Järnvägen är framtidens transportmedel

Järnvägen är framtidens transportmedel

JÄRNVÄGSSATSNINGAR ÅR LÅNGSIKTIGA investeringar. Det gäller att bygga nya banor med modern teknik. Sedan kan man alltid diskutera vilken hastighet som snabba tåg bör ha. Det väsentliga är att fler spår byggs för att undvika övervältring till landsväg. Vi står inför ett viktigt vägval. Välj järnväg.

SVERIGEFÖRHANDLINGEN HAR TILLSAMMANS med berörda kommuner arbetat fram ett förslag till utbyggnad av en Götalandsbana och en Europabana för höghastighetståg. Projektet skulle ge snabba förbindelser mellan storstäderna, förbättra interregional pendling samt bidra till ökat bostadsbyggande i kommunerna längs sträckningarna.

Liberalernas partiuppfattning är att främst tågpendling i storstadsområdena ska prioriteras. Det finns också starka invändningar beträffande finansieringsmöjligheterna för byggande av höghastighetsbanor. Frågan om järnvägens framtid behöver sättas in i ett större perspektiv.

Flera järnvägssträckor har idag uppnått kapacitetstaket. Det finns inte utrymme för fler tågrörelser. Järnvägsunderhållet är eftersatt. Det finns inte tidsutrymme för åtgärder. Om järnvägen ska kunna utvecklas för fler resande och för mer gods krävs fler spår. Då kommer också tidsutrymmet för underhåll att öka.

VILLKOREN PÅ BOSTADSMARKNADEN och på arbetsmarknaden medför att arbetspendlingen ökar både regionalt och interregionalt. Kompetensbrist, projektanställningar, konsultuppdrag och inte minst större rörlighet på arbetsmarknaden medför ökat transportbehov. Arbetspendling upp till cirka 6o minuter enkel resa uppfattas som acceptabel.

Utvecklingen av elfordon kommer att medföra en miljövänligare trafik. Eldrivna bilar, bussar och lastbilar kräver dock stort utrymme på vägarna samt på parkeringsplatser och uppställningsplatser. Tågsätt har en betydligt större kapacitet att transportera resande och gods än vad bussar och långtradare har. En övervältring från järnväg till landsväg är därför inte att rekommendera.

DEN LOKALA KOLLEKTIVTRAFIKEN i storstäder är spårbunden. I Stockholmsområdet finns tunnelbana och i Göteborg spårvagn för att snabbt klara stora volymer persontransporter. Spårvagn finns även i några andra kommuner och det finns planer på nyetableringar.

Godstrafiken behöver goda förbindelser mellan hamnar, terminaler och logistikcentra. Andelen gods som transporteras på järnväg är mycket låg. Ankommande resp. avgående godståg på rangerbangården i Hallsberg passerar på olika sidor om Vättern från resp. till sydligare destinationer på grund av kapacitetsbrist. Det är alltså angeläget att möjligheterna för godstransporter starkt förbättras.

Den stora folkökningen i ett antal kommuner i södra delen av Sverige innebär att transportbehoven också ökar. Om inte järnvägen byggs ut är alternativet att allt fler transporter överförs till landsväg. Det kommer att innebära ökad trängsel, ökat underhållsbehov och behov av fler filer på vägarna.

JÄRNVÄGSSATSNINGAR ÅR LÅNGSIKTIGA investeringar. Det gäller att bygga nya banor med modern teknik. Sedan kan man alltid diskutera vilken hastighet som snabba tåg bör ha. Det väsentliga är att fler spår byggs för att undvika övervältring till landsväg. Vi står inför ett viktigt vägval. Välj järnväg.

INGVAR ÅKERBERG
Jönköping