Förlegad syn på ålder

Föreställningen att ålder kan användas för att karaktärisera människors förmåga, roller och behov är förlegad. Årsrika människor måste få bli bemötta utifrån de individer de är. För som vi alla vet: ålder är egentligen bara en siffra.

Författaren Simone de Beauvoir har sagt att ålderdom inte existerar. Hon menar att det finns människor som är mindre unga än andra, det är allt.

Liberal politik innebär att var och en av oss ska ha rätt att bestämma över våra liv, så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller genom hela livet. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är. Och inte utifrån hur många år vi råkar fylla. Därför måste den åldersdiskriminering som drabbar många årsrika personer bekämpas.

Åldersdiskriminering eller ålderism är att diskriminera och särbehandla äldre och existerar inte bara inom arbetslivet och hälso- och sjukvården utan i alla delar av samhället.

Vi måste slå hål på myter om årsrika. Påståenden som att äldre inte kan lära något nytt, att de inte vill ta till sig modern teknik eller att de tar jobb från yngre har inte någon grund i modern forskning. Tvärtom tyder data på att årsrika är mer pålitliga och har mer kunskaper och erfarenheter än yngre kollegor. Det är inte de äldre, utan samhällets fördomar om äldre, som är förlegade. För att få bukt med dessa fördomar måste både attityder och lagar förändras.

Vi vill att lagen mot åldersdiskriminering ska skärpas. Sedan 2009 skyddar diskrimineringslagen mot ålderism inom bland annat arbetsliv, utbildning och socialförsäkring. Diskrimineringsombudsmannen får årligen ta emot hundratals anmälningar om åldersdiskriminering, ändå är det bara en handfull som lett till några åtgärder. Att förändra attityder tar tid och därför måste arbetet börja här och nu. Vi föreslår därför att DO:s uppdrag och resurser bör ses över så att anmälningar om åldersdiskriminering åtgärdas och analyseras.

Vi vill att rätten ska finnas att arbeta till minst 69 års ålder. För lite drygt två år sedan tvingades Claes Elfsberg sluta efter över 40 år som nyhetsankare i SVT. Skälet var att han hade fyllt 67 och då upphör den lagstadgade rätten att vara kvar i arbetslivet. Lagen är förlegad och bidar till ålderism, fördomar och diskriminering utifrån ålder. Vi liberaler tycker egentligen att frågan är ganska enkel. Den som vill och kan fortsätta arbeta ska naturligtvis få göra det, även om hen levt länge. ¨

Vi vet också att det är bra för hälsan att få känna sig behövd, bra för privatekonomin och bra för samhällsekonomin. Därför vill vi ändra lagen, i ett första steg så att alla som vill får jobba tills de är 69. I nästa steg bör man få jobba till 71. Det är tydligt att dagens regler behöver moderniseras så att vi kan ta tillvara den erfarenhet och kunskap som många årsrika besitter.

Psykisk ohälsa hos äldre måste tas på lika stort allvar som somatisk ohälsa. Ensamhet, åldrandet i sig och fysiska besvär är alla faktorer som spelar in i den ökande psykiska ohälsan hos äldre. Enligt Socialstyrelsen är 20 procent av äldre drabbade. Särskilt hos äldre herrar ökar även antalet självmord och idag begås vart fjärde suicid av någon som är i pensionsåldern. Trots detta är psykiska problem fortfarande stigmatiserande och bortprioriterade. Detta duger inte, psykisk ohälsan hos äldre måste tas på allvar.

Föreställningen att ålder kan användas för att karaktärisera människors förmåga, roller och behov är förlegad. Årsrika människor måste få bli bemötta utifrån de individer de är. För som vi alla vet: ålder är egentligen bara en siffra.

Barbro Westerholm
riksdagsledamot (L)

Maria Weimer
riksdagsledamot (L)

Emma Carlsson Löfdahl
riksdagsledamot (L)