Förskolan har en central roll i vårt samhälle

Vår kommun måste också bli bättre på att veta var och när nya förskolor behöver byggas. I nuläget planeras och byggs nya bostadsområden innan t ex förskolor är på plats. Markyta till förskolor och skolor måste få en högre prioritet. Vi ska inte bara bygga bostäder, utan hela samhällen.

Signaturen Leg. Förskollärare skriver (svar på insändare från 27 april om förskolan) att situationen i förskolan ”blir allt mer ohållbar i takt med att utbildade förskollärare saknas, barngrupperna blir större och med lokaler som inte är funktionella”.

Förskolan är central i vårt välfärdssamhälle. Den gör det möjligt för barn att vistas i en miljö som är både omhändertagande och pedagogisk och som gör det möjligt för föräldrar att arbeta och utvecklas i sin yrkeskompetens och karriär.

Men, det finns ett stort men. Om förskolan ska vara bra för barnen måste den hålla hög kvalitet. Barngruppernas storlek, personalens kompetens och den miljö som barnen vistas i, är centrala frågor.

Jönköpings kommun har satt ett ambitiöst mål att grupperna inte ska vara större än 12 bland de små barnen och 18 bland de större barnen. En konsekvens av detta är att Jönköpings kommun satsar mer pengar per barn i förskolan än många andra kommuner.

Vi är medvetna om att när vi följer upp förskolans verksamhet på kommunnivå, så innebär det att en hel del grupper är större än det fastställda målet och att en del är mindre.

En faktor som också påverkar ambitionen att grupperna inte ska vara större än att barnen får den uppmärksamhet de behöver är att barnen vistas allt längre tid i förskolan. Detta leder till att de perioder under dagen då de flesta barnen är på plats bli allt längre.

Vi Liberaler ser det som en viktig politisk prioritering att vår kommun gör allt den kan för att vi ska nå målet med barngrupper som inte är större än 12/18.

Även om andelen förskollärare är jämförelsevis hög i vår kommun så råder det en brist. Grundorsaken är att staten utbildar för få förskollärare i förhållande till behovet. Detta ska inte tas som intäkt för att inget kan göras. Vi verkar för att en rad åtgärder sätts in. Det gäller lönefrågor, inrättande av förste förskollärare, delpensionslösningar så att medarbetare kan vara kvar längre i sin tjänst, justering av öppettiderna, arbetskläder, studentmedarbetare, förskolans organisation, med mera.

Vi tror också att det är nödvändigt att göra barnskötarnas särskilda kompetens tydlig i förhållande till förskollärarnas ansvar. Alla ska inte göra allt, men med en bra arbetsledning kan olika yrkesgrupper komplettera varandra.

Vi vill också se fler specialpedagoger i förskolan. Kan vi uppmärksamma barnens olika förmågor tidigt, kan vi också genom handledning och särskilda insatser skapa bättre möjlighet till en positiv utveckling för de barn som tidigt visar på t ex språksvårigheter.

Det finns ett tydligt samband mellan förskolans pedagogiska uppdrag och barnens skolresultat. Utvecklas barnen positivt i förskolan, så är förutsättningarna större att man också utvecklas väl i grundskolan. Går det bra för barnen i skolan, så går det bra för vårt land.

Vår kommun måste också bli bättre på att veta var och när nya förskolor behöver byggas. I nuläget planeras och byggs nya bostadsområden innan t ex förskolor är på plats. Markyta till förskolor och skolor måste få en högre prioritet. Vi ska inte bara bygga bostäder, utan hela samhällen.

Stig-Arne Tengmer
Sascha Carlsson
Liberaler i Barn- och utbildningsnämnden