När det går bra för barnen i skolan, går det bra för Sverige. Skolan först!

Skolan först anser vi i Liberalerna i Jönköping. Barnens skolgång är av avgörande betydelse. Naturligtvis främst för att barnen ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Men också för att vårt samhälle ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är ytterst nödvändighet med en prioritering i Jönköpings Kommun där skolan kommer först.

De barn som i år börjar skolan i vårt land tar studenten 2032. Vi vet väldigt lite om hur världen kommer att se ut då. Möjligtvis kan vi ana en del. Därför är bildningsuppdraget centralt för såväl den enskilda människan som för samhället i stort, om vi ska kunna se framtiden an med tillförsikt och framtidstro. Skolan ska rusta barnen med de kunskaper och färdigheter de behöver inför dagens och framtidens samhälle.

Utöver de ekonomiska resurser vi ställer till skolans förfogande, finns det också några andra förutsättningar om barnens skolgång ska bli bra.

Om samhället i stort, vi alla, ser på skolan med positiva förväntningar ökar sannolikheten för en bra bildningsresa för barnen. Likgiltighet eller en negativ syn gör det svårare. ”Elever som har låga förväntningar på sig själva och skolan finns i skuggan, de får inte samma chanser”, skriver forskare Håkan Jenner. Låga förväntningar skapas inte i ett vacuum. De föds i en omgivning som istället skulle kunna bidra med att ge barnen en hög och positiv förväntan på skolan. Vi behöver utveckla en samhällskultur med högre förväntningar på skolan, än vad vi har idag.

Efter föräldrarna är läraren den viktigaste personen för barnen. Skolkommissionen skriver att ”en förutsättning för en hög och likvärdig kvalitet i skolan är att alla elever möter behöriga, kompetenta och engagerade lärare”. Många av oss har egna erfarenheter av sådana lärare. Den lärargärning de utförde, gjorde skillnad. Det återstår ett stort arbete med att återupprätta synen på lärargärningen. Det handlar om löner och arbetsmiljö, men också om tilltron till läraryrkets profession.

När bostadshusen byggdes på Torpa-området i Jönköping, fanns redan Södra skolan (nuvarande Torpaskolan) klar. Och det var inte vilken byggnad som helst. Den dominerade området med sin arkitektur och rymlighet. Skolan som byggnad signalerade en prioritering från kommunens sida – här bedrivs en viktig verksamhet.

Skolans fysiska miljö är viktig. Bra skollokaler främjar en god skolutveckling. Tränger vi ihop för många barn i utrymmen som är planerade för ett färre antal, så påverkar det resultaten. Luft, ljus och buller är inga oväsentliga faktorer. Om Skollagen och Läroplanen förutsätter att lärare ska kunna samarbete och samplanera och det inte finns lokaler för detta försvåras en god utveckling. Behovet av investeringar i nya och upprustade lokaler till förskola och skola i Jönköpings kommun når nu rekordnivåer och måste därför få en högre prioritet i samhällsplaneringen.

Barnen har rätt till studiero och trygghet i skolan. Detta borde vara lika självklart som att vuxna har rätt till såväl en fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Det är framför allt rektors och lärarens ledarroll som gör det möjligt. En tydlig struktur, genomgång av nya inlärningsmoment som stimulerar eleverna, ”vakande ögon” i såväl klassrummet, korridoren och skolgården främjar inlärningen. En uppgradering av ledaransvaret i skolan, skapar ordning och reda i skolan.

Utvecklingen mot en allt bättre skola för våra barn är en central angelägenhet för samhället. Går det bra för barnen i skolan, så går det bra för vårt land.

 

Liberalerna i Jönköpings kommun

David Gerson (L)
Ledamot tekniska nämnden och förstanamn på kommunlistan

Stig-Arne Tengmer (L)
Ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Jönköping för Liberalerna, kandidat till kommunfullmäktige samt kandidat till riksdagen för Liberalerna

Sascha Carlsson (L)
Ersättare i Barn och utbildningsnämnden, kandidat till kommunfullmäktige och regionfullmäktige för Liberalerna