L står upp för de äldres vård

EN LIBERAL äldrepolitik utgår från den enskilda personens liv och livssituation. Målet måste alltid vara att Du ska kunna ”Leva livet – Hela livet”. God livskvalité har ingen åldersgräns, men livet gör något med oss med tiden och en trygg hälso- och sjukvård blir ofta avgörande i livet inte minst på äldre da’r.

Vi delar uppfattningen att geriatrisk kompetens är central för att äldre ska få en trygg och säker vård i länet. Vi behöver på flera sätt lyfta fram vården till äldre och höja statusen inom denna specialistkompetens. Hur vården organiseras är i första hand en fråga för professionen men uppdraget från oss politiker ska vara glasklart!

Med en ökande andel äldre och med en allt hårdare konkurrens om resurserna måste hälso- och sjukvård gentemot äldre stärkas. Förutom att den geriatriska kompetensen ska säkras på våra tre akutsjukhus i Eksjö, Värnamo och Jönköping måste hela vårdkedjan tryggas.

I GRUNDEN är det en fast husläkare på vårdcentralen som ska vara invånarens fasta punkt i vården, en person som känner den äldres historia och nuvarande livssituation.

Sen behöver avståndet mellan sjukhus och vårdcentral överlappas liksom mellan vårdcentral och hemsjukvård.

NÄR BEHOVET av geriatrisk specialistkompetens behövs ska husläkare och patient kunna lita på att en vårdplats finns i slutenvården eller att kompetensen når ut till vårdcentralen och den enskilda äldres hem.

Mobilt och flexibelt arbetssätt behöver stärkas, bättre att vården om möjligt tar sig till den äldre än att äldre färdas på länets vägar mellan vårdinrättningar.

När pensionärsorganisationerna lyfter vikten av att geriatrisk kompetens stärks i länet så delar vi i Liberalerna den bilden. Här gäller att utveckla arbetssätt, erbjuda utbildning och praktik för blivande läkare med fokus på geriatrik, utbilda fler äldresjuksköterskor, etablera äldremottagning på vårdcentralerna och i samverkan mellan kommuner och region säkra en rehabilitering som hjälper personer tillbaka till det liv man önskar leva.

Jimmy Ekström (L) gruppledare Liberalerna i region Jönköpings län

Ann-Marie Hedlund (L) vice ordförande äldrenämnden Jönköping

Mari Lindahl (L) vice gruppledare Liberalerna i Region Jönköpings län

Dag Jonasson nätverket Liberala seniorer