Anpassa Jönköping till klimatförändringarna

Jönköpings kommun måste redan nu anpassa samhället efter klimatförändringarna. I närtid är det längre och varmare värmeböljor samt häftigare skyfall som börjar komma. Inomhus krävs att temperaturen kan hållas på en behaglig nivå på våra sjukhus, äldreboende och skolor även under värmeböljan. Vattnet från skyfallen måste omhändertas så att de inte tillåts slå ut samhällsviktiga funktioner. Skogsägaren bör redan nu välja att återplantera med sorter som tål ett varmare klimat pga omloppstiden på 50+ år. 


Räddningstjänsten
Att. Samuel Nyström
Jönköpings kommun
JÖNKÖPING

REMISSVAR

Program för anpassningar till klimatförändringar.

Liberalerna i Jönköping framför härmed följande förslag till förnyelse och komplettering av Program för anpassningar till klimatförändringar.

Programmet följer i stort Länsstyrelsens i Jönköpings län åtgärdsprogram med revideringar från år 2017. Det nämns att ingen särskild svensk myndighet egentligen är utpekad att ansvara för klimatanpassningsåtgärderna. Det behövs därför ett samarbete mellan olika myndigheter, verksamheter och organisationer. I Jönköpings kommun torde därför ansvaret för åtgärderna åligga kommunstyrelsen! Sedan kan i och för sig delansvar delegeras till olika nämnder.

Föreliggande program är anpassat till de förutsättningar och problem som finns i Jönköpings kommun. Förslaget till åtgärdsprogram är väsentligt att följa! Det finns dock en del som behöver kompletteras.

Allmänt

Lokalt i Jönköpings kommun har Räddningstjänsten i kommunen påtagit sig ett samordningsansvar. Svensk räddningstjänst skall utifrån sitt kompetensområde analysera tänkbara scenarier och riskbedöma dessa. Därigenom har räddningstjänsten möjlighet att på olika förebyggande sätt minska eller helt förhindra att skada inträffar eller minimera dessa, exempelvis vid svåra snöoväder eller översvämningar. I de fall det inte går att förhindra dessa tänkbara skador / skadetillfällen behöver räddningstjänsten ha utrustning, utbildning och beredskap för att kunna ingripa.

I samband med händelser, som är relaterade till av människan orsakade och pågående klimat-förändringar, räcker det inte att enbart arbeta med skadeavhjälpande och skadeförebyggande åtgärder (symptomlindrande åtgärder). Här fordras i stället att vid respektive källa minimera alla de orsaker som leder till dessa klimatförändringar, exempelvis utflöden av ozonförstörande och/eller växthusgaser (miljöfarliga verksamheter). Det här framhålls också i Länsstyrelsens åtgärdsprogram.

I svensk miljölagstiftning har den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden en mycket viktig roll att vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet kräva åtgärder på ett helt annat sätt än vad en kommunstyrelse eller en räddningstjänst kan göra.  Av den anledningen är det väsentligt att i programmet speciellt beskriva de hälsoskydds- och miljöåtgärder som åligger en miljö- och hälsoskyddsnämnd i detta sammanhang.

Synpunkter

Det finns ett antal kompletteringar i programmet som vi ser som nödvändiga. Exempelvis kommer, för oss, extrema värmeböljor att inträffa mer frekvent och också med högre temperaturer.

Ur folkhälsosynpunkt är det därför väsentligt att planera tätorter och byggnader så att höga temperaturer (mikroklimaten) utomhus och inomhus minimeras. Så exempelvis är det väsentligt med lummiga parker och öppna grönytor. Byggnader behöver ha effektivare fasader och fönster för att skydda mot solinstrålning. Vår närhet till främst Vättern gör att vi kan få in sval luft, dvs. en luftkonditioneringseffekt i främst Huskvarna och Jönköping. Det förutsätter dock att denna svala luft kan strömma in bland husen. Inomhus, främst då sjukhus, äldreboende och skolor är det väsentligt att kunna moderera temperatur och luftfuktighet. Således krävs installation av luftkonditioneringsanläggningar i befintliga och kommande byggnader. Enbart solskydd räcker inte.

I programmet nämns inget om att temperaturförändringarna påverkar både djur och växter, således inte enbart skadedjur! Det här leder till omställningsproblem för jord- och skogsbruk, val av lämpligare grödor och att t.ex. vanlig rödgran knappast kan reproducera sig i vår region. Våra istidsrelikter i Vättern påverkas negativt av temperaturökningarna i sjön. De allt högre vintertemperaturerna i sjön orsakar redan nu skador på issjörelikter och andra kallvattenorganismer, t.ex. röding. Detta kan till viss del åtgärdas genom att ta ut värme ur sjön för uppvärmningsändamål!

Det pågår nödvändiga ombyggnationer av de kombinerade avloppsystemen i bl.a. Jönköping till separata spill- respektive dagvattensystem. Dessa arbeten bör påskyndas. Samtidigt är det väsentligt att dimensionera dagvattensystemen i våra tätorter så att de klarar av förväntade kraftigt ökande nederbördsmängder.  Vid extrema nederbördstillfällen behöver det också finnas avsatta översvämningsytor och möjlighet för nederbördsvatten att avrinna på markytan utan att allvarliga skador uppstår.  Förebyggande åtgärder inkluderar också fördröjande ytavrinning såsom yttertak med fetbladsväxter, infiltrationsytor och också dammar i bäckar och diken. Innergårdar bör exempelvis ha vegetation. Där gårdar måste vara körbara görs de ytorna av för vatten genomsläpplig ytbeläggning så att nederbörden kan infiltreras.

 

Jönköping 2018-03- 22

För Liberalerna i Jönköpings kommun

Jan Sidenvall