Norra Kärr Bearbetningskoncession – remissvar

Liberalerna i Jönköping får härmed framföra följande frågeställningar gällande Leading Edge Materials ansökan. I detta skede skall ju så många frågeställningar som möjligt tas upp för att sökanden skall kunna komplettera ansökan för att kunna ge Bergsstaten ett bättre underlag för sitt kommande beslut i ärendet. Läs mer

Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun.

Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun. Läs mer

Anpassa Jönköping till klimatförändringarna

Jönköpings kommun måste redan nu anpassa samhället efter klimatförändringarna. I närtid är det längre och varmare värmeböljor samt häftigare skyfall som börjar komma. Inomhus krävs att temperaturen kan hållas på en behaglig nivå på våra sjukhus, äldreboende och skolor även under värmeböljan. Vattnet från skyfallen måste omhändertas så att de inte tillåts slå ut samhällsviktiga funktioner. Skogsägaren bör redan nu välja att återplantera med sorter som tål ett varmare klimat pga omloppstiden på 50+ år.  Läs mer

Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder! Läs mer

Vi ska bygga samhälle, inte bara bostäder

Den viktigaste kommunalpolitiska skolfrågan i Jönköping, nu och under kommande år, är att tillgodose skolor och förskolor med lokaler. Jönköpings kommun växer. En bra förskola och skola förutsätter bland annat ändamålsenliga fastigheter som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten och som ger en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Som företrädare för Liberalerna är detta en högt prioriterad fråga. Läs mer

Bredda trähusdebatten

Diskussionen behöver breddas. Få byggnader ritas av politiker. Det finns en mängd villkor som styr hur byggnader ska utformas, exempelvis gestaltning, höjder, läge, säkerhet etc. Dessutom måste hänsyn tas till vald plats och dess förutsättningar. Olika arkitektoniska lösningar kräver olika material, beroende på läge, funktion och estetik. Hänsyn måste tas till byggnormer och specifika förhållanden och också till marknaden.

Läs mer

Inför sommargågator!

Några kommuner, t ex Stockholm och Söderköping, har börjat införa sommargågator för att underlätta för utomhusserveringar, handel och turism. Dessutom värnar man om att trottoarerna är fria för gående. Detta är en intressant utveckling som Jönköping bör ta efter.

Läs mer