Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016 – 2020

Folkpartiet liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun får härmed lämna sina synpunkter på förslaget.

Sammanfattning.

Folkpartiet liberalerna instämmer i stort i vad som skrivs fram i bostadsförsörjningsprogrammet. Följande synpunkter är särskilt viktiga att beakta i det fortsatta genomförande-arbetet:

  • Blandade hustyper och upplåtelseformer ska tillämpas vid all byggnation.
  • Utbyggnad av gator och ledningar ska ske med god framförhållning i nya områden.
  • Fler attraktiva småhustomter behöver tas fram.
  • Socialtjänstens behov av olika bostäder behöver åtgärdas.
  • Objekt A72 A6-området ska utgå av främst naturskyddsskäl.

Läs hela remissvaret här >>

Jönköping 2015-06-01

För Folkpartiet liberalernas lokalförening i Jönköping

19691 - Ingvar Å 80x100

Ingvar Åkerberg