Grönstrukturplan för Jönköpings kommun 2018

Det nämns inget om att verksamhetsområden också behöver parker och grönområden! Planen behöver kompletteras med denna aspekt, inte minst med tanke på spridningskorridorer för flora och fauna! För verksamhetsbyggnader bör övervägas möjlighet till installation av solceller och/eller att de förses med sedumtak. Det behöver också finns uppehållsdammar och infiltrationsytor för nederbördsvatten inom verksamhetsområdena och längs våra större trafikstråk.

 

REMISSVAR

Grönstrukturplan för Jönköpings kommun 2018

Liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun får härmed lämna sina synpunkter på förslaget.

 

Inledning

Förslaget till digitalt grönstrukturplan är mycket bra. Den är omfattande med många bra förslag till åtgärder m.m.

En del saker behöver dock ändras, alternativt läggas till:

Mål, strategier och åtgärder

Här nämns bl.a. om sociala kvaliteter enligt sociotopkarteringen. Ange dessa kriterier alternativt ange en länk så det är möjligt att ta reda på vad sociotopkarteringen är för något!

Vid byggnation av nya bostäder bör inriktningen vara att så lång möjligt kunna förse byggnader med solceller, speciellt på de tak som vetter mot söder. På förrådsbyggnader och garage bör om möjligt sedumtak anläggas. Sådana tak innebär en utjämnande faktor vid nederbördsavrinning.

Det nämns inget om att verksamhetsområden också behöver parker och grönområden! Planen behöver kompletteras med denna aspekt, inte minst med tanke på spridningskorridorer för flora och fauna! För verksamhetsbyggnader bör övervägas möjlighet till installation av solceller och/eller att de förses med sedumtak. Det behöver också finns uppehållsdammar och infiltrationsytor för nederbördsvatten inom verksamhetsområdena och längs våra större trafikstråk.

Det nämns om översvämningsytor vid bl.a. Dunkehallaån. Ja, det finns vid Dalviksparkens nordligaste del.  Där kan det ske översvämningar vid t.ex. isdämmen och vegetationsdämmen. I parkens södra delar och delen mot Prostkvarnsdammen finns endast en sådan yta ur enbart teoretisk aspekt. Anledningen till detta påstående är, att det redan vid normala vårflöden sker en breddning över betongkonstruktionen och bredvid vid dammutloppet! Detta kan givetvis undvikas om sättar tas bort i god tid, men detta torde inte hinnas med vid skyfall eller extrema vårflöden! Ett sätt att minska skadeverkningar är, att förstärka och höja dammens vallar! Därmed kan angiven del av Dalviksparken möjligen bli en översvämningsyta. Liknande problem finns med Hulukvarnsdammen. Här har det skett flera dammvallbrott. Å andra sidan är den vattenvolym som finns i den dammen mycket liten i jämförelse med Prostkvarnsdammens.

 

Naturvårdsobjekt

Under lokala Naturvårdsobjekt nämns naturreservatet Häggeberga-Granbäck. Vad vi vet är området ännu inte ett naturreservat. Är det verkligen så att granbäcksdelen nu ingår i förslaget?

Förklara vad Upptech är och vem som ansvarar för den organisationen.

Den kommunala översiktsplanen för Jönköpings kommun antogs efter överklaganden juni 2017.

 

Ansvarsmiljöer

Vad gör vi för att minska spridningen av de olika trädsjukdomar som drabbar bl.a. alm och ask? Hur är det med sjukdomar på Buxbom m.fl. trädgårdsväxter? Vi har dessutom risk för import av olika nematoder som menligt påverkar barrträd i sydliga Europa.

Då och då upptäcks förekomster av växter och djur som ansetts vara utdöda eller mycket sällsynta. Vad gör kommunen för att bevara dessa?

Vad kan privata personer och föreningar göra?

Riktlinjer och åtgärder

Beskrivningen här är omfattande och mycket gedigen!

Men vi saknar åtgärder för att minska spridningen av invasiva arter. Är det kartlagt var de finns och vad vi kan göra för att minimera spridningen?

 

Naturen

Mycket bra beskrivningar av naturen i Jönköpings kommun.

Vissa saker behöver rättas till. Exempelvis är det största kända jorddjupet i Jönköping 198 meter. Det torde finnas större djup här. Det är inte heller Sveriges största kända jorddjup. De finns i Göta Älvdalen enligt de skredundersökningar som gjordes där för några år sedan.

Våra isälvsavlagringar (glacifluviala avlagringar eller ”rullstensåsar”) som t.ex. Badelundaåsen, Uppsalaåsen och Stockholmsåsen mynnar ut i vatten och under HK (Högsta Kustlinjen). Men det finns många flera liknande glacifluviala bildningar som mynnar ut i sjöar ovanför HK!

Andra bildningar av glacifluvial natur är t.ex. getryggar, slukåsar och sandurdeltan.

 

Ordlistan

Dagvatten är ytlig avrinning av vatten från tätorters gator, tak och gårdar och som leds via diken eller dagvattenledningar till vattendrag eller sjöar.

Invasiva arter finns inte med i listan

 

Jönköping 2018-09-02

Liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun
Jan Sidenvall