Utveckling genom kultur 2017-2029

REMISSVAR

Utveckling genom kultur 2017-2029 (kulturplan) KFN/2016:583 860

Övergripande synpunkter

Förslaget till Kulturplan är i sin helhet välskrivet och utgör en stabil bas för den kulturella utvecklingen i kommunen. Från Liberalerna har vi dock några synpunkter och förslag.

Liberalerna anser att kulturen är mycket viktig för en kommuns utveckling och dess invånare. Jämförelsestatistik med andra jämförbara kommuner visar att Jönköpings kommun på flera kulturområden halkat efter och det bör vara vår strävan att snarare finnas med i toppskiktet när det gäller satsningar på kulturen.

Förslag

Nedan följer sex förslag till ändringar i texten eller nya attsatser, samt förklaringar till dessa i kursiv stil:

Sidan 6 – Barn och unga

Ändring av text punkt 3: Att tillgängliggöra och öka kulturutbudet för barn och ungdomar.
Statistiken visar att antalet aktiviteter för barn och ungdomar på biblioteken minskat kraftigt 2015 jämfört med tidigare år.

Sidan 8 – Litteratur och folkbibliotek

Ny att sats under ambitionen är:
Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla och finnas i alla kommundelar.

Därmed ska…

Ändring av text punkt 1.
Arbeta för att kommunen får en bra och effektiv biblioteksstruktur med god tillgång till bibliotek eller biblioteksverksamhet för alla invånare.
Biblioteksverksamheten har en viktig kulturell betydelse och det är av stor betydelse att den finns tillgänglig i hela kommunen och för alla invånare. Vi vill i denna mening även stryka  ”efter de medel som finns till förfogande” eftersom det är ett faktum som i princip gäller all vår verksamhet.

Sidan 8 – Kommunens museiverksamhet

Ambitionen tillägg punkt 3

Att i samverkan med regionen stödja och utveckla museal verksamhet, bland annat via museer som Länsmuseet och Grenna Museum. Länsmuseet har en viktig roll i bevarande och spridande av kunskapen om kommunens och regionens historia och kulturella utveckling.
Jönköpings kommun är en stor bidragsgivare till Länsmuseet och det bör framgå att det är en viktig aktör när det gäller den kulturella verksamheten i kommunen.

Sidan 15 – Jönköpings kulturella attraktionskraft

Ny att sats:
Att aktivt arbeta för att öka kommuninvånarnas kunskap om ortens kultur och historia.
Jönköpings kommun har en rik och spännande historia som till stora delar är okänd för många invånare. Genom att på olika sätt öka invånarnas kunskap och intresse för ortens kultur och historia ökar även förståelsen för vad Jönköping är och står för. Det ger en ökad stolthet över vår kommun, kultur och historia och vem är väl en bättre ambassadör för kommunen än den invånare som är stolt över sin kommun och som kan berätta för utomstående.

Sidan 15 – Kultur i stadsutveckling

Ny att sats:
Att aktivt verka för att kultur- och fritidsverksamhet finns med i  planeringen vid byggandet av nya bostadsområden.
Kanske en överflödig attsats då KFN får detta på sitt bord 2017. Men det kan ändå vara viktigt att det finns med då just kultur- och fritidsverksamhet många gånger ser ut att hamna mellan stolarna i planeringen av nya områden.

Jönköping 2016-10-17

Cjell Fransson
Liberalerna
Jönköpings kommunförening