Taberg — Jönköpings södra centrum

Taberg är ett samhälle där vägarna, tätort och landsbygd möts. Till Tabergs centrum tar sig människor för att handla, arbeta, besöka biblioteket eller att gå i skola. Lite tillspetsat är Taberg Jönköpings kommuns södra centrum.

JÖNKÖPING ÄR INTE bara den centrala stadskärnan med sitt rika utbud av affärer, arbetsplatser och högskola. Jönköping har flera ”centrum”, ett antal unika orter och samhällen. En av dessa orter är Taberg.

Om vår kommun ska utvecklas väl måste man också aktivt arbeta med hur de mindre orterna kan bidra till kommunens utveckling. Ibland måste man flytta fokus från centralorten och ställa frågan – vad behövs för att de mindre samhällena ska utvecklas på ett bra sätt.

Taberg är ett samhälle där vägarna, tätort och landsbygd möts. Till Tabergs centrum tar sig människor för att handla, arbeta, besöka biblioteket eller att gå i skola. Lite tillspetsat är Taberg Jönköpings kommuns södra centrum.

TABERG ÄR ETT småföretagarcentrum och föreningarna engagerar många. Till exempel driver Köpmannaföreningen flera samhällsaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen.

Vad kan och ska göras för att Taberg (och Månsarp) ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt? På vår lista finns några viktiga åtgärder.

SKAPA BÄTTRE förbindelse med Jönköpings centrum genom snabbare kollektivtrafik, säkrare cykelvägar och anpassningar av vägar och gator. Ny cykelväg till Torsvik, tydligt avskild från landsvägen.

Det är av stor betydelse att tidplanerna för nya förskolor i Månsarp och Taberg hålls och att Taheskolan får en permanent lösning. Den provisoriska skolan vid Målön får inte bli annat än ett provisorium.

Utveckla, inte avveckla biblioteket. Biblioteket är ett av kommunens mest välbesökta.

Värna de unika naturmiljöerna runt berget, sjöarna och gölarna. Det betyder ett nej till provborrningar i Naturreservatet och en ökad medvetenhet om våtmarkernas och gölarnas betydelse för att motverka översvämningar i tätorterna ner mot Jönköping.

ÖKA TRAFIKSÄKERHETEN och sänk hastigheten förbi Åsasjön och den nya Taheskolan vid Målön. Den provisoriska skolan kommer att ha drygt 200 elever, vilket motiverar såväl hastighetsbegränsningar, som en gång- cykeltunnel alternativt bro.

Rusta upp Tahebadet och infartsvägen dit.

Gör stationsområdet mer attraktivt och parkliknande.

Påbörja en utredning av den framtida användningen av järnvägen.

Stig-Arne Tengmer
Angela Hafström
Liberalerna