Cykelstaden Jönköping

Bilen är antagligen den främsta symbolen för frihet i modern tid. Men möjligheten att välja bort bilen är en av vår kommuns största utmaningar. Att tvingas investera i en bil kan vara en stor ofrihet för den enskilde. 

I en växande kommun som Jönköping är det viktigt att planera infrastrukturen så att biltrafiken inte ökar. Förbättrad stadsplanering är nödvändig för att värna miljön såväl för nuvarande Jönköpingsbor som för kommande generationer. Liberalerna vill utveckla och modernisera kollektivtrafiken, men också på olika sätt främja cykling så att båda alternativen blir snabba och trafiksäkra. Även olika möjligheter att byta trafikslag vid arbetspendling behöver utvecklas. 

Det finns stomlinjer för kollektivtrafik, men det finns tyvärr inga stomlinjer för cykling. För att cykling ska bli attraktivt är det nödvändigt att bygga ut breda dubbelriktade cykelstråk som går genom stadsdelarna och binder samman dem. Vi behöver bygga höghastighetsbanor för cyklister, separerade från gångvägar och biltrafik. Det krävs hög standard för att dessa cykelleder ska vara trafiksäkra och för att möjliggöra sopsaltning under vintertid. 

Idag dras cykelleder utmed de stora gatustråken vilket brukar innebära att lederna går i kanten av stadsdelarna och där luftmiljön är som sämst. Vi behöver ändra på denna princip för att kunna separera olika trafikslag och skapa en miljö som gynnar cykling. 

Cykelstråken måste bindas samman till ett nätverk. Idag är det inte ovanligt med delsträckor som saknar sammankopplingar eller anvisningar om hur man kan cykla vidare. Det är inte trafiksäkert och skapar konflikter mellan olika trafikslag. Cykelparkeringar behöver också byggas ut i anslutning till olika målpunkter där man tryggt kan ställa ifrån sig cykeln under skoltid eller arbetsdag. 

För de som har längre arbetspendling är det viktigt att kunna kombinera olika trafikslag för resan. Det kan gälla att cykla från hemmet till en hållplats och kunna ställa cykeln där för att sedan fortsätta resan med buss. Vid lämpliga hållplatser bör det alltså finnas cykelparkering, gärna med låsbara cykelskåp. Det bör också vara möjligt att ta med en hopfällbar cykel på bussen för att i andra änden av bussturen cykla till sin arbetsplats. 

För miljöns skull måste det bli enklare att göra smarta miljöval. Att underlätta för våra medborgare att cykla till skola, jobb och fritidssysselsättningar kan spara många onödiga bilresor och hjälpa oss mot ett hållbart samhälle.

 

David Gerson (L)

Ledamot i Tekniska nämnden och ordf Visingsöbostäder