Jönköping stärker sin plats som skolkommun

I Lärarförbundets skolranking för 2020 stärker Jönköping sin position och placeras på plats 35 (av 290 kommuner). Det är en förbättring från plats 55 år 2019. 

Även om man ska hantera en ranking som denna med viss ödmjukhet och försiktighet, är detta naturligtvis något för såväl elever, lärare, föräldrar och oss skolpolitiker att glädjas över. 

Bland jämförbara kommuner när det gäller antal innevånare placeras Jönköping främst.

Studerar man de olika kriterierna som rankringen baseras på, kan man se vår kommuns såväl styrkor som svagheter inom skolområdet. Till styrkorna hör till exempel andelen utbildade lärare, lärartätheten och att andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier ligger på en hög nivå. Bland svagheterna finns lärarlönerna, bedömningen av kommunen som huvudman och andelen barn som går i förskolan som är lägre än vad den borde vara. Rankingen baseras på 11 olika kriterier.

Skolutvecklingen i Jönköping står inför stora utmaningar framöver. Antalet elever i grundskolan kommer att öka markant de kommande åren. Detta kommer att ställa stora krav på Jönköpings kommun att bland annat klara av att rekrytera ett stort antal nya behöriga lärare och att tidplanerna för byggnationen av nya skolor håller. Investeringsbudgeten för nya skolor är rekordstor.

Skolan är Jönköpings framtid. Lärarförbundets ranking påvisar att den politiska ledningen i Jönköping prioriterar skolan att vi generellt sett har ett bra utgångsläge inför de kommande åren. 

Anna Carlsson (S) ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Stig-Arne Tengmer (L) 1:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Modersmålsundervisningen behöver utvecklas, inte avvecklas

Kristdemokraterna föreslår nu att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan. Som politiskt parti har man full frihet att föreslå förändringar men argumentationen haltar rejält när partier påstår att det inte finns studier eller forskning som säger att modersmål har positiva effekter på elevernas inlärning och skolgång i allmänhet.

Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis förbättras ordförrådet, att om man behärskar sitt eget modersmål så har man enklare att lära sig ett annat språk men även lära sig grammatik. Det har även positiva effekter på matematik. Detta visar till skillnad från Kristdemokraternas felaktigt underbyggda förslag att elever som läser modersmål faktiskt gynnas av det i sin skolgång.

Kristdemokraterna får gärna ansluta sig till Liberalernas politik där vi vill förstärka det svenska språket i förskolan som i skolan.

Generellt måste vi höja kvaliteten och andelen behöriga i skolan, men det är inget specifikt problem som endast finns inom modersmålsundervisningen. Dessutom är det anmärkningsvärt att Kristdemokraterna använder modersmålsfrågan för att motivera satsningar på SFI-undervisningen. Vi behöver utveckla båda delarna. Vi har under många år drivit frågan om SFI, hur vi kan individanpassa undervisningen, öka andelen behöriga samt bättre anpassa i inriktningarna dels till den utbildningsnivå de nyanlända har med sig dels hur utbildningarna kan knytas närmare arbetslivet. Stora satsningar görs nu också nationellt på yrkesinriktad vuxenutbildning som är en av de mest effektiva vägarna in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att modersmålsundervisningen är central för elevernas utveckling och skolgång och att det finns stöd för detta i forskningen. Vi hoppas därför att detta kommer gälla även i kommande skolpolitiska dokument som partiet arbetar fram- men just nu verkar partiet trampat helt snett.   

Roger Haddad (L)

Liberalernas utbildningspolitiska talesperson

Stig-Arne Tengmer (L)

Vice ordförande, barn-och utbildningsnämnden, Jönköping 

Våra viktiga frågor

Valet är avgjort och vårt parti är nu mitt inne i diskussioner om hur landet, regionen och kommunen ska styras.
 
Vi är väl förberedda. Det valmanifest som vi tog fram inför valet till kommunfullmäktige i Jönköping blir nu ett viktigt underlag i de samtal och förhandlingar som förs.
 
Här är några av våra viktigaste punkter utifrån vårt valmanifest. Liberalerna i Jönköpings kommun vill:
 
➡️ Inrätta Barnens Hjälptelefon för ungas hälsa.

➡️ Anställa Lärarassistenter för att underlätta för lärare

➡️ Bygga Sveriges första Demensby för ökad trygghet
➡️ Inrätta En Väg In för företagare som skapar jobb
➡️ Värna Vättern och biologisk mångfald
➡️ Utveckla kollektivtrafik och cykelstråk

➡️Obligatorisk Språkförskola för nyanlända barn
Läs hela vårt valmanifest här.

Hälsning från David Gerson (L)

Vi står stolta efter en intensiv och fantastisk valrörelse. I Jönköpings kommun ökar vi äntligen igen. Tack för alla röster! Ni som röstat betyder oerhört mycket för oss.

Men vi är inte nöjda. Jönköping mår bättre av liberal politik. Alla mår bättre av liberal politik. #2022

David Gerson (L)

 

Skolan först!

 

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Ledaren i Jönköpings Posten uppmärksammar att Liberalerna i Jönköping, driver en tydlig prioritering där vi sätter skolan först. I sak ger oss ledarskribenten rätt, när vi argumenterar för att om det går bra för barnen i skolan, så går det bra för vår kommun och vårt land.

Men man tycker också att det är dålig tajming av oss att argumentera för detta samtidigt som kommunledningen i budgetdirektiven gett bl a Barn- och utbildningsnämnden uppdraget att beskriva konsekvenserna av en effektivisering/besparing.

Ledarskribenten tycker därför att vi sitter i en rävsax.

Vi ser det inte så. Ett stabilt välfärdssamhälle är beroende av en stabil och sund samhällsekonomi. Om kommunens och landets ekonomi missköts, är det välfärdens kärna, dit förskola och skola hör, som drabbas hårdast. En låt-gå-attityd i budgetarbetet drabbar alltid dom sköraste delarna av samhället. Ett synsätt där man inte analyserar konsekvenserna av alternativen undergräver den ekonomiska stabiliteten som bland annat barn och elever i förskolor och skolor är beroende av.

I Jönköping har vi färre barn i förskolans grupper, fler förskollärare och lärare per antal barn än i de flesta andra jämförbara kommuner, bland annat därför att nämnderna varje år måste beskriva konsekvenserna av eventuella effektiviseringar. Ekonomin i Jönköping är välskött.

Vår linje är klar. Kvaliteten i den verksamhet som förskolor och skolor bedriver i vår kommun är en central prioritering för vår del. Antalet barn i förskolans grupper ska snarare minska än öka. Antalet barn per förskollärare och antalet elever per lärare ska inte öka. Reformer och kvalitetsutveckling inom välfärdsområdet är viktigare än annat.

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

 

Liberalerna i Jönköping

David Gerson
Sascha Carlsson
Stig-Arne Tengmer

Underlätta för våra företagare

Vi måste underlätta för våra företagare

SMÅFÖRETAGARES STATUS måste höjas och när man planerar för kommunala åtgärder som påverkar den enskilda näringsidkaren, måste man ta deras situation i beaktande. Vatten och avloppsförnyelsen är viktig och måste genomföras. Vi måste också bygga om våra gator och trafikplatser så att de anpassas till den växande staden. Men det är ett återkommande problem att näringsidkare drabbas, vilket inte är inte rimligt.

David Gerson (L), ledamot i Tekniska nämnden och vårt förstanamn på kommunfullmäktigelistan inför höstens val, kommer att arbeta för att Tekniska kontoret får ett utökat ansvar för att underlätta för viktiga entreprenörer vid kommunala vägarbeten.

”Vi måste ta hänsyn till näringsidkares situation och så långt det är möjligt underlätta för deras kunder och leverantörer att ta sig till och från butiker och restauranger vid vägarbeten”.

Förslag på förändringar:

  • Ska flera åtgärder genomföras i närtid, såsom VA- eller beläggningsarbeten, måste de i möjligaste mån samordnas.
  • När kommunen stänger av vägar som drabbar näringsidkare så ska det tydligt med stora skyltar framgå hur man kan ta sig på annat sätt till de butiker som drabbas.
  • De entreprenörer som drabbas av kommunala beslut kan erbjudas stöd att fortsätta sin försörjning under den aktuella perioden, exempelvis genom att tillfälligt flytta sin verksamhet till mobila lokaler i en så kallad Pop-up.
  • De som söker kontakt med kommunen ska kunna vända sig till ett dedikerat kontaktcenter, som Liberalerna kallar ”En väg in”. Här skulle problem kunna upptäckas tidigt, om inte de inte planerats för från första början.

Jönköpings kommun måste ta ansvar för beslut som påverkar näringsidkare negativt, vilket i sin tur drabbar vår gemensamma välfärd. Man kan inte låta bli att ta ett helhetsansvar bara för att det blir enklare i nuvarande arbetsrutin.

Företagandet är grunden till välfärden. Nästan alla Jönköpings företag är småföretag och nio av tio företag har färre än tio anställda. Nära hälften av alla nya jobb i Jönköpings kommun skapas i de mindre företagen och hälften av våra skatteintäkter står företagen för. Jönköping är beroende av småföretagare och kan inte slarva bort kompetens och skatteintäkter genom att inte bemöta dem professionellt.

Liberalerna vill uppmuntra företagande och att Jönköping ska vara en attraktiv kommun för företag att verka och utvecklas i. Därför måste vi förenkla och underlätta för våra företagare, inte tvärtom. Ett framgångsrikt företagande är basen i vårt välfärdssamhälle.

David Gerson (L)
egenföretagare, ledamot i Tekniska nämnden och Liberalernas förstanamn på kommunfullmäktigelistan

Annica Lind Nordberg (L)
VD, Liberalernas representant i Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB samt kommunfullmäktigekandidat

Angela Hafström (L)
näringslivsprofil, Liberala kvinnors ord-förande och kommun-fullmäktigekandidat för Liberalerna