Mammografi även till kvinnor över 70 år

Vi anser att också kvinnor över 75 år bör erbjudas mammografi och att resultaten av tidig upptäckt också i denna grupp bör dokumenteras och följas upp. Att inte göra det är att se som ren och skär åldersdiskriminering.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Tack vare regelbundna mammografiundersökningar och allt bättre behandlingsmetoder minskar dödligheten i sjukdomen. Men för kvinnor över 70 år ser det sämre ut. En förklaring är att man inte erbjuder mammografi till kvinnor efter fyllda 75 år. Det beror på att de forskare som studerade effekten av mammografi och tidig upptäckt av tumörerna inte tog med kvinnor 75 år eller äldre i sina studier. Därmed anser Socialstyrelsen att det inte finns stöd för att erbjuda kvinnor 75 år och äldre mammografi.

Ökar med åldern

Men bröstcancern har inga åldersgränser. Den ökar med åldern. Medianåldern för att drabbas av bröstcancer är drygt 60 år och nära hälften av alla kvinnor som drabbas är över 65 år. I en svensk studie för några år sedan visades att 86 procent av kvinnor i åldern 50 till 69 år överlever bröstcancer, men bara 64 procent av kvinnor 75 till 79 år. Om man korrigerar för när cancern upptäcktes, och vilken behandling som då sattes in, försvann skillnaden. Med andra ord: om de årsrika patienterna diagnosticerats och behandlats på samma sätt som de yngre hade 34 procent fler överlevt.

Statens medicinsk etiska råd (Smer) har reagerat mot kronologiska åldersgränser vid screening. Smer skrev 2013 i ett remissvar till Socialstyrelsen att åldersgränser för screening av bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer kan vara åldersdiskriminerande. Trots bristen på vetenskapligt underlag finns det ur ett etiskt perspektiv anledning att ompröva rekommendationerna för åldersgränser. Socialstyrelsen har tyvärr inte lyssnat på Smer.

Att forskarna inte tagit med årsrika kvinnor i sina studier i en sjukdom som blir allt vanligare med åldern kan inte vara skäl för att utesluta denna grupp från möjligheten till tidig upptäckt av sjukdomen.

Vi anser att också kvinnor över 75 år bör erbjudas mammografi och att resultaten av tidig upptäckt också i denna grupp bör dokumenteras och följas upp. Att inte göra det är att se som ren och skär åldersdiskriminering.

Barbro Westerholm (L) riksdagsledamot
Kristina Grapenholm (L) regionkandidat Västra Götaland
Mari Lindahl (L) regionkandidat Jönköpings län