Utveckla en professionsutbildning för gymnasielärare

En skådespelare blir inte skickligare genom att fördjupa studierna i teaterhistoria. Låt även lärare bli regisserade för att utveckla sin undervisningskompetens. Våga tala om och diskutera hur lärarprofessionen kan utvecklas genom reformerad lärarutbildning och kompetensutveckling med fokus på metodik och förhållningssätt!

Läs mer

Inför sommargågator!

Några kommuner, t ex Stockholm och Söderköping, har börjat införa sommargågator för att underlätta för utomhusserveringar, handel och turism. Dessutom värnar man om att trottoarerna är fria för gående. Detta är en intressant utveckling som Jönköping bör ta efter.

Läs mer

Cykelprogram för Jönköpings kommun

Remissvar
Sammanfattande synpunkter

Med hänsyn till kommande års demografiska förändringar, innebärande att andelen unga och äldre ökar i kommunen, kommer detta att innebära höga kostnader för investeringar och drift för att upprätthålla en god välfärd. Möjligheterna för att utveckla cyklingen kommer därmed att vara begränsade varför det gäller att allvarligt överväga lämplig prioriteringsordning.

Prioriteringsordning för investeringar inom cykelprogrammet föreslås enligt Liberalerna att vara: 1. Cykelstråk för arbetspendling, 2. Gröna cykelstråk. 3. Cykelstråk som binder samman orter på cykelavstånd med centrala stadsdelar.

Läs mer

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016 – 2020

Folkpartiet liberalernas lokalförening i Jönköpings kommun får härmed lämna sina synpunkter på förslaget.

Sammanfattning.

Folkpartiet liberalerna instämmer i stort i vad som skrivs fram i bostadsförsörjningsprogrammet. Följande synpunkter är särskilt viktiga att beakta i det fortsatta genomförande-arbetet:

  • Blandade hustyper och upplåtelseformer ska tillämpas vid all byggnation.
  • Utbyggnad av gator och ledningar ska ske med god framförhållning i nya områden.
  • Fler attraktiva småhustomter behöver tas fram.
  • Socialtjänstens behov av olika bostäder behöver åtgärdas.
  • Objekt A72 A6-området ska utgå av främst naturskyddsskäl.

Läs hela remissvaret här >>

Jönköping 2015-06-01

För Folkpartiet liberalernas lokalförening i Jönköping

19691 - Ingvar Å 80x100

Ingvar Åkerberg