Undervisningen sätts i centrum

INVESTERINGSPROGRAMMET för nya förskolor och grundskolor är rekordstort. Vi ska under de kommande åren både bygga ifatt och bygga nytt inför framtiden. Bra lokaler för förskola och skola är en av förutsättningarna när vi sätter undervisningen i centrum.

Med detta vill vi verifiera att undervisningen i Jönköpings kommuns skolor definitivt inte väljs bort.

… till Cecilia Larsson. Ordförande i Lärarförbundet i Jönköping i JP 22 augusti.

I SIN DEBATTARTIKEL menar Cecilia Larsson, ordförande i Lärarförbundet i Jönköpings, att undervisningen prioriteras ner i Jönköpings kommun. Debattartikeln sätter Kommunprogrammets ambitioner i förhållandet till den budget som Barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till budget utgår, bland annat, från de preliminära ekonomiska ramar som angetts i direktiven till nämndens budgetarbete. Under de kommande månaderna sker en fortsatt budgetprocess och den slutliga budgeten fastställs av kommunfullmäktige i oktober.

Vi kan inte nog stryka under att en garanti för en fortsatt god välfärdsutveckling i vår kommun, är både en ekonomi i balans och att de tilldelade medlen räcker till för en fortsatt välfärdsutveckling. De politiska ambitionerna i kommunprogrammet måste därför hela tiden ställas i relation till samhällsekonomins utveckling.

Vi har ingen annan prioritering än Cecilia Larssons. Förskolans och grundskolans undervisning ska prioriteras. Kärnuppdraget är att barn och elever ska “inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Något annat vore otänkbart.

Vi menar att vår kommun under åren, oavsett politisk majoritet, visat på den prioriteringen. Det ser vi bland annat genom några väsentliga fakta.

KOMPETENSEN bland förskollärare och grundskollärare är förhållandevis hög. Om man ska ge verklighet åt en prioritering av undervisning, är lärarnas behörighet och kompetens den mest centrala frågan.

I professionsprogrammet avsätter vi medel för kompetensutveckling. Genom denna kommunala satsning har vi t ex idag inte längre någon större brist på speciallärare. Andelen elever som går ut årskurs 9 med behörighet att söka något gymnasieprogram ökar och ligger över riksgenomsnittet. Samma sak gäller för elevernas genomsnittliga meritvärde och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen.

GRUPPERNA I FÖRSKOLAN är jämförelsevis små. Antal elever per lärare är lägre än i de flesta andra kommuner. Samma sak gäller fritidshemmen.

98 procent av föräldrarna till barnen i förskolan rekommenderar “sin förskola”.

Med detta sagt saknas det inte utmaningar och självklart är de ekonomiska resurserna en central fråga. Även vi (liksom de flesta andra kommunpolitiker) är mycket bekymrade över om givna resurser kommer att räcka till framöver.

Vi vill peka på några centrala områden som kommer att påverka den fortsatta utvecklingen av Jönköpings kommun som en bra skolkommun.

Även om skillnaderna i elevernas prestationer minskar mellan våra grundskolor så har vi mycket kvar att göra för att skolan ska vara likvärdig. “Likvärdig skola” är ett samlat begrepp för ett arbete med att fördela resurserna på ett bra sätt mellan våra skolor.

REKTORERNAS arbetssituation och möjligheten att utöva ett bra ledarskap är en central fråga för arbetsmiljön för såväl personal som elever. En stabil organisation är en förutsättning för god arbetsmiljö för personalen och arbets- och studiero för eleverna.

“IT för bättre lärande” handlar inte om att “slänga ut en massa datorer” i skolan. Fokus ligger på att utveckla det pedagogiska arbetet och att öka skolans förmåga kunna möta barn och elevers olika behov och förutsättningar.

Den nationella Läsa-skriva-räkna-garantin är väl förberedd i vår kommun. Syftet med garantin är att resurser ska sättas in så tidigt som möjligt, för de elever som behöver särskilt stöd och behov av anpassning. Rätt stöd ska ges i rätt tid.

INVESTERINGSPROGRAMMET för nya förskolor och grundskolor är rekordstort. Vi ska under de kommande åren både bygga ifatt och bygga nytt inför framtiden. Bra lokaler för förskola och skola är en av förutsättningarna när vi sätter undervisningen i centrum.

Med detta vill vi verifiera att undervisningen i Jönköpings kommuns skolor definitivt inte väljs bort.

Anna Carlsson (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Stig-Arne Tengmer (L)
Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden