Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Vid biståndsbedömningen ska större hänsyn tas till personens upplevelse av ensamhet och otrygghet. Den som fyllt 85 år bör ha rätt till plats på ett särskilt boende.

Jönköpings kommun drog, enligt Jönköpings-Posten i lördags, tillbaka sitt överklagande till Kammarrätten när det gäller Förvaltningsrättens dom att tilldela 94-åriga Inga-Britt Nilsson en plats på ett särskilt boende.

Det är en grannlaga uppgift att tolka Socialtjänstlagen i samband med olika slag av biståndsansökningar eftersom lagen minst sagt är luddig: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” och ”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.

Kan inte vara helt lätt även för professionella biståndshandläggare att koppla aktuella behov hos en mycket gammal person till insatser som medverkar till ett värdigt liv då man känner välbefinnande.

Vi har läst det vägledningsdokument som kommunen använder sig av i samband med ansökningar om särskilt boende. Huvudinriktningen är att förstärka möjligheterna att bo kvar hemma, men ”när behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform”.

Kommunen hänvisar också till rättspraxis (RÅ 2007 ref. 86): En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor bl a av otrygghet var berättigad till särskilt boende. Intressant är att Förvaltningsrätten i sin gynnande dom hänvisar just till denna praxis från 2007.

Liberalerna vill även fortsättningsvis medverka till att tillgången på äldreboenden/bostäder av olika slag för äldre motsvarar de behov som uppkommer när antalet äldre under kommande planeringsperiod ökar. Vid biståndsbedömningen ska större hänsyn tas till personens upplevelse av ensamhet och otrygghet. Den som fyllt 85 år bör ha rätt till plats på  ett särskilt boende.

Dag Jonasson
Björn Westberg

Nätverket Liberala Seniorer