SKOLAN. Det går inte att bortse från Europakonventionen

Replik på ett debattinlägg (12/8 2020) då kristdemokraterna Carl Cunningham och Kevin Nilsson anklagar den styrande Koalitionen i Jönköpings kommun för att bortse från Europakonventionen i fråga om konfessionella/religiösa friskolor.

VÅRTSTÄLLNINGSTAGANDE är tvärtom, ett försvar av konventionen och samtidigt välkomnar vi endiskussion kring religiösa friskolor. Inte minst med tanke på frågans aktualitet. I olika delar av landet har nämligen flera fall väckt uppmärksamhet mot bakgrund av att huvudmännen lämplighet som skolaktörer ifrågasatts. Med all rätta menar vi, eftersom regelverket kring vem och vilka som idag tillåts bedriva skattefinansierad skolverksamhet är av betydelse.

DET ÄRENDE som KD-företrädarna refererar till handlar om kommunens yttrande kring betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning”. Den statliga utredningen rör hela landet och handlar således inte om en enskild skola i Jönköping. Vi anser att det slapphänta regelverk som hittills funnits öppnat upp för en rad aktörer inom friskolemarknaden som varit direkt olämpliga. Det befintliga regelelverket har varit högst otillräckligt varför regeringen tillsammans med C och L tillsatt den aktuella utredningen. Lämpligheten i vem som i framtiden tillåts bedriva en religiös friskola samt i vilken utsträckning det konfessionella inslaget ska tillåtas vara en del av undervisningen är en samhällelig fråga. Det är rentav anmärkningsvärt att aktörer som visat sig direkt olämpliga som huvudmän tillåtits bedriva religiösa friskolor. Det är ytterst barnets bästa och barnkonventionen som är grunden för de överväganden vi har att göra. Den skattefinansierade skolan ska vara en mötesplats för alla barn, inte en institution som delar upp barn utifrån föräldrarnas religiösa övertygelser. Det är vår grundhållning i den aktuella frågan. Vår ståndpunkt är därför kristallklar. Både lämplighetskrav samt regleringen av förekomst av religiösa inslag i undervisningen måste skärpas betydligt. Inte minst innebär det att huvudmannen, dvs. den som har tillståndet att bedriva skolverksamhet, säkerställer att de konfessionella inslagen i undervisningen hålls borta samt att eleverna och föräldrarna är informerade om förekomst om desamma.

I DENNA FRÅGA har hittills KD suttit med armarna i kors och tittat på. De har bevisligen inte velat se de problem som finns med nuvarande system och som inneburit att olämpliga aktörer letat sig in i svensk skola. Det är naturligtvis så att förslagen i betänkandet kommer att få konsekvenser för de konfessionella friskolorna. Det är syftet. Det gäller alla aktörer. Vår förhoppning är att ett nytt regelverk, med skarpare krav på huvudmännen krav och berörda tillsynsmyndigheter, gör systemet mer strikt. Utöver ett nytt regelverk ska kommunen även svara på frågan om ett etableringsstopp ska/kan införas avseende konfessionella friskolor. Vårt svar problematiserar en sådan princip i förhållande till innehållet i Europakonventionen. Vi menar att ett etableringsstopp i sådana fall får prövas. Kring detta är vi mycket noggranna att påtala i vårt yttrande.

I SAMTLIGA fall vid yttranden kring statliga utredningar görs en konsekvensanalys av de olika förslagen. Den formulering som KD-företrädarna hänvisar till om påverkan för Jönköpings kommun är en del av den konsekvensanalys som Utbildningsförvaltningen författat. Den ”marginella påverkan” som nämns handlar således inte om att vi gör en värdering av en befintlig lokal konfessionell friskola. Det tar snarare sikte på antal elever etc samt förekomsten av konfessionella friskolor i Jönköpings kommun. Kring detta är säkerligen artikelförfattarna väl medvetna om. Men i ivern att hitta enkla poäng är det bekvämt att göra en egen tolkning. Därför är det djupt ohederligt att framställa det som att kommunens yttrande har som utgångspunkt att ”marginalisera” berörd skola. Vi tvivlar inte på att det finns konfessionella friskolor som lever upp till kraven och som trots ett eventuellt etableringsstopp kommer att kunna bedriva verksamhet i framtiden. I detta fall handlar det emellertid om regelverk som är av principiell karaktär, på systemnivå.

ETT EVENTUELLT etableringsstopp ska enligt vår uppfattning prövas mot Europakonventionen. Vad en sådan prövning visar återstår att se. Det visar, tvärtemot, vad KD-företrädarna försöker påskina, att vi faktiskt värnar Europakonventionen. Att låtsas som något annat är att fara med osanning.

Ilan De Basso, kommunalråd (S)

David Gerson, talesperson (L)