåller berggrund och jordtäcke högre halter av radioaktiva ämnen än övriga delar av kommunen. Innehållet av radioaktiva ämnen i jordtäcket i denna kommundel härstammar från dels Östergötlands alunskiffrar, dels från den paleoproterozoiska berggrunden.

I läsråden nämns de olika naturvårdsklassningarna, bra. Men det saknas hänvisning till om de kriterierna är hämtade från Naturvårdsverkets nomenklatur och indelning eller om det är enligt ISO- klassning? Vad står klass fyra egentligen för? Detta är viktigt med tanke på att man bör kunna jämföra kommunens områden med andra områden i Sverige. En förutsättning för en bra naturvårdsklassning är att den görs om med viss regelbundenhet. Den är en färskvara. Således bör det framgå när ett område senast har klassificerats.

 

Naturvårdsobjekt

Under lokala Naturvårdsobjekt nämns naturreservatet Häggeberga-Granbäck.  Vad vi vet är området ännu inte ett naturreservat och att granbäcksdelen tyvärr inte ingår i förslaget.

Förklara vad Upptech är och vem som ansvarar för den organisationen.

Den kommunala översiktsplanen för Jönköpings kommun antogs efter överklaganden juni 2017.

 

Ansvarsmiljöer

Vad gör vi för att minska spridningen av de olika trädsjukdomarna som drabbar bl.a. alm och ask? Hur är det med sjukdomar på Buxbom m.fl. trädgårdsväxter? Vi har dessutom risk för import av olika nematoder som menligt påverkar barrträd. Hur kontrolleras detta?

Då och då upptäcks förekomster av växter och djur som ansetts vara utdöda eller är mycket sällsynta. Vad gör kommunen för att bevara dessa?

Vad kan privata personer och föreningar göra?

 

Riktlinjer och åtgärder

Beskrivningen här är omfattande och mycket gedigen!

Men vi saknar åtgärder för att minska spridningen av invasiva arter. Är det kartlagt var de finns?

 

Naturen

Det är mycket bra beskrivningar av naturen i Jönköpings kommun.

Vissa saker behöver rättas till. Exempelvis är det största kända jorddjupet i Jönköping 198 meter. Det torde finnas större djup här. Det är inte heller Sveriges största kända jorddjup. De finns i Göta Älvdalen enligt de skredundersökningar som gjordes där för några år sedan.

Våra isälvsavlagringar (glacifluviala avlagringar eller ”rullstensåsar”) som t.ex. Badelundaåsen, Uppsalaåsen och Stockholmsåsen mynnar ut i och under vatten samt  under HK (Högsta Kustlinjen). Men det finns många flera liknande glacifluviala bildningar (”rullstensåsar”) som mynnar ut i sjöar ovanför HK!

Andra bildningar av glacifluvial natur är t.ex. getryggar, slukåsar och sandurdeltan.

 

Skötselplaner

Det finns ett antal fastställda skötselplaner där kommunen är ansvarig. Vissa sköts bra. Tyvärr finns det några som inte sköts så bra. Samtliga skötselplaner bör gås igenom och statusen på skötseln bör kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas!

 

Ordlistan

Dagvatten är ytlig avrinning av vatten från tätorters gator, tak och gårdar och som leds via diken eller dagvattenledningar till vattendrag eller sjöar.

Markavvattning är t.ex. ett begrepp som hänför sig till avrinnande vatten i t.ex. skogsterräng. Sådan avrinning uppkommer t.ex. efter kraftiga föryngringsåtgärder i skogsmark.

Invasiva arter finns inte med i listan.

 

Jönköping 2018-09-02

Liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun
Jan Sidenvall