SKOLAN. Vi tar visst upp frågan om stöket

Den osäkerhet som råder om vad man får eller inte får göra måste redas ut och förtydligas. Vår inställning är klar – en lärare måste och ska ibland agera mot en enskild elevs vilja. Detta innebär inte att vi i största allmänhet vill ha ”hårdare tag”. Men i konfliktladdade situationer är det viktigt att man inom skolan är trygg i sitt agerande och är överens om hur man gör och vad som gäller. Det är därför bra att skolministern nu har aviserat ett arbete på det här området.

Replik till Jens Junelinds insändare den 25/9 Skola. Våra politiker följer inte vad som händer i klassrummen.

HUVUDINVÄNDNINGEN, i Jens Junelinds insändare, mot vårt sätt att prioritera i viktiga skolfrågor är, så långt vi förstår, att vi inte tar upp frågan om ”stöket i klassrummen”.

Två kommentarer till detta.

DEN ENA ÄR ATT det gör vi visst. Om våra skolor ska uppnå goda resultat är frågan om studiero för elever och arbetsro för lärare en central fråga. Vi tror att ledarskapet är en nyckelfaktor för möjligheten att utveckla en trygg skolmiljö. Naturligtvis inte den enda. Men den är en fråga som vi som kommunpolitiker kan påverka. Rektorerna har allt för ofta en arbets-situation som försvårar deras möjlighet att utöva ett aktivt ledarskap. Vi vill förbättra denna och vi tror att den direkt har att göra med skolans förmåga att ta tag i situationer när det blir stökigt. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att arbeta fram förslag om hur arbetssituationen för våra skolledare kan förbättras.

VI BEHÖVER SE ÖVER hur vi fördelar resurserna mellan skolorna, därför har vi i Koalition för Jönköping tagit beslut om en ny resursfördelningsmodell. Skolor som sackar efter i resultatutvecklingen är ofta skolor som behöver mer resurser för att kunna ta tag i problemen. Därför är möjligheten till likvärdighet också ett sätt att motverka stöket i klassrummen.

DEN ANDRA kommentaren handlar om lärarnas och möjligheter, eller snarare begränsningar att stävja stökiga situationer. Den osäkerhet som råder om vad man får eller inte får göra måste redas ut och förtydligas. Vår inställning är klar – en lärare måste och ska ibland agera mot en enskild elevs vilja. Detta innebär inte att vi i största allmänhet vill ha ”hårdare tag”. Men i konfliktladdade situationer är det viktigt att man inom skolan är trygg i sitt agerande och är överens om hur man gör och vad som gäller. Det är därför bra att skolministern nu har aviserat ett arbete på det här området.

VI VILL OCKSÅ informera Jens Junelind och andra om att skolpolitiker i en kommun inte är tillsatta utifrån en expertroll. Vi ska inte vara ”inne i klassrummen”, som Jens tycks vilja. Vår uppgift är att ar-beta för att skolan får de arbetsmöjligheter och de resurser den behöver och som är möjliga, så att professionen kan utföra ett bra arbete.

DÄREMOT ANSER vi att det är av yttersta vikt att vi som politiker håller oss uppdaterade om hur det är på våra skolor runt om i kommunen. Vi läser givetvis statiskt, men vi gör också regelbundna besök i verksamheten och har en god kontakt med både fackliga representanter och personal i olika yrken på våra skolor. Vi anser därför att vi har en relativt god bild av hur vardagen är i skolan och hur de största behoven ser ut.

Anna Carlsson (S)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Stig-Arne Tengmer
Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden