Vården av våra historiska byggnader

För att vårda våra historiska byggnader behöver kommunen, medborgarna och länsmuseet samspela kring en långsiktig plan och förvaltning, som kräver både kunskap, ekonomiska resurser och medborgarengagemang.

Lennart Angselius och Lennart Lindberg lyfter frågan om hur länsmuseet och dess styrelse tar hand om de historiska byggnaderna i Jönköpings stadspark, som friluftsmuseet består av.

Frågan om ansvaret för byggnaderna har en lång historia. Klockstapeln renoverades redan 1981-82. Den insatsen på initiativ av allmänheten och Jönköpings-Posten i samarbete med länsmuseet.1997 beslutades att Jönköpings kommun skulle svara för museistiftelsen lokalkostnader och dåvarande landstinget för dess verksamhet. Redan då framfördes farhågor av dåvarande museichef och styrelse för museet, angående möjligheten för stiftelsen att kunna fullfölja ansvaret för vård och underhåll av friluftsmuseet.

Våren 2018 har museichef Sergei Muchin och f d stiftelseordförande Raymond Pettersson i en skrivelse till kommun och region, tydligt påtalat att frågan fortfarande lever och att underhållsproblematiken kräver en hållbar lösning.

I friluftsmuseet görs kontinuerligt insatser enligt en vård- och underhållsplan; exempelvis har styrelsen sett till att åtgärder vidtagits när det gäller Soldattorpet. Klockstapeln kräver extraordinära åtgärder – i den av museet framtagna vårdplanen landar renoveringen i flermiljonklassen. Om museet ensamma skulle ta hela ansvaret, skulle vi tvingas att under lång tid ha minskad publik verksamhet.

Som insändaren citerar ska Stiftelsen Jönköpings läns museum ”förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten”. Den av skribenterna utelämnade fortsättningen lyder ”Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.”

Men uppgiften är bredare än så. Vi har dessutom ett kulturuppdrag från Region Jönköpings län om 15 punkter, som del i regionens kulturplan. Det innebär bland annat prioriteringar för ökad länsnärvaro, satsningar på barn och ungas möjligheter att ta del av kulturarv, samverkan och samarbete med civilsamhället, samt digitalisering för ökad tillgänglighet, delaktighet och lärande. Just nu pågår också det omfattande arbetet med en ny kulturhistorisk basutställning som öppnar våren 2020.

Ansvaret för och omsorgen om våra historiska byggnader är en viktig uppgift för styrelsen – liksom det regionala uppdraget att tillhandahålla ett tillgängligt kulturliv i hela länet, med särskilt fokus på barn och unga. Allt detta kommer att väga tungt i kommande samtal mellan museets huvudmän och museet.

För att vårda våra historiska byggnader behöver kommunen, medborgarna och länsmuseet samspela kring en långsiktig plan och förvaltning, som kräver både kunskap, ekonomiska resurser och medborgarengagemang.

Inger Gustafsson
Ordförande för
Stiftelsen Jönköpings läns museum