Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019 – 2024

Sammanfattningsvis vill Liberalerna framhålla följande:

  • Det behöver byggas trygghetsbostäder och andra typer av serviceboenden (s k mellanboenden) i de olika kommundelarna för att tillgodose sociala behov och stimulera flyttkedjor.
  • Andelen äganderätter (singeltomter) behöver öka i kommundelarna för att möta efterfrågan.
  • Små lägenheter för studenter, ungdomar, äldre, långpendlare m fl bör integreras i centrala kommundelar för att undvika större kategoriboenden.
  • Vättersnäs 1:1 (Sannaängen) bör utgå ur projektplanen för nybyggnation.
  • Kommande utbyggnadsstrategi bör ha fokus på dels en utbyggnad mellan Ljungarum och Barnarp samt vidare mot Lovsjö, dels på en utbyggnad öster om Norrahammar för att ge närhet till stora verksamhetsområden.
  • Samverkan mellan byggnation av bostäder och skolor behöver utvecklas ytterligare.
  • Noder med olika typer av offentlig och kommersiell service bör planeras tillsammans med bostadsproduktionen i olika kommundelar/stadsdelar för att minska trafikarbetet och underlätta i vardagen.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen

Utgångspunkter för bostadsförsörjningsprogrammet är vad som anförs i kommunprogrammet. Kommunens verktyg för att uppnå önskvärda effekter beskrivs men en analys av i vad mån angivna mål och riktlinjer uppfylls saknas. Det är väsentligt att hinder analyseras för att kunna utveckla och förstärka samt finna alternativa åtgärder.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att påbörja arbetet med en ny utbyggnadsstrategi. Detta är ett viktigt uppdrag för att kunna ha framförhållning och även kunna få rådighet över markanvändningen. I ett längre perspektiv kan nya bostäder inte enbart tillkomma genom förtätning eller omvandling utan nya områden måste tillkomma. Tidigare tänkta utbyggnadsområden som Korteboområdet och Ekeberg (A6-området) har visat sig vara komplicerade att exploatera av flera olika skäl. Huvudfokus bör nu vara att studera möjligheten att exploatera dels området mellan Norrahammar och Torsvik (Målö ängar), dels hur Barnarp kan utvecklas. Infrastrukturen söderut har ett gott utgångsläge för att kommunen ska kunna expandera i denna riktning.

Kommunen har en god planberedskap för fortsatt bostadsbyggnation. För att utveckla attraktiva bostadshus/-områden är det väsentligt att mer fokus läggs på gestaltningsfrågorna som volymer och utseende. Kommunens prioriteringskriterier (sid 11 i KBFP) är viktiga att uppfylla. Det är också väsentligt att bostadsbyggnation sker i samklang med verksamhetsområden och noder för olika servicefunktioner. Kring det stora verksamhetsområdet Torsvik-Stigamo behövs fler bostäder. I framtiden behöver fler bostäder byggas i Bottnaryd och Ryd eftersom dessa tätorter ligger ganska nära kommande verksamhetsområde i Västra Jära.

 

Aktuella läget på bostadsmarknaden

Under 2018 påbörjades 1011 bostäder med fördelningen 52 % hyresrätter, 34 % bostadsrätter och 14 % äganderätter. Mot bakgrund av redovisad ökning första kvartalet 2019 av tomt- och småhuskön är det angeläget att andelen äganderätter ökar kommande år. Intresset för singeltomter är betydligt större än för grupphus/radhus vilket också bör beaktas. Det är ett dilemma att göra en avvägning mellan stadsutbredning och att etablering istället sker i en grannkommun. Framförallt i yttre kommundelar bör andelen äganderätter kunna öka.

Programmet redovisar förteckning över samtliga studentbostäder i kommunen samt resultatet av studentbostadsanalysen. Hela 580 studentbostäder av totalt 2 615 har tidsbegränsade bygglov. Flera större ny- och ombyggnadsprojekt är nu på gång, t ex på Ekhagen och vid Odengatan. Det är till fördel om små lägenheter för studenter, ungdomar, äldre, långpendlare m fl är integrerade i bostadsbeståndet för att undvika kategoriboenden. När efterfrågan är stor finns en risk för att större studentbostadsprojekt prioriteras vilket pågående planering visar. För att uppnå social hållbarhet bör blandning och integration eftersträvas i högre grad. Detta gynnar också flyttkedjorna.

 

Bostadsbehov

Analysen av kommande bostadsbehov visar tydligt att det finns ett uppdämt behov av bostäder. Demografin kommande år visar också stora förändringar i vissa åldersgrupper. För att stimulera flyttkedjor är det utifrån demografin väsentligt att bygga så kallade mellanboenden (trygghetsbostäder och andra typer av serviceboenden som kan vara aktuella före ett behov av särskilt boende) i olika kommundelar. Det finns en tendens att pensionärer vill flytta från villa till hyresrätt alternativt bostadsrätt gärna inom samma kommundel. De kommunala bostadsbolagen bör få i uppdrag i sina ägardirektiv att verka för att bygga olika typer av mellanboenden.

Det torde finnas ett uppdämt bostadsbehov även om det är svårt att mer exakt bedöma omfattningen. Prisnivåerna på villor och bostadsrätter i jämförelse med likvärda kommuner visar att efterfrågan är klart större än tillgången. Det behöver därför byggas fler bostäder än vad som motsvarar befolkningsökningen för att åstadkomma en bättre balans.

Socialtjänsten efterfrågar boenden för olika behov. Kommunen arbetar aktivt med att möta efterfrågan och finna integrerande lösningar. Inför kommande års ökning av antalet äldre är det väsentligt att ersätta äldreboendeplatser som inte uppfyller kriterierna för ändamålsenlighet och att bygga ytterligare äldreboendeplatser. Det är också angeläget att funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen får bättre tillgång till olika former av boenden för att kunna bistå de olika behov som finns. Tyvärr ökar behovet av bostadssociala kontrakt och kan öka ytterligare om konjunkturen vänder. Åtgärder bör av kostnadsskäl vidtas så att inte alla sociala kontrakt anvisas inom nybyggnation. Situationen för nyanlända visar på behov av ytterligare ett genomgångsboende.

 

Nationellt och regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen

Det är väsentligt att Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden i länet beaktas. Det finns tecken på att bostadsproduktionen minskar kommande år. Samtidigt kvarstår stora behov av olika typer av bostadsanpassningar för socialtjänstens behov. Ungdomar och ekonomiskt svaga grupper har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Åtgärder måste vidtas för att finna nya kostnadseffektiva lösningar för dessa grupper.

Det är också väsentligt att tätorter inom kommunen stärks så att kollektivtrafik, servicefunktioner och näringsliv underlättas och stimuleras. För att minska trafikarbetet är det av vikt av skapa noder med utrymme för samlad offentlig (förskola, grundskola, bibliotek, fritidsgård m m) och kommersiell service.

 

Nyproduktion av bostäder

Projektplanen för 2019– 2024 utgör en lista över planerade och tänkbara nybyggnadsobjekt utifrån detaljplaner som är antagna eller under pågående arbete. För en del projekt har ännu inte detaljplanearbetet påbörjats. Konsekvensanalysen framhåller att planberedskapen är mycket god med ett flertal antagna detaljplaner. Det finns dock en risk med för stor framförhållning genom att byggplaner kan förändras så att detaljplaneändringar behöver vidtas. En god framförhållning förutsätter att detaljplaner inte är alltför detaljerade.

Bland nybyggnadsobjekten enligt tabell 8 anser Liberalerna att Vättersnäs 1:1 (Sannaängen) ska utgå. I övrigt finns inga invändningar angående lämpliga objekt.

Konsekvensanalysen visar att vidtagna åtgärder för att öka bostadsbyggandet har börjat ge god effekt. Den modell som tillämpas på Kungsängen (Vingpennan) med ett stort antal aktörer bör komma till uttryck i större utsträckning.

Dilemmat avseende jordbruksmark är en av flera konflikter i vår kommun med dess varierande natur med förkastningsbranter, raviner med rasrisker, utfyllda våtmarker etcetera. Omfattande utredningar kring områden som visat sig vara mindre lämpade för exploatering har försenat planeringsarbetet.

Utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare behöver klargöra vilka områden som lämpar sig för kommande bostadsbyggande. Liberalerna har vid flera tillfällen framhållit att byggnation bör ske mellan Ljungarum och Barnarp samt vidare mot Lovsjön längs ett stråk som utgörs av en förlängd Herkulesväg med fortsättning mot Hyltena. Härigenom erhålls större närhet mellan bostäder och många arbetsplatser inom verksamhetsområdena Torsvik, Stigamo, Granarp. Ett annat lämpligt område är öster om Norrahammar och väster om Målöns verksamhetsområde kring ett nytt trafikstråk mellan Hällstorpsvägen och Barnarpsvägen och med anslutning ned mot Tahe. Ytterligare ett tänkbart område är öster om Fagerslätt/Stensholm men det torde kräva att Lekerydsvägen ansluts till Rv 40 i söder för att klara infrastrukturen.

Ytterligare ett dilemma är att ett stort antal förskolor och grundskolor är trångbodda när nya bostäder tillkommer i alla kommundelar. Det är väsentligt att byggande av bostäder och skolor ses i ett sammanhang. Vi ska bygga vidare för att utveckla samhället ur en helhetssyn, inte bara bygga bostäder. Skolbyggnationerna kan bli rationellare om större bostadssatsningar sker i en kommundel i sänder.

Jönköping 2019-05-27

För Liberalerna i Jönköpings kommun

Ingvar Åkerberg