Byggutspel skapar nya problem.

I en artikel i JP den 30 juni 2018 presenterar Kristdemokraterna sina nya förslag på hur bostadsbyggandet bör utvecklas i Jönköping. KD vill minska förtätningen i centrala Jönköping. Liberalerna anser att förtätningen ska vara måttlig för att kunna behålla en god bostadsmiljö med tillgång till gröna miljöer samt närhet till service och arbetsplatser.

En etappvis utbyggnad av bostäder pågår nu av Strandängen. KD anser att Kortebo därtill skulle kunna byggas ut till en tätortsnära trädgårdsstad. Tidigare utredningar visar att infrastrukturen inte klarar en större bostadsexploatering i detta område. Det är knappast möjligt att öka biltrafiken eller att tillskapa sammanhängande bussfiler på Kortebovägen eller anlägga dubbelspår på järnvägen utan att riva ett stort antal byggnader längs vägen.

Liberalerna föredrar blandstadsprincipen som innebär en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer, arbetsplatser och service av olika slag. För att minska segregationstendenser behöver de kommunala bostadsbolagen omstrukturera sina större bostadsområden, en process som i viss mån är påbörjad.

Mer byggande i tätorterna runt Jönköping och Huskvarna är inte problemfritt. Det blir dyrbart att bygga ut förskolan och skolan i olika tätorter om behovet enbart blir två avdelningar resp sex klassrum. Det krävs större satsningar för att få en kostnadseffektiv utbyggnad av skolan och andra kommunala servicefunktioner.

För att trafikarbetet ska minimeras är det väsentligt att bostäder byggs i nära anslutning till arbetsplatser. Exempelvis ligger det nya bostadsområdet Samset/Åsen relativt nära Hedenstorp. Då Torsvik och Stigamo växer allt mer är det angeläget att den närbelägna tätorten Barnarp byggs ut till ett mer komplett samhälle. Där kommer inte jordbruksmark att tas i anspråk. Motorvägen E4 behöver inte belastas med mer trafik eftersom det är möjligt att förlänga Herkulesvägen till Barnarp och vidare mot arbetsplatserna i Torsvik och Stigamo. En stor satsning på Barnarp är en angelägen framtidsfråga!

Ingvar Åkerberg (L)
Jan Sidenvall (L)