Naturvård i Jönköpings kommun

Liberalerna vill skydda, värna och förvalta specifika livsmiljöer för svenska djur och växter för att därigenom bevara och upprätthålla den biologiska mångfalden.

Allmänt

Liberalerna vill bygga samhällen och inte enbart bostäder. Nodtänkandet där alla har nära till boende, service, verksamheter samt kollektivtrafik, medför att mindre mark behöver avsättas till gator och vägar.

Vi anser att det öppna landskapet behöver skyddas från bebyggelse. Hit hör bl.a. Skärstadsdalen, Tenhultsdalen och givetvis området mellan Vättern och Vätterbranterna norr om Gränna. Vissa undantag bör kunna ges t.ex. vid bostäder för generationsväxlingar.

Våra kommunala naturvärdesklassningar bör givetvis utgå från Svensk Standard! Vilka områden är egentligen oklassade? Naturvärdesklassning är en färskvara.

 

Lagstadgat skydd

Vissa naturmiljöer behöver ha ett starkt skydd genom att bevara och också införa nya naturreservat. Det är bättre med flera större naturreservat än många små.

Huvudparten av John Bauerparken bör inlemmas i Rocksjöns naturreservat.

Vattenledningsparken bör bli naturreservat (stadsekopark).

Det finns flera små tätortsnära tjärnar vid Taberg som behöver skydd. De har nämligen en intressant flora och fauna samt en intressant hydrogeologi.

Bevara och utveckla Oset i Huskvarna som stadspark och badplats.

Bebygg inte Sannaängen.  Den behövs som ett stadsnära grönområde!

Bevara och utveckla Östra Vätterbranterna. Därför vill vi inte vi acceptera att tätorten

Gränna utvidgas mer mot norr. Vi vill inte heller bebygga åkrar och ängar vid Drättinge och Lyckås.

På Visingsö finns stora konflikter mellan olika intressen. Här behövs en fördjupad översiktsplan för att utröna  var bebyggelse kan ske och vilka områden som behöver förstärkt skydd.

Det är problematiskt med Riksväg 40, som går igenom naturreservatet Dumme Mosse. Nuvarande väg orsakar bl.a. avbrott i djurens spridningskorridorer. Vi behöver nämligen få motorvägen från Göteborg till Ulricehamn snarast utbyggd till Jönköping och en förlängning av riksväg 40 mot Rogberga. Denna motorväg, liksom höghastighetsbanan Jönköping– Göteborg bör gå söder om Dumme Mosse.

 

Klimatförändringar

De av människan orsakade pågående klimatförändringarna påverkar vårt djur- och växtliv med stora förändringar som följd. Vi börjar få igen ”bronsåldersklimatet”, nu orsakad av mänsklig aktivitet. Bättre utnyttjande av geotermisk energi för värme och kyla minskar behovet av energitillförsel och minskar den skadliga bildningen av växthusgaser.

 

Vi bör förhindra invandring/införsel och utbredning av invasiva arter av olika slag, som t.ex. signalkräfta, mårdhund, björnloka, barrträdsnematoder. Hur förhindrar vi  ytterligare spridning av sjukdomar på våra lövträd som de på alm, ask och ek?

 

Våtmarker

Värna våra våtmarker och där det är möjligt, sök återställa utdikade sådana. Vi behöver fler översilningsytor, sumpskogar och översvämningsytor. Det gynnar den biologiska mångfalden och utgör viktiga sedimentfällor. Våtmarker har stor betydelse för att förhindra uttorkning av våra bäckar och åar under heta somrar.

Våra klassade (klass 1 och 2) orörda högmossar skall givetvis bevaras. Samtidigt måste dessa skyddas mot alltför omfattande slitage.

En genom torvtäkt illa skadad torvmosse bör antingen restaureras på liknande sätt som skett på Store Mosse eller att torven bryts ut helt på den allvarligt skadade delen. Därmed stoppas bildningen av de skadliga växthusgaserna och området får tillbaka sin ursprungliga karaktär.

Skötselplanerna för Nedre Huskvarnaån och Dunkehallaån behöver åtgärdas.

 

Vatten

Klimatförändringarna orsakar nu uppvärmning av Vätterns vatten. Det medför svårigheter för många av våra organismer från istiden (isjörelikter), som kommer att slås ut om vi inte åtgärdar temperaturökningarna i Vättern. Varför inte söka ta ut fjärrvärme ur sjön? Det är ju under vintern som sjöns medeltemperatur behöver sänkas!

Låt det dessutom finnas en viss minimivattenföring i Röttleån och Huskvarnaån, inte som nu torrlagda. Floran och faunan mår bättre av detta. Dessutom är det viktigt för turism med rinnande vatten i dessa åar.

Våra tätorters dagvattenutsläpp behöver renas, eftersom mycket föroreningar tillförs bl.a. våra vattendrag och Vättern.

 

Öppna landskap/jordbruksmark

Våra öppna landskap behöver bevaras med tanke på biologisk mångfald. Monokulturella åkerlandskap gynnar inte biologisk mångfald.

Gynna vår hävdvunna ängsflora. Insåning av ängsflora och slåtter längs våra vägar är en lösning.

Byggnation på värdefulla jordbruksmarker bör inte ske, men hur gör vi med de som vill bosätta sig och leva på Visingsö eller i Skärstadsdalen eller i Tenhultsdalen? Här behövs fördjupade översiktsplaner.

 

Våra skogar

Hur ska skogsvård bedrivas i kommunalägd mark? Stora föryngringsytor eller blädning?

Våra tätortsnära skogar bör bli ”skolskogar” och brukas genom blädning.  Blädning innebär ett selektivt uttag av avverkningsmogna träd, dvs. inte kalavverkning!

Äldre ekar bör friställas i högre grad än vad som sker nu.

Bondberget bör få mer lövskogskaraktär, inte stora granplanteringar. Gränsen för naturlig reproduktion av gran flyttas nu längre norrut på grund av pågående klimatförändringar.

 

Grönytor och parker i tätorter.

De behöver bevaras och bli fler! De ger ett jämnare och behagligare mikroklimat i en tätortsbebyggelse. Denna effekt blir nu allt viktigare.

Grönytorna bör planeras så att vi får sammanhängande spridningsvägar för flora och fauna.

2018-08-13
Liberalerna i Jönköpings kommun
Jan Sidenvall