Liberala initiativ från Jönköping återfinns i januariavtalet!

Genom debattartiklar, motioner till Liberalernas landsmöte, lokalt valmanifest och lobbyverksamhet har vi liberaler i Jönköping bidragit med synpunkter och inlägg under 2017 och valåret 2018 som vi nu kan se ingå i januariavtalet i riksdagen mellan S, MP, C och L. Avtalet innehåller 73 punkter. Nedan visas några punkter ur avtalet och vad vi har bidragit med i den politiska debatten.

3. Bättre villkor för företagande och entreprenörer: I motion till landsmötet har vi yrkat att liberalerna ska verka för att utveckla turism- och besöksnäringen utifrån ett småföretagar- och ungdomsperspektiv. Politiken bör innehålla lämpliga åtgärder för att främja näringen, underlätta det administrativa arbetet för småföretagare, underlätta för ungdomar att starta företag inom besöksnäringen.

22. Bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet: I motion till landsmötet har vi föreslagit åtgärder för att utveckla den liberala politiken för digital infrastruktur.

28. Bygga ut infrastrukturen – binda ihop Sverige med tåg som går i tid: I motioner till landsmötet, debattartiklar, lobbyverksamhet har vi verkat för att nya stambanor ska byggas för höghastighetståg för att skapa snabba förbindelser som främjas arbetsmarknadsförstoring m m. Vi har också verkat för att samma biljettsystem ska användas av samtliga kollektivtrafikhuvudmän i Sverige för att underlätta byten och resor över länsgränser.

32. Minska flygets klimatpåverkan: I debattartikel har vi framfört förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter.

37. Spridning av mikroplaster ska förhindras: I debattartikel har vi påtalat vikten av att beakta mikroplasters stora påverkan på miljön. I vårt lokala valmanifest har vi också tagit upp frågan för att väcka uppmärksamhet kring Vätterns höga halt av mikroplaster.

52. Ge rätt stöd i tid: I Liberalernas valmanifest i Jönköping ingår att verka för språkförskola för nyanlända för att underlätta etableringen och integrationen.

63. Bekämpa psykisk ohälsa: Inom Kristna Liberaler har vi verkat för nolltolerans mot självmord. I januariavtalet ingår att stärka suicidpreventionen genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning och stöd till organisationer som arbetar förebyggande.

Rune Hultkvist (L)
Lars-Erik Zackrisson (L)
Ingvar Åkerberg (L)