ARENA för fotboll i Jönköping

ARENA för fotboll i Jönköping.

Liberalernas syn på fotbollsarenan.

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS effektivt varför hållbara långsiktiga lösningar ska sökas i olika ärenden. Liberalerna i Jönköping förordar i första hand att en ny arena för elitfotboll placeras vid Råslätt, i andra hand att Stadsparksvallen upprustas för att uppfylla villkoren för elitfotboll. Läs mer

Återta positionen som främsta skolparti!

Återta positionen som främsta skolparti!

Under alliansregeringen genomfördes med Liberalerna som drivande kraft en rad stora och viktiga skolreformer.
Läs mer

Vision Jönköping 2030

Vision Jönköping 2030 – REMISSVAR

Trots ett gediget förarbete identifieras få nya utmaningar, egentligen enbart digitalisering och demografiska förändringar. En vision ska ge en önskvärd målbild och därmed inte innehålla processformuleringar som fortsatt satsning. Vad som ska känneteckna Jönköping 2030 beskrivs på sedvanligt sätt och bidrar föga till att formulera en vision som kan vara drivande för kommunens utveckling. Begrepp som attraktivitet behöver brytas ner och tydliggöras. Läs mer

Åtgärda de ömma punkterna inom polis och kriminalvård!

Polisväsendets omorganisation, insatser och effektivitet diskuteras flitigt. Partierna överbjuder varandra med förslag om olika åtgärder främst beträffande hur stor poliskåren bör vara. Enkla populistiska förslag, som inte är baserade på någon djupare samhällsanalys, främjar vare sig professionen eller politiken.

Läs mer

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2022.

Vi ska bygga vidare för att utveckla samhället ur en helhetssyn, inte bara bygga bostäder. Det är väsentligt att tätorter inom kommunen stärks så att kollektivtrafik, servicefunktioner och näringsliv underlättas och stimuleras. För att minska trafikarbetet är det av vikt av skapa noder med utrymme för samlad offentlig (förskola, grundskola, bibliotek, fritidsgård m m) och kommersiell service.

Läs mer

Program för hållbar utveckling – miljö

Liberalerna i Jönköping framför härmed följande förslag till förnyelse och komplettering av Program för hållbar utveckling – miljö (PHU) inom områdena Boende och stadsutveckling resp Energi och transporter. Läs mer

Ämnesbetyg eller kursbetyg?

Inget system är perfekt ur alla synvinklar. Det gäller att göra en avvägning för att uppnå ett optimalt läge och därvid bedöma vilket system som ger bäst arbetsmiljö och minst stress för eleverna. Det är även viktigt att eleven har möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att t ex göra högskoleprovet eller ha möjlighet att pröva för ett högre betyg.

Läs mer

Råslättsarena är bäst och billigast!

Med en placering på Råslätt skulle Jönköping få tre stora attraktiva idrottsområden: Rosenlund, Idrottshuset och Råslätt.

Läs mer

Utveckla en professionsutbildning för gymnasielärare

En skådespelare blir inte skickligare genom att fördjupa studierna i teaterhistoria. Låt även lärare bli regisserade för att utveckla sin undervisningskompetens. Våga tala om och diskutera hur lärarprofessionen kan utvecklas genom reformerad lärarutbildning och kompetensutveckling med fokus på metodik och förhållningssätt!

Läs mer

Inför sommargågator!

Några kommuner, t ex Stockholm och Söderköping, har börjat införa sommargågator för att underlätta för utomhusserveringar, handel och turism. Dessutom värnar man om att trottoarerna är fria för gående. Detta är en intressant utveckling som Jönköping bör ta efter.

Läs mer