Regeringen har svikit de mest utsatta

Regeringen har svikit de mest utsatta

”Ett samhälle bedöms utifrån hur vi förmår ta hand om de allra mest utsatta. De hjärtskärande berättelser som vi dagligen ser i media, visar att regeringen svikit dessa människor.” LIBERALERNAS KRAV ÄR solklara. Nedmonteringen av den personliga assistansen måste stoppas. Nu!

LSS, LAGEN OM stöd och service till vissa funktionshindrade, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-hällslivet. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Denna frihetsreform är nu satt under hård besparings-press av regeringen.

Regeringen föreslår en tillfällig lag, ett ”nödstopp”, som ska träda i kraft under våren med ett stopp för de s.k. tvåårs-omprövningarna för dem som har statlig personlig assistans via LSS. Syftet är att lindra effekterna av ny praxis. Men för alla de drygt 1200 personer som redan fått sin assistans indragen eller en kallelse till omprövning förändrar detta inget.

REGERINGEN ANVÄNDER SIG av begreppet ”väsentligt förändrade förhållanden” i förslaget. Det kan i princip leda till omprövning av vilken orsak som helst, eftersom det inte finns några regler för vad detta innebär.

Försäkringskassan hävdade i slutet av november vid en föredragning i riks-dagens socialutskott att de skulle stoppa två-års-omprövningarna och att man skulle prioritera bort omprövningsärenden som påverkades av de aktuella domarna tills lagändringen trädde i kraft. Nu vet vi att ”nödstoppet” bara var ett spel för gallerierna. Avslagsbesluten fortsätter.

REGERINGEN HÄVDAR ATT den pågående LSS-utredningen ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn men med de direktiv utredningen har är det inte möjligt. Man skriver uttryckligen i direktiven att alla förslag som kommer måste vara billigare än idag och att alla eventuella förändringsförslag inom LSS ska bekostats av besparingar i assistansersättningen. Dessutom kan mer besparingar inom assistansersättningen behöva ske av ”statsfinansiella skäl”.

LIBERALERNAS KRAV ÄR solklara. Nedmonteringen av den personliga assistansen måste stoppas. Nu! Regeringen måste ge tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som anger hur lagen kan förtydligas, moderniseras och komma fler till del. Vi måste komma bort från dagens snäva tolkning. Helt nya direktiv ska ha fokus på goda levnadsvillkor, själv-ständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte på minskade kostnader.

ETT SAMHÄLLE BEDÖMS utifrån hur vi förmår ta hand om de allra mest utsatta. De hjärtskärande berättelser som vi dagligen ser i media, visar att regeringen svikit dessa människor.

Vi ser vad som händer, vi accepterar inte nedmonteringen av LSS. Liberalerna kommer försvara rätten till frihet. Frihet för alla.

Bengt Eliasson
Socialutskottet, Riksdagsledamot (L)

Emma Carlsson Löfdahl
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagsledamot (L)