Fördjupad översiktsplan för Västra Jära/Svedbrandshult

Det är viktigt att i detta förslag till fördjupad översiktsplan belysa vilka typer av verksamheter som överensstämmer med områdets förutsättningar. I miljökonsekvensbeskrivningen måste därför områdets och omgivningens miljöbegränsningar så långt möjligt fastläggas. Det innebär att verksamheter som negativt påverkar omgivande skyddsvärd natur, flora och fauna samt vattendrag inte skall etableras här.

SAMRÅDSFÖRFARANDET
En rekommendation är, att samråd i fortsättningen hålls på eller invid den plats eller det område i kommunen som samrådet berör och inte i centralorten!
Information till berörda i ett område på landsbygden bör sändas ut med post och inte enbart via information på kommunens hemsida. Alla där har inte fiber eller ADSL.

PLANFÖRSLAGET
Det är väsentligt att söka få fram fler verksamhetsområden i kommunen. Men i en fördjupad översiktsplan bör det framgå vilka typer av verksamheter som bör kunna få etableras i respektive verksamhetsområde.
Enligt förslaget kommer en preciserad markanvändning för Västra Jära att ske först i samband med att detaljplaner görs. Verksamhetsområdet avses då att förses med bokstaven J. Det innebär att i området blir det möjligt att etablera industriverksamheter av alla slag. Det innebär att såväl lätta som mycket tunga industrier, utan eller med mycket stora miljöbelastningar av olika slag kan planmässigt få etableras här! Den allmängiltigheten kan inte accepteras!

Med tanke på omgivande skyddsvärda areella objekt (vattendraget Nissan med biflöden, Dumme Mosse, Getaryggsmossen m.fl.) är det väsentligt att redan nu fastlägga vilka miljöbegränsningar som finns för området och dess omgivningar. Detta bör lämpligen göras i miljökonsekvensbeskrivningen. Exempelvis är Nissans övre lopp mycket känslig för BOD- och COD-belastningar samt för olika typer av miljögifter. Det samma gäller utsläpp till luft av olika förorenande gaser och stoft. Högmossar är t.ex. mycket känsliga för nedfall av stoft och gaser innehållande t.ex. gödande ämnen. Bildningen av marknära ozon behöver också beaktas. Därför är det nödvändigt att nu fastställa vilka belastningar som omgivande natur kan tåla utan allvarlig negativ påverkan!

Trafik och vägnät
Höghastighetsbana
Det nämns mycket lite i samrådsskriften att området berörs av förstudien av höghastighets-banan mellan Göteborg och Stockholm. Huvudparten av det aktuella området berörs faktiskt av detta. Detta bör visas på kartmaterialet.

Riksväg 40 m.fl.
En fortsatt utbyggnad av Riksväg 40 och då som motorväg från Ulricehamn fram till Jönköping är mycket angelägen. Men var denna väg kommer att dras är oklart. Det bör klargöras och visas. Nuvarande väg genom området torde finnas kvar i någon form.

I planförslaget framgår det, att det förväntas stora, tunga och många transporterrörelser till och från aktuellt verksamhetsområde, men det nämns inget om vad för slags gods det är fråga om. Är det farligt gods? I så fall krävs riskutredningar och riskzoner! Helt säkert innebär den ökande andelen tunga transporter att miljöbelastningen längs aktuella trafikstråk kommer att öka och därmed utsläppen av t.ex. kväveoxider och bildningen av markozon. Därtill kommer det att ske fordonsrörelser med personbilar och lätta lastbilar. Allt detta bör också redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen inklusive begränsningsvärden.

Dessutom nämns här enbart om vägar inom det tänkta verksamhetsområdet med anslutningar till riksväg 40. Detta är inte tillfyllest! Trafiken kommer att öka på riksväg 40 och på riksväg 26 på grund av denna exploatering. Därför behövs också redovisning ske över åtgärder för olika trafiklösningar vid, dels korsningen Nissastigen (rv26) och rv 40, dels vid korsningen rv 40 och påfarten/avfarten till/från samhället Bottnaryd.

Beträffande kollektivtrafiken behövs bättre pendelresor över kommungränser respektive regiongränser. Nuvarande kollektivtrafik mellan Borås/Ulricehamn – Jönköping behöver därför förbättras och anpassas till kommande arbetsplatser och dessas arbetstider inom området. En busslinje inom området bör gå i en slinga så att samtliga verksamheters personal m.fl. ganska lätt kan nå sina arbetsplatser.

Det är väsentligt med väl upplysta gång- och cykelvägar inom kommande verksamhetsområde samt till och från området

Teknisk försörjning
Det noteras att verksamhetsområdet saknar infrastruktur! Vidare nämns att teknisk försörjning till området inte skall medföra någon negativ påverkan. Innebär det att t.ex. elförsörjningen till området kommer att ske via nedgrävda kablar? Luftledningar ger negativ påverkan, exempelvis att större fåglar t.ex. gäss, flyger in i luftledningar.

Utredning pågår huruvida området skall förses med vatten från Bottnaryd, Ryd eller från Jönköping. Här bör beaktas behovet av vatten till dels verksamheterna i sig, dels till att många av dessa verksamheter torde installera sprinkleranläggningar.

Lokalt omhändertagande av regnvatten är viktigt att ordna med tanke på vattendraget Nissans känslighet för föroreningar. Detta vatten kan med fördel användas på olika sätt i verksamheterna, infiltreras eller i området anlagda dammar liva upp landskapet och också tjänstgöra som utjämningsdammar vid höga nederbördsmängder samt omhändertagande av släckvatten.

Övrig försörjning
Vid bensinstationerna finns också en vägkrog. Den bör få möjlighet att få expandera och att ytterligare någon eller några matställen planeras in i området så att personal och besökare har möjlighet att få mat. I en framtid behövs ytterligare närservice av olika slag.

Gränszon
I samrådshandlingen nämns att det skall anläggas en gränszon runt verksamhetsområdet. Det är bra, eftersom det i närområdena finns känsliga till mycket känsliga objekt som t.ex. Dumme Mosse, Ko Mosse och Nissan.

En gränszon avhjälper till viss del miljöföroreningsutsläpp från framtida verksamheter. Men fint stoft, bildad markozon, kväve- och svaveloxider sprids långa sträckor i vindriktningen. I miljökonsekvensbeskrivningen saknas därför tillräckliga beskrivningar av områdets hydrologi och meterologi t.ex. vindriktningsdiagram.

Gränszonen kan bidra med att minska bl.a. buller och spridning av tyngre stoft, men hur är det med ljus? Direkt ljus förhindras, men återspeglande ljus mot moln förhindras inte! Vad har det för effekter på ljuskänslig fauna som t.ex. nattaktiva fåglar och fladdermöss? Det bör klarläggas!

Olycksrisk och störning från verksamheter
Inom området finns en pågående bergtäkt. Här hanteras sprängämnen och sprängningar sker regelbundet. Vid Västra Jära och här befintliga bensinstationer hanteras brandfarliga varor av klass ett och två. Därtill transporteras på riksväg 40 olika typer av farligt gods.
Dessa fakta bör belysas i en till utreningen knuten riskutredning! Därtill bör redovisas huruvida väsentliga mängder farligt gods i framtiden kommer att hanteras inom området.

Skogsbrandfaran behöver uppmärksammas, eftersom barrskog och mossmarker omger verksamhetsområdet. Därför bör det finnas dammar som samtidigt kan vara vattentag. Om möjligt bör lövträd gynnas eller planteras nära byggnader.

Det finns inga uppgifter angivna om insatstider för räddningstjänsten.

Natur
Vattendraget Nissan med biflöden är mycket känsliga för föroreningar. Därför krävs begränsningsvärden för både spillvatten- och dagvattenutsläpp för vad som kan släppas ut till vattendraget. Alltför höga COD- och BOD- värden skadar. Vattenorganismer skadas mycket snabbt vid utflöden innehållande t.ex. naftalener.

Inom området finns många våtmarker. Flera av dessa kommer att dräneras. Torvmarker som dräneras orsakar utveckling och avgång av växthusgaser. Då är det bättre att antingen bryta ut dessa fullständigt eller höja vattennivåerna så att det där bildas gölar eller dammar.

Växande skog är viktiga koldioxidsänkor. Bevara därför så mycket skog som möjligt, gärna lövträd.

Natura 2000-områden och högmossar.
Högmossar är mycket känsliga för tillförsel av mineraler och näringsämnen. Tillförsel av mineraler och näringsämnen och försurande ämnen kan ske via nederbörd, stoftnedfall eller via förändrade ytvattenavrinningar. Trafik och punktutsläpp av organiska lösningsmedel orsakar också bildning av marknära ozon som främst skadar växtlighet.
Hur mycket mer tål dessa högmossområden av ytterligare belastningar?

ORDLISTA
Komplettera handlingarna med ordlista och förklaringar.

Jönköping 2019-10-22

För Liberalerna i Jönköpings kommun
Jan Sidenvall